Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nejlepším způsobem, jak někomu španělsky popřát vše nejlepší, je “feliz cumpleaños,” ale existuje i několik dalších výrazů, které můžete při vyjadřování narozeninových gratulací použít. Nabízíme vám zde některé z těch důležitějších.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Standardní "Všechno nejlepší"

 1. 1
  Zvolejte "¡Feliz cumpleaños!" Jedná se o standardní, nejzákladnější verzi, jak někomu španělsky popřát k narozeninám.
  • Feliz je španělské adjektivum, znamenající "šťastný".
  • Cumpleaños je španělské podstatné jméno, které znamená "narozeniny". Jde vlastně o složeninu dvou slov. "Cumple" pochází od slovesa "cumplir", které znamená něco "dovršit" nebo "dosáhnout". Slovo "años" znamená "roky". Nezapomeňte, že vlnovka - tilde - nad n ve slově "años" je nezbytně důležitá pro zachování správného významu slova.[1]
  • Toto přání se vyslovuje fej-lís kum-plej-áhn-jous.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Další běžné přání k narozeninám

 1. 1
  Řekněte "¡Felicidades!"[2] Jedná se o vyjádření blahopřání, které se často používá u příležitosti narozenin, ale i při jiných příležitostech.
  • Felicidades se dá přeložit nejblíže asi jako "gratuluji", "blahopřeji" nebo "všechno nejlepší". Užívá se pouze jako citoslovce, ale je odvozeno od španělského substantiva felicitaciones, které znamená "gratulace".
  • Ačkoli se některým kulturám může zdát zvláštní přát někomu k narozeninám formou "gratulací", ve španělsky mluvících zemích se jedná o naprosto akceptovatelné výrazy. V podstatě někomu gratulujete na konci jednoho roku ke vstupu do dalšího.
  • Tento výraz vyslovte fej-lís-í-dah-dejs.
 2. 2
  Specifikujte výraz takto: "¡Felicidades en tu día!" Jedná se o další gratulaci, která je ovšem více specifikovaná jako narozeninová než výše uvedené felicidades.
  • Felicidades znamená i v této větě “gratuluji”.
  • En znamená "k," tu je familiérní výraz pro "tvůj" a día znamená “den.”
  • Pamatujte, že v případě přání někomu, koho neznáte příliš dobře nebo mezi vámi nejsou přátelské vztahy, musíte nahradit "tu" slůvkem "su", které se vyslovuje "sů". V tomto kontextu je "su" formálnější vyjádřením slova "tvůj".
  • Celá věta přeložená do češtiny tedy zní "Gratuluji k tvému dni!"
  • Výslovnost tohoto blahopřání je fej-lís-í-dá-dejs ehn tů dý-á.
 3. 3
  Zkuste "¡Felicidades en el aniversario del día en que tu has nacido!"[3] Toto vyjádření je mnohem méně běžné než ostatní blahopřání, ale jedná se nejspecifičtější výraz, který můžete u narozenin použít.
  • El aniversario je španělský termín pro “výročí.”
  • Del je vlastně kombinací “de,” znamenajícího “z,” a “el,” znamenajícího “the.” “El” je spojeno se slovem “día,” které znamená “den.”
  • Fráze “que tu has nacido” se může přeložit jako “že jsi byl narozen.” Nacido je konjugované ze španělského slovesa "nacer, které znamná "narodit se."
  • Ve výsledku potom celá věta tedy říká "Gratuluji k výročí dne, kdy jsi se narodil."
  • Toto blahopřání vyslovíte následujícím způsobem: fej-lís-í-dá-dejs en el ah-ný-vers-ár-í-ou del dý-á ehn kej tů as ná-cí-dou.
 4. 4
  Popřejte "¡Que cumplas muchos más!” Toto narozeninové přání v podstatě odpovídá našemu "a mnoho dalšího", po tom, co jste pronesli základní gratulaci.
  • Que se do češtiny překládá jako "že."
  • Cumplas je odvozeno ze španělského slovesa "cumplir," které znamená "dovršit", "dosáhnout" nebo "naplnit".
  • Muchos je množné číslo španělského slova "mucho," které znamená "mnoho."
  • Más v češtině znamená "více."
  • Přesný překlad je tedy "že dosáhneš mnohem více." V podstatě to tedy znamená, že pokud vám takto někdo přeje k narozeninám, vyjadřuje touhu, abyste takových narozenin prožili ještě mnoho.
  • Celé blahopřání vyslovte kej kum-plá muč-ous má.
 5. 5
  Řekněte "¡Que tengas un feliz día!" Ačkoli se v překladu nejedná o přání, které by bylo s narozeninami spojené třeba tak, jako to výše popsané, přesto je často používané právě pro vyjádření přání štěstí na něčí narozeniny.
  • Fráze v překladu znamená "abys měl šťastný den." Tímto blahopřáním někomu přejete k narozeninám šťěstí, aniž byste přitom samotnými slovy specifikovali, že se jedná o narozeniny.
  • Que znamená “že,” “feliz” znamená "šťastný" a “día” znamená “den.”
  • Tengas je konjugované ze slovesa “tener,” které znamená “mít.”
  • Toto blahopřání vyslovte kej tén-gás an fej-lís dý-á.
 6. 6
  Zeptejte se “¿Cuántos años tienes?” Touto otázkou se oslavence ptáte, kolik je mu vlastně let.
  • Přeloženo přesněji, tato otázka znamená "kolik let máš?"
  • Cuántos je výraz pro "kolik."
  • Años znamená "roky." Nezapomeňte, že vlnovka - tilde - nad "n" je velmi důležitá pro zachování správného významu slova.
  • Tienes je konjugovaná forma španělského slovesa "tener," které znamená "mít."
  • Otázku vyslovte kuán-tós án-jous tý-en-ejs.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 8 034 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 8 034 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama