Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nejlepším způsobem, jak někomu španělsky popřát vše nejlepší, je “feliz cumpleaños,” ale existuje i několik dalších výrazů, které můžete při vyjadřování narozeninových gratulací použít. Nabízíme vám zde některé z těch důležitějších.

Metoda 1 ze 2:
Standardní "Všechno nejlepší"

 1. 1
  Zvolejte "¡Feliz cumpleaños!" Jedná se o standardní, nejzákladnější verzi, jak někomu španělsky popřát k narozeninám.
  • Feliz je španělské adjektivum, znamenající "šťastný".
  • Cumpleaños je španělské podstatné jméno, které znamená "narozeniny". Jde vlastně o složeninu dvou slov. "Cumple" pochází od slovesa "cumplir", které znamená něco "dovršit" nebo "dosáhnout". Slovo "años" znamená "roky". Nezapomeňte, že vlnovka - tilde - nad n ve slově "años" je nezbytně důležitá pro zachování správného významu slova.[1]
  • Toto přání se vyslovuje fej-lís kum-plej-áhn-jous.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Další běžné přání k narozeninám

 1. 1
  Řekněte "¡Felicidades!"[2] Jedná se o vyjádření blahopřání, které se často používá u příležitosti narozenin, ale i při jiných příležitostech.
  • Felicidades se dá přeložit nejblíže asi jako "gratuluji", "blahopřeji" nebo "všechno nejlepší". Užívá se pouze jako citoslovce, ale je odvozeno od španělského substantiva felicitaciones, které znamená "gratulace".
  • Ačkoli se některým kulturám může zdát zvláštní přát někomu k narozeninám formou "gratulací", ve španělsky mluvících zemích se jedná o naprosto akceptovatelné výrazy. V podstatě někomu gratulujete na konci jednoho roku ke vstupu do dalšího.
  • Tento výraz vyslovte fej-lís-í-dah-dejs.
 2. 2
  Specifikujte výraz takto: "¡Felicidades en tu día!" Jedná se o další gratulaci, která je ovšem více specifikovaná jako narozeninová než výše uvedené felicidades.
  • Felicidades znamená i v této větě “gratuluji”.
  • En znamená "k," tu je familiérní výraz pro "tvůj" a día znamená “den.”
  • Pamatujte, že v případě přání někomu, koho neznáte příliš dobře nebo mezi vámi nejsou přátelské vztahy, musíte nahradit "tu" slůvkem "su", které se vyslovuje "sů". V tomto kontextu je "su" formálnější vyjádřením slova "tvůj".
  • Celá věta přeložená do češtiny tedy zní "Gratuluji k tvému dni!"
  • Výslovnost tohoto blahopřání je fej-lís-í-dá-dejs ehn tů dý-á.
 3. 3
  Zkuste "¡Felicidades en el aniversario del día en que tu has nacido!"[3] Toto vyjádření je mnohem méně běžné než ostatní blahopřání, ale jedná se nejspecifičtější výraz, který můžete u narozenin použít.
  • El aniversario je španělský termín pro “výročí.”
  • Del je vlastně kombinací “de,” znamenajícího “z,” a “el,” znamenajícího “the.” “El” je spojeno se slovem “día,” které znamená “den.”
  • Fráze “que tu has nacido” se může přeložit jako “že jsi byl narozen.” Nacido je konjugované ze španělského slovesa "nacer, které znamná "narodit se."
  • Ve výsledku potom celá věta tedy říká "Gratuluji k výročí dne, kdy jsi se narodil."
  • Toto blahopřání vyslovíte následujícím způsobem: fej-lís-í-dá-dejs en el ah-ný-vers-ár-í-ou del dý-á ehn kej tů as ná-cí-dou.
 4. 4
  Popřejte "¡Que cumplas muchos más!” Toto narozeninové přání v podstatě odpovídá našemu "a mnoho dalšího", po tom, co jste pronesli základní gratulaci.
  • Que se do češtiny překládá jako "že."
  • Cumplas je odvozeno ze španělského slovesa "cumplir," které znamená "dovršit", "dosáhnout" nebo "naplnit".
  • Muchos je množné číslo španělského slova "mucho," které znamená "mnoho."
  • Más v češtině znamená "více."
  • Přesný překlad je tedy "že dosáhneš mnohem více." V podstatě to tedy znamená, že pokud vám takto někdo přeje k narozeninám, vyjadřuje touhu, abyste takových narozenin prožili ještě mnoho.
  • Celé blahopřání vyslovte kej kum-plá muč-ous má.
 5. 5
  Řekněte "¡Que tengas un feliz día!" Ačkoli se v překladu nejedná o přání, které by bylo s narozeninami spojené třeba tak, jako to výše popsané, přesto je často používané právě pro vyjádření přání štěstí na něčí narozeniny.
  • Fráze v překladu znamená "abys měl šťastný den." Tímto blahopřáním někomu přejete k narozeninám šťěstí, aniž byste přitom samotnými slovy specifikovali, že se jedná o narozeniny.
  • Que znamená “že,” “feliz” znamená "šťastný" a “día” znamená “den.”
  • Tengas je konjugované ze slovesa “tener,” které znamená “mít.”
  • Toto blahopřání vyslovte kej tén-gás an fej-lís dý-á.
 6. 6
  Zeptejte se “¿Cuántos años tienes?” Touto otázkou se oslavence ptáte, kolik je mu vlastně let.
  • Přeloženo přesněji, tato otázka znamená "kolik let máš?"
  • Cuántos je výraz pro "kolik."
  • Años znamená "roky." Nezapomeňte, že vlnovka - tilde - nad "n" je velmi důležitá pro zachování správného významu slova.
  • Tienes je konjugovaná forma španělského slovesa "tener," které znamená "mít."
  • Otázku vyslovte kuán-tós án-jous tý-en-ejs.
  Reklama

Související články

Jak mluvit elfskyJak mluvit elfsky
Jak mluvit korejskyJak mluvit korejsky
Jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčiněJak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině
Jak pozdravit v různých světových jazycíchJak pozdravit v různých světových jazycích
Jaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtiněJaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtině
Jak říct běžná slova a fráze v portugalštiněJak říct běžná slova a fráze v portugalštině
Jak se naučit anglickyJak se naučit anglicky
Jak se naučit mandarínskou čínštinuJak se naučit mandarínskou čínštinu
Jak se naučit japonskyJak se naučit japonsky
Jak arabsky pozdravitJak arabsky pozdravit
Jak poděkovat v němčiněJak poděkovat v němčině
Jak pozdravit v polštiněJak pozdravit v polštině
Jak popřát francouzsky všechno nejlepší k narozeninámJak popřát francouzsky všechno nejlepší k narozeninám
Jak říct děkuji japonskyJak říct děkuji japonsky
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 480 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 5 480 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama