Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Máte při čtení poezie pocit, že čtete nějaký prastarý zapomenutý jazyk? Nemusíte mít strach. V tomto článku se dozvíte, jak dešifrovat básně, porozumět jejich významu a identifikovat poetické nástroje, které básníci používají.

Část 1
Část 1 ze 2:
Rozluštění významu básně

 1. 1
  Nejprve si báseň v duchu přečtěte. Při prvním čtení si všímejte toho, jaké z ní máte pocity: všechna emocionální spojení s textem, vzpomínky na osobní události, zajímavé body atd. Ptejte se sami sebe, jak se cítíte a proč. Tyto reakce vám pomohou zaměřit se na to, co chtěl básník svojí básní říct. [1]
  • Přečtěte si například báseň Blisse Carmana „The Vagabond Song“. Vaše první dojmy mohou být jasně barevné podzimní listy, nebo léto přecházející v podzim. Může to ve vás vyvolat vzpomínky na to, jak jste v dětství trávili podzim na horách. [2]
 2. 2
  Přečtěte si báseň znovu a najděte si její literární význam. Literární význam je nejvíce přímočarý výklad básně, který se nezabývá žádnými poetickými nástroji. Jednoduše si báseň přeložte do běžného jazyka. Jak byste její příběh převyprávěli kamarádovi? Zamyslete se nad tím, jak nejjednodušeji můžete text básně vyjádřit. Možná to pro vás nebude snadné, ale uvědomte si, že i ta nejtěžší poezie stojí pouze na slovech, která mají literární význam. [3]
  • U básně „The Vagabond Song“ jde o příběh přechodu mezi létem a podzimem. Básník má pocit, že podzim je nejkrásnějším ročním obdobím a pomyšlení na barevné listí mu dodává energii.
 3. 3
  Přečtěte si báseň znovu a najděte si konotační význam. Vezměte si z básně několik klíčových slov a zamyslete se nad tím, jaké významy mají. Zamyslete se nad tím, proč básník zvolil tato slova a ne jiná. Všímejte si svých prvotních reakcí – konotační významy v lidech často vyvolávají emoce.
  • Vezměte si například slovo „matka“. Slovník ho definuje jako „rodič ženského pohlaví“, ale toto slovo ve vás pravděpodobně vyvolává emoce. Pravděpodobně pocítíte lásku a jistotu díky vztahu, který máte s vlastní matkou. Emoce, které toto slovo vytváří, jsou jeho konotačním významem.
  • U básně „The Vagabond Song“ si vezměte například spojení „cikánská krev“. Technicky je cikán člověk rumunského původu, ale v této básni je „cikánská krev“ označení pro nespoutanou duši. Básník má jistě nějaký domov, ale když přijde podzim, cítí se neklidně.
 4. 4
  Najděte symbolický význam básně. Všimněte si všech aluzí, odkazů na symboly atd. Zamyslete se nad tím, co mohou určité věci v básni představovat.
  • U básně „The Vagabond Song“ se zamyslete například nad slovem „přirozený“ – „Na podzimu je něco, co je pro moji krev velmi přirozené.“ V tomto případě to neznamená, že se autor básně narodil s podzimem ve své krvi. Jde o symbolické vyjádření toho, že se autor na podzim cítí nejvíce naživu a že je podzim jeho nedílnou součástí. Přirozený v tomto případě znamená automatický a radostný.
  • Vezměte si také například slovo „světlo“ – nemusí nutně znamenat pouze opak temnoty. Někdy toto slovo symbolizuje znalosti, pravdu, mír, radost, nebo spiritualitu.
 5. 5
  Zastavte se a zeptejte se sami sebe, co se autor básní snaží říct. Jaký je cíl této básně? Jakou reakci by měla báseň v lidech vyvolávat a proč? Zamyslete se nad tím, proč autor báseň napsal.
  • U naší příkladové básně šlo pravděpodobně o to, že autor chtěl popsat přechod mezi létem a podzimem. Chtěl vyjádřit své pocity z různobarevných listů a z podzimu jako takového.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 2:
Najděte v básni poetické nástroje

 1. 1
  Začněte báseň po částech analyzovat. Analýza vám pomůže zjistit, pomocí čeho autor dosáhl svého cíle. Budete se muset zaměřit na poetické nástroje, tón básně, její publikum atd.
 2. 2
  Identifikujte autora a publikum. Mluví se v básni o konkrétních lidech? Je mluvčím básně samotný autor? Pokud je mluvčím autor, měli byste o něm v analýze stále mluvit jako o autorovi. Co se týče publika, zamyslete se nad tím, ke komu autor mluví. Jde o konkrétní skupinu? Pomáhá publikum definovat mluvčího?
  • V případě básně „The Vagabond Song“ je mluvčím autor. Báseň adresuje všem ostatním „vagabundům“, tedy lidem, kteří jsou ohromeni padajícím listím. Pro autora je ale vagabundem každý, kdo si užívá různobarevné listí – ne tedy skuteční vagabundi.
 3. 3
  Určete strukturu a organizaci básně. Vypráví báseň nějaký příběh? Jsou v ní myšlenky seskupené v různých sekcích? Zabývá se každá sloka určitým tématem, nebo je téma básně stejné pro všechny sloky? Jak je báseň uspořádaná? Je to dlouhá báseň, nebo má několik slok?
  • „The Vagabond Song“ má tři sloky po čtyřech řádcích. Celá báseň se zabývá tématem přírody (podzimu).
 4. 4
  Určete si rýmové schéma básně. Existuje spousta různých schémat rýmů. Rýmy básním dodávají příjemný muzikální zvuk. Často prohlubují jejich význam a posilují jejich formu. Mají rýmy v básni nějaký konkrétní význam? Kladou důraz na konkrétní myšlenku? [4]
  • Koncové rýmy jsou nejběžnější. Když se konec slova v jednom řádku rýmuje s koncem slova v dalším řádku, jde o koncový rým.
  • Vnitřní rýmy jsou slova uprostřed řádků, která se rýmují se slovy uprostřed jiných řádků.
  • Skutečné rýmy jsou slova, která se rýmují přesně. Příkladem mohou být například slova „pes“ a „les“.
  • Nepravidelné rýmy se nerýmují přesně. Jde o slova, která znějí podobně, ale neskládají se ze stejných písmen. Tyto rýmy využívají asonanci a konsonanci. Asonance se objevuje, když se rýmují samohlásky dvou slov a konsonance je rým souhlásek dvou slov.
 5. 5
  Analyzujte poetické nástroje básně. Hledejte různé zvukové nástroje (aliterace, asonance atd.), obrazové nástroje (smyslové detaily atd.) a další. Zamyslete se nad tím, které nástroje autor básně využívá a jak mu pomáhají dosáhnout jeho cíle. [5]
  • Jaké obrazné nástroje autor využívá? Najdete v básni metaforu, přirovnání, nebo personifikaci? V naší příkladové básni je podzim zastoupen ženou, která každého vagabunda volá jménem. Tato personifikace vytváří paralelu mezi představou svůdné ženy, která volá autora básně do divočiny, aby obdivoval její krásu.
  • Používá básník aliteraci? Aliterace se objevuje, když všechna slova v jednom verši začínají stejným písmenem. Příklad: „prázdná prestiž v prach se plazí“ (E. Bass – Klapzubova jedenáctka).
  • Jak byste definovali jazyk básně? Vybral si autor konkrétní slova z určitého důvodu? Je jazyk básně plynulý? Je smutný? V případě „The Vagabond Song“ je jazyk básně vrtošivý, ale zároveň plný vášně. V celé básni se často objevuje červená barva, což je barva vášně. Krev, červené listí a ohnivé kopce básni dodávají pocit vitality.
 6. 6
  Napište závěr. Jaké je téma básně a její cíl? Jaké prostředky autor použil k tomu, aby vyjádřil základní ideu básně? Jakým způsobem tyto prostředky využívá? Pokud je to vaším úkolem, napište své závěry formou analytické eseje.
  Reklama

Tipy

 • Pokud máte stále problém básni porozumět, znovu si ji několikrát přečtěte. Všímejte si druhů emocí, které ve vás báseň vyvolává. Cílem básní je často pouze vyvolat u čtenářů určitý pocit.
 • Nemusíte se cítit frustrovaně. Některé básně jsou složité na pochopení. Musíte pouze trénovat a nevzdávat se. Naučit se ocenit komplexní poezii nějakou dobu trvá.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
wikiHow Staff Writer
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 6 266 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 6 266 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama