Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Elfština je fiktivním jazykem, který byl vytvořen spisovatelem a filologem J. R. R. Tolkienem, autorem Hobita a Pána prstenů. Elfština se rozděluje na dva hlavní dialekty — quenijštinu a sindarštinu. Pokud se tedy rozhodnete pro studium elfštiny, musíte si vybrat jeden z těchto dvou dialektů ještě předtím, než začnete. Ať tak či tak, studium elfštiny je skutečně náročným, ale zároveň i zábavným a hodnotným procesem. Pokračujte ve čtení a zjistěte více.

Část 1
Část 1 ze 5:
Základy quenijštiny[1]

 1. 1
  Seznamte se se základy quenijštiny. Quenijština je jedním ze dvou hlavních jazyků, kterým elfové mluví. Konkrétně se jedná o jazyk Vznešených elfů.[2]
  • Quenijština prošla od svého vzniku několika změnami. První podobou quenijštiny byla tzv. "klasická quenijština" nebo také "quenijština prvního věku."
  • Naprostá většina dnešní quenijštiny, kterou se budete učit online nebo z knih, je tzv. "moderní quenijština" nebo "quenijština třetího věku." Tato forma quenijštiny je směsicí slov a gramatiky původní Tolkienovy verze, ovšem trochu poupravenou současnými fanoušky.
 2. 2
  Naučte se vyslovovat samohlásky. Samohlásky mají v quenijštině jasně danou výslovnost, která se nemění v závislosti na jejich pozici nebo umístění ve slovech. Dlouhé a krátké samohlásky rozlišujeme pouze podle délky, nikoli podle kvality nebo tvaru. Dlouhé samohlásky se označují jako přízvuk-horní kolmičkou.
  • á = dlouhé “áá”
  • a = krátké “a”
  • é = dlouhé “éé”
  • e = krátké “e”
  • í = dlouhé “íí”
  • i = krátké “i”
  • ó = dlouhé “óó”
  • o = krátké “o” (téměř jako krátké "a")
  • ú = dlouhé “úú” (téměř jako dlouhé "óó")
  • u = krátké “u”
 3. 3
  Naučte se quenijské dvojhlásky (diftongy). Dvojhlásky jsou shluky dvou samohlásek, které dohromady tvoří jeden zvuk. V quenijštině se vyskytuje šest takových dvojhlásek a všechny ostatní samohlásky, které ve větě nebo slově stojí vedle sebe, by měly být vysloveny odděleně. Quenijské dvojhlásky jsou následující:
  • ai ("fajfka")
  • au ("Klaus")
  • eu (britské "so")
  • iu ("Julie")
  • oi ("sojka")
  • ui ("sluj")
 4. 4
  Nezapomeňte na nepravidelnost souhlásek. Většina souhlásek se vyslovuje stejným způsobem jako v angličtině, ovšem existují výjimky, které quenijštinu více či méně posouvají i k jiným jazykům. Mezi takové nepravidelnosti patří následující:
  • c = vždy se vyslovuje jako “k”
  • h = při umístění na začátku slova se vyslovuje “h”, při umístění mezi souhláskami jako “ch” nebo "k"; v kombinacích hw, hy, hl, hr, je nezvučné.
  • ng = obě písmena jsou vždy vyslovena tvrdě
  • r = většinou se vyslovuje jako rolované nebo jako naše alveolární vibranta
  • s = vždy neznělé
  • y = vždy tvrdá souhláska bez ohledu na umístění ve slově
  • qu = “kw”; “u” se v této kombinaci nechová jako samohláska
 5. 5
  Naučte se pravidla pro fonetický důraz na slabikách. Pokud víte, na které slabiky klást větný přízvuk, výrazně tím ovlivníte to, jak elfština zní.
  • Jsou-li ve slově dvě slabiky, důraz je na té první.
  • Pokud je v něm tři a více slabik, důraz se klade na tu třetí od konce. To ovšem neplatí, pokud druhá slabika od konce obsahuje dlouhou samohlásku, dvojhlásku nebo souhlásku následovanou shlukem souhlásek (několik souhlásek vedle sebe) - v takovém případě důraz klademe na druhou slabiku od konce.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 5:
Užitečné quenijské fráze[3]

 1. 1
  Naučte se základní pozdravy. V quenijštině existuje několik způsobů různé obtížnosti, jak někoho pozdravit.
  • Aiya (/'aj.ja/) znamená něco jako "Ať žije!" nebo "Zdar" nebo jen prostě zvolání na pozdrav a používá se při volání o pomoc nebo při snaze získat pozornost.
  • Alla (/'al.la/) znamená také něco jako "Ať žije!" nebo "Zdar" a používá se v pozdravu pro vyjádření požehnání.
  • Alatulya (/a.ˈla.tu.lʲa/) znamená "Vítej."
  • Elen síla lúmenn' omentielvo (/ˈɛ.lɛn ˈsi:.la lu:.ˈmɛn nɔ.mɛn.ti.ˈɛl.vɔ/) znamená "Hvězda září na čas našeho setkání."
 2. 2
  Naučte se výrazy pro loučení. Stejně jako je v quenijštině spousta výrazů pro pozdrav, tak je jich velké množství pro vyjádření loučení nebo odchodu.
  • Namárië (/na.ˈma:.ri.ɛ/) znamená "Ať se ti daří!"
  • Márienna (/ma:.ri.ˈɛn.na/) znamená "Sbohem" nebo "Ke štěstí."
  • Alámenë (/a.ˈla:.mɛ.nɛ/) znamená "Jdi s naším (dobrým) požehnáním."
  • Mauya nin avánië (/ˈmau.ja ˈnin a.ˈva:.ni.ɛ/) znamená "Musím jít."
 3. 3
  Zeptejte se někoho, zda mluví elfsky. Ať už si chcete procvičit své znalosti nebo jen toužíte někomu ukázat, jakým jazykem mluvíte, budete muset někoho oslovit. Oslovíte-li někoho quenijsky, bude patrné, že máte na mysli právě tento dialekt.
  • Zeptejte se Ma istal quet' Eldarin? (/ˈma ˈis.tal ˈkʷɛ ˈtɛl.da.rin/).
  • Pokud se vás někdo zeptá tímto způsobem, můžete mu na to odvětit, že elfsky mluvíte. Řeknete to takto Istan quet' Eldarin (/ˈis.tan ˈkʷɛ ˈtɛl.da.rin/).
 4. 4
  Použijte elfštinu pro neškodné urážky. Chcete-li někoho poškádlit nějakou originálně podanou drzostí, zkuste některou z kreativních možností, které vám quenejština nabízí.
  • Smůlu můžete někomu popřát pomocí Aica umbar! (/ˈaj.ka ˈum.bar/).
  • Urážku "z úst ti proudí spousta větru" řeknete takto Súrë túla cendeletyallo (/ˈsu:.rɛ ˈtu:.la kɛn.dɛ.lɛ.ˈtʲal.lɔ/).
  • "Běž francouzsky políbit skřeta" můžete říct větou Eca, a mitta lambetya cendelessë orcova (/ˈɛ.ka ˌa ˈmit.ta ˈlam.bɛ.tʲa kɛn.dɛ.ˈlɛs.sɛ ˈɔr.kɔ.va/).
 5. 5
  Vyjádřete elfsky kompliment. Vyvažte svou znalost elfských urážek několika komplimenty, které můžete říct lidem, jichž si vážíte.
  • Melin tirië hendutya sílalë yá lalat (/ˈmɛ.lin ˈti.ri.ɛ ˈhɛn.du.tʲa ˈsi:.la.lɛ ˈja: ˈla.lat/) znamená "Zbožňuji, jak ti září oči, když se směješ."
  • "Miluji tě" se řekne slovem Melin (/ˈmɛ.lin/), za kterým následuje jméno milované osoby.
 6. 6
  Poděkujte. Chcete-li se držet typické elfské zdvořilosti, měli byste znát správná slova pro poděkování.
  • Jednoduché "děkuji" řeknete výrazem Hantanyel (/ˈhan.ta.nʲɛl/).
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 5:
Základy sindarštiny[4]

 1. 1
  Seznamte se se základy sindarštiny. Sindarština je druhým hlavním jazykem, kterým mluví elfové. Konkrétně se jedná o jazyk, používaný Šedými elfy.
  • Stejně jako quenijština, tak i sindarština prošla od svého vzniku jistými změnami - opět od "prvního věku Středozemě" až po "třetí věk."
  • Ačkoli se stále ještě dají najít zdroje původní sindarštiny, většina online materiálů je již zpracována v sindarštině třetího věku, která je v současnosti považována za moderní formu sindarštiny.
 2. 2
  Naučte se vyslovovat samohlásky. Všechny sindarské samohlásky jsou krátké, kromě samohlásky "í". Doba trvání vyslovení těchto krátkých samohlásek se ovšem zvyšuje při jejich zápisu s horní kolmičkou, vyjadřující přízvuk. Samohlásky se v naprosté většině případů vyslovují stejně, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí (třeba i na konci slova).
  • a = vyslovujeme jako "aj"
  • e = vyslovujeme jako "e"
  • i = vyslovujeme jako "i"; pokud ale stojí na začátku slova před jinou samohláskou, vyslovujeme ho tvrdě jako "y"
  • í and î = vyslovujeme jako “íí”
  • o = vyslovujeme jako krátké "o," podobné zvuku "a", ale více nosově
  • u = vyslovujeme jako "u"
  • y = vždy s ní zacházíme jako se samohláskou a vyslovujeme ji "óó" nebo "úú"
 3. 3
  Naučte se sindarské dvojhlásky. Všech šest sindarských dvojhlásek vyslovujeme jako jeden zvuk. Jakékoli jiné samohlásky, které se objeví v textu vedle sebe, pak vyslovujeme odděleně. K důrazu dochází u dvojhlásek vždy na první hlásce.
  • ai = vyslovujeme jako "aj" ("čaj")
  • ei = vyslovujeme jako "ej" (“prejt”)
  • ui = vyslovujeme jako "új" (“půjčka”)
  • au (někdy aw) = vyslovujeme jako "au" (“raut”)
  • ae = taktéž podobné "aj" (“hraj”)
  • oe = vyslovujeme jako "oj" ("roj")
 4. 4
  Nezapomeňte na nepravidelnost souhlásek. Většina souhlásek se vyslovuje stejným způsobem jako v angličtině, ovšem existují výjimky, které sindarštinu více či méně posouvají i k jiným jazykům. Některé hlásky jsou znělé, což znamená, že pro jejich vyslovení musíte rozvibrovat své hlasivky, zatímco jiné jsou neznělé. Všechny zdvojené souhlásky mají navíc delší výslovnost než jednoduché souhlásky.
  • c = vždy se vyslovuje jako "k"
  • ch = vždy se vyslovuje jako "k," nikdy se nevyslovuje jako české "ch"
  • dh = představuje "th" ("ð"); považuje se za samostatnou souhlásku
  • f = na konci slov, používá se k vyjádření zvuku "v"
  • g = vždy se vyslovuje jako tvrdé "g," nikdy jako "j"
  • l = vyslovuje se jako znělé "l"
  • lh = vyslovuje se jako neznělé "l"
  • "ng" = vyslovuje se slaběji, stojí-li na začátku a konci slov; silněji se potom vyslovuje, stojí-li uprostřed slova
  • ph = vyslovuje se jako "f"
  • r = vždy rolované nebo jako naše alveolární vibranta
  • rh = vyslovuje se jako neznělé "r"
  • s = vyslovuje se jako neznělé "s"
  • th = neznělé "th"; považuje se za samostatnou souhlásku
  • v = na konci slova se nevyslovuje
  • hw = neznělé w
 5. 5
  Naučte se klást na sindarská slova správný fonetický důraz. Pro kladení větného přízvuku na správnou slabiku existují v sindarštině tři základní pravidla.
  • U slov, tvořených dvěma slabikami, klaďte důraz na tu první.
  • Jestliže má slovo tři a více slabik, důraz klademe na druhou slabiku od konce, pokud obsahuje dlouhou samohlásku, dvojhlásku nebo samohlásku následovanou několika sdruženými souhláskami.
  • Jestliže má slovo tři a více slabik a druhá slabika od konce obsahuje krátkou samohlásku následovanou jednou nebo žádnou souhláskou, důraz klademe na slabiku před ní.
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 5:
Užitečné sindarské fráze

 1. 1
  Naučte se sindarské pozdravy. Existuje spousta možností, jak v sindarštině někoho pozdravit, od těch velmi jednoduchých až po komplikované.
  • Ai! (/ˈaj/) znamená něco jako "Ať žije!" nebo prostě jen pozdrav
  • Êl síla erin lû e-govaned vîn (/ˈɛ:l̡ ˈsiˑ.la ˈɛ.rin ˈlu: ɛ ˈgɔ.va.nɛd ˈvi:n/) znamená "Hvězda září na čas našeho setkání."
  • Mae g'ovannen! (/ˈmaɛ gɔ.ˈvan.nɛn/) znamená "Rád tě vidím" v neformální/familiární podobě.
  • Mae l'ovannen! (/ˈmaɛ lɔ.ˈvan.nɛn/) znamená "Rád vás vidím" ve formální podobě.
  • Gi nathlam hí (/gi ˈnaθ.lam ˈhiˑ/) znamená "Vítám tě tady" ve familiární podobě.
  • Le nathlam hí (/lɛ ˈnaθ.lam ˈhiˑ/) znamená "Vítám vás tady" ve formální podobě.
 2. 2
  Naučte se výrazy pro loučení. Sindarština má kromě spousty různých pozdravů také poměrně velké množství méně či více složitých výrazů, které můžete použít při loučení.
  • No veren (/nɔ ˈvɛ.rɛn/) znamená "Užívejte" nebo doslovněji "Buďte radostní."
  • Novaer (/ˈnɔ.vaɛr/) znamená "Sbohem."
  • Galu (/'ga.lu/) znamená "Hodně štěstí."
  • Boe i 'waen (/ˈbɔɛ i ˈwaɛn/) znamená "Musím jít."
  • Guren *níniatha n'i lû n'i a-govenitham (/ˈgu.rɛn niˑ.ˈni.a.θa ni ˈlu: ni a.gɔ.ˈvɛ.ni.θam/) znamená doslova "Mé srdce bude plakat, dokud tě znovu neuvidím."
  • Losto vae (/ˈlɔs.tɔ ˈvaɛ/) znamená "Dobře spi."
 3. 3
  Zeptejte se někoho, zda mluví elfsky. Chcete-li trochu procvičit své nabyté znalosti nebo předvést svůj unikátní koníček, oslovte někoho sindarsky a zjistěte tak, jestli je také studentem elfského jazyka.
  • Zeptejte se Pedig edhellen? (/ˈpɛ.dig ɛ.ˈðɛl̡.lɛn/), chcete-li hovořit neformálně; případně Pedil edhellen? (/ˈpɛ.dil̡ ɛ.ˈðɛl̡.lɛn/), navazujete-li formální konverzaci.
  • Jestliže se vás někdo zeptá tímto způsobem, můžete mu dát najevo, že mluvíte elfsky, následujícícm způsobem: Pedin edhellen (/ˈpɛ.din ɛ.ˈðɛl̡.lɛn/).
 4. 4
  Použijte elfštinu pro vyjádření urážky nebo nelibosti. Sem tam nastane situace, kdy nějaké fráze pro urážku nebo projevy nelibosti ve vašem rodném jazyce prostě nesednou, a tehdy může přijít na řadu použití velmi kreativních výrazů, které nabízí sindarština.
  • Řekněte "smrdíš jako příšera" pomocí fráze Sevig thû úan (/ˈsɛ.vig ˈθu: ˈuˑ.an/).
  • "Máš dutou (prázdnou) hlavu" se řekne Dôl gîn lost (/ˈdɔ:l ˈgi:n ˈlɔst/).
  • Větu "běž políbit skřeta" řeknete Ego, mibo orch (/ˈɛ.gɔ ˈmi.bɔ ˈɔrx/).
 5. 5
  Vyjádřete elfsky kompliment. Kromě množství sindarských urážek existují v tomto jazyce také rozličné komplimenty.
  • Gellon ned i galar i chent gîn ned i gladhog (/ˈgɛl̡.lɔn ˈnɛd i ˈga.lar i ˈxɛnt ˈgi:n ˈnɛd i ˈgla.ðɔg/) znamená "Zbožňuji, jak ti září oči, když se směješ".
  • "Miluji tě" se řekne Gi melin (/gi ˈmɛ.lin/).
 6. 6
  Poděkujte. Elfové jsou velmi zdvořilou rasou, takže pokud si kromě používání jejich jazyka chcete udržet i jejich typickou náturu, měli byste vědět, jak správně poděkovat někomu, kdo pro vás udělal něco milého.
  • Obyčejné "děkuji" se sindarsky řekne Ni 'lassui (/ˈni ˈlas.suj/).
  Reklama

Část 5
Část 5 ze 5:
Další studium a procvičování

 1. 1
  Vyhledejte tištěné nebo online materiály. Budete překvapeni, kolik různých webových stránek a knih o obou dialektech elfštiny existuje, a to ve velmi detailním provedení. Většinu potřebných materiálů najdete na internetu zdarma, ale ani komerčně dostupné knihy a jiné texty většinou nebývají příliš drahé.
 2. 2
  Procvičujte.[6] Učebnice jsou sice skvělou pomůckou, ale jakmile pochytíte základy elfštiny a budete se chtít posunout dál, budete muset začít dělat své vlastní překlady a procvičovat a tříbit svoje znalosti touto cestou.
  • Překládat můžete cokoli se vám zachce: básně, povídky, jména, články nebo třeba textové zprávy. Začněte s kratšími texty a postupně se propracujte k náročnějším a delším materiálům.
 3. 3
  Spojte se s dalšími nadšenci do elfštiny. Ve chvíli, kdy své znalosti elfského jazyka již považujete za dostatečné pro vedení souvislé konverzace, byste měli vyhledat další studenty elfštiny a tříbit své znalosti s nimi.
  • Nejjednodušší a zároveň i nejlevnější cestou, jak na to, je použít internet, na kterém vyhledáte elfské komunity ve svém okolí. Většina těchto diskuzních serverů je zcela zdarma.
  • Také se můžete poohlédnout po nějakých akcích, které občas pořádají fanoušci a jiní nadšenci do elfské tematiky, protože i ti určitě někde základy elfštiny pochytili a mohli by tak pro vás být přínosem.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 31 024 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 31 024 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama