Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Finanční zpráva je dokument podávající zprávu o finančním zdraví společnosti nebo organizace, která zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty a výkaz cash flow. Finanční zprávy jsou často čteny a analyzovány manažery, správní radou, investory, finančními analytiky a vládními agenturami. Zprávy musí být připraveny a rozšířeny pravidelně a musí být přesné a jasné. Přestože vytváření finanční zprávy může působit strašidelně, potřebné účetní znalosti není tak obtížné ovládnout.

Část 1
Část 1 ze 4:
Předběžná příprava

 1. 1
  Zvolte si časové období. Předtím, než začnete psát Vaši finanční zprávu se rozhodněte jaké období bude zpráva zahrnovat. Většina finančních zpráv se připravuje čtvrtletně nebo ročně, ale některé společnosti připravují i měsíční finanční zprávy.
  • Pro stanovení časového období je třeba dodržet existující firemní stanovy, směrnice, společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu. V těchto dokumentech může být popsáno, jak často má být finanční zpráva vyhotovena.
  • Zeptejte se výkonného ředitele ve vaší firmě, pro jaké období mají být finanční zprávy vyhotoveny.
  • Pokud jste ředitelem vlastní společnosti, zvažte, kdy má pro Vás finanční zpráva největší význam a stanovte podle toho datum.
 2. 2
  Zkontrolujte hlavní knihu. Ujistěte se, že všechny údaje v hlavní knize jsou aktuální a správné. Finanční zpráva bude mít smysl pouze pokud bude založena na správných datech.
  • Ujistěte se například, že jsou zaúčtované všechny přijaté a vydané faktury, odsouhlaste s bankou všechny zůstatky běžných účtů a zkontrolujte jestli jsou zaznamenány všechny pohyby zásob.
  • Překontrolujte, jestli jsou zaznamenány všechny závazky k datu vyhotovení finanční zprávy. Očekáváme přijetí faktury za již provedené služby? Byly vyplaceny všechny mzdy zaměstnancům? Tyto položky prezentují nahromaděné závazky a musí být zaznamenaná ve finančních výkazech.
 3. 3
  Shromážděte všechny chybějící informace. Pokud při kontrole zjistíte, že některé informace chybí, zaznamenejte všechny relevantní informace podle dokumentů a ujistěte se, že jsou správně.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 4:
Příprava závěrečné rozvahy

 1. 1
  Sestavte rozvahu (závěrečnou bilanci). Rozvaha zahrnuje aktiva společnosti (to, co vlastní), cizí kapitál (to, co dluží) a vlastní kapitál představující kmenové akcie a k určitému datu dodatečně vložený kapitál. [1] Nazvěte první stránku Vaší finanční zprávy „Rozvaha“ a doplňte o název společnosti a datum.
  • Rozvažné položky se zaznamenávají k určitému datu. Rozvaha může být vyhotovena například k 31. prosinci.
 2. 2
  Zvolte pro rozvahu vhodný formát. Většina rozvah uvádí aktiva na levé straně, vlastní kapitál a závazky na pravé straně. Alternativně se uvádí prvně aktiva a vlastní kapitál a závazky jsou uvedeny pod nimi.
 3. 3
  Zaznamenejte Vaše aktiva. V první části rozvahy použijte nadpis „Aktiva“ a vypište všechna aktiva (majetek a pohledávky) vlastněné společností.
  • Začněte u likvidních aktiv jako jsou peníze a položky, které mohou být přeměněny na peníze během jednoho roku. Na konci této části uveďte mezišoučet likvidních aktiv. [2]
  • V dalším kroku uveďte všechna nelikvidní aktiva. Nelikvidní aktiva jsou definována jako aktiva, mezi které neřadíme peníze a která nelze v krátkém časovém období přeměnit na peníze. Například majetek, vybavení a přijaté směnky jsou nelikvidní aktiva. Na konci uveďte mezisoučet nelikvidních aktiv. [3]
  • Sečtěte mezivýsledky a nazvěte řádek „Celková aktiva“.
 4. 4
  Uveďte všechna pasiva. Následující část obsahuje všechny závazky a vlastní kapitál. Tato část rozvahy by měla být nazvána „Závazky a vlastní kapitál.“
  • Začněte u krátkodobých závazků. Tyto závazky jsou splatné do jednoho roku a standardně zahrnují přijaté faktury, časově rozlišené závazky, část dlouhodobého úvěru splatnou do jednoho roku a ostatní půjčky. Uveďte mezisoučet krátkodobých závazků. [4]
  • Pokračujte u dlouhodobých závazků. Mezi dlouhodobé závazky řadíme všechny závazky se splatností delší než jeden rok, například dlouhodobé úvěry a vydané směnky. Uveďte mezisoučet dlouhodobých závazků. [5]
  • Sečtěte krátkodobé a dlouhodobé závazky a nazvěte řádek „Celkové závazky.“
 5. 5
  Uveďte všechny zdroje vlastního kapitálu. Vlastní kapitál uvádíme v rozvaze až po závazcích. Vlastní kapitál je množství peněz, které by ve společnosti zůstaly po prodeji všech aktiv a splacení všech svých závazků. [6]
  • Na tomto místě uveďte všechny položky vlastního kapitálu (kmenové akcie, vlastní akcie a nerozdělené zisky). Všechny položky vlastního kapitálu sečtěte a řádek nazvěte „Celkový vlastní kapitál.“
 6. 6
  Sečtěte závazky a vlastní kapitál. Sečtěte sumu „Celkových závazků“ a „Celkového vlastního kapitálu“. Součtový řádek nazvěte „Celkové závazky a vlastní kapitál.“
 7. 7
  Zkontrolujte bilanci. Vypočtená hodnota „Celkových aktiv“ a „Celkových závazků a vlastního kapitálu“ se musí v rozvaze rovnat. Pokud se výsledky rovnají, rozvaha je hotová a je možné začít s přípravou Výkazu zisků a ztráty. [7]
  • Vlastní kapitál akcionářů by měl odpovídat aktivům společnosti po odečtení závazků. Jak už bylo zmíněno výše, vlastní kapitál akcionářů jsou peníze, které by ve společnosti zůstaly po prodeji veškerých aktiv a splacení všech závazků, proto se závazky plus vlastní kapitál musí rovnat celkovým aktivům.
  • Pokud není rozvaha vyrovnaná, překontrolujte své výpočty. Možná jste vynechali nějakou položku nebo ji zařadili na špatné místo v rozvaze. Překontrolujte každý odstavec zvlášť a ujistěte se, že zahrnuje všechno, co by zahrnovat měl. Mohli jste opomenout nějaké cenné aktivum nebo nějaký významný závazek.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 4:
Příprava výkazu zisků a ztráty

 1. 1
  Vytvořte dokument pro Výkaz zisků a ztráty. Výkaz zisků a ztráty zachycuje všechny vydělané a utracené peníze za dané období. [8] Nazvěte dokument „Výkaz zisků a ztráty” a uveďte název společnosti a časové období za které je výkaz vystaven.
  • Výkaz zisků a ztráty se většinou vyhotovuje pro období od 1. ledna do 31. prosince určitého roku.
  • Nezapomeňte, že je ale možné vypracovávat i čtvrtletní nebo měsíční finanční výkazy, i přesto, že Výkaz zisků a ztráty bude roční. Vaše finanční výkazy budou přehlednější, pokud budou vystavovány pokaždé za stejné období, ale není to nezbytná podmínka.
 2. 2
  Uveďte zdroje výnosů. Uveďte všechny zdroje výnosů a vydělané částky.[9]
  • Ujistěte se, že vykazujete výnosy ve správném členění (každý druh samostatně) upravené o všechny slevy a opravné položky, například „Tržby 250 000 Kč“ a „Výnosy z prodeje služeb 125 000 Kč.“
  • Seřaďte výnosy tak, aby členění mělo co největší přínos pro společnost. Výnosy je možné členit podle regionu, manažerského týmu nebo na jednotlivé produkty.
  • Jakmile budou zahrnuty všechny výnosy, sečtětete je dohromady a nadepište řádek slovy „Celkové výnosy.“
 3. 3
  Uveďte všechny náklady na prodané výrobky. Náklady na prodané výrobky zahrnují náklady na vývoj nebo výrobu produktu nebo poskytování služeb za vykazované období.[10]
  • Abyste mohli spočítat cenu výrobku měli byste sečíst přímý materiál, náklady na přímé zaměstnance, náklady závodu a náklady přepravu nebo dodání.[11]
  • Odečtěte od celkových výnosů celkové náklady na prodané výrobky a nazvěte výsledek „Hrubý zisk.“[12]
 4. 4
  Zaznamenejte všechny provozní náklady. Do provozních nákladů řadíme všechny náklady, které jsou nutné pro chod podniku. Řadíme mezi ně především režijní a administrativní náklady jako jsou výplaty, nájem, služby a odpisy dlouhodobého majetku. Mezi provozní náklady patří i náklady na reklamu a na výzkum a vývoj.[13] Tyto náklady je dobré uvádět samostatně, aby bylo jednoznačně čitelné, kam směřují které náklady.[14]
 5. 5
  Zahrňte i nerozdělený zisk. „Nerozdělený zisk“ je suma všech čistých zisků a čistých ztrát z předchozích období od založení organizace.
  • Připočtením nerozděleného zisku ze začátku roku a čistý zisk nebo ztráty z letošního roku získáme celkový nerozdělený zisk.
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 4:
Příprava výkazu cash flow

 1. 1
  Vytvořte dokument pro výkaz cash flow. Tento výkaz obsahuje všechny zdroje a využití peněz společností.[16] Nazvěte dokument „Výkaz cash flow“ a uveďte název organizace a časové období, za které je výkaz sestavován.
  • Podobně jako u výkazu zisků a ztráty sestavujeme výkaz cash flow za určité období. Například od 1. ledna do 31. prosince.
 2. 2
  Vytvořte část pro provozní činnost podniku. Výkaz cash flow začíná částí nazvanou „Cash flow z provozní činnosti.“ Tato část je ve výkazu cash flow obdobně jako u výkazu zisků a ztráty.
  • Uveďte každou provozní činnost v organizaci. Tato část zahrnuje položky jako jsou peněžní příjmy z prodeje výrobků a peněžní výdaje na zásoby.[17] Sečtěte všechny položky a nazvěte výsledek „Čistý příjem peněz z provozní činnosti.“
 3. 3
  Vytvořte část pro investiční činnost. Přidejte část nazvanou „Cash flow z investiční činnosti.“ Tato část je obdobná jako v již vyhotovené rozvaze.
  • Tato část se vztahuje k příjmům a výdajům na investice do majetku a vybavení nebo k investicím do cenných papírů (např. akcie a dluhopisy).[18]
  • Přidejte mezisoučet nazvaný „Čistý cash flow z investiční činnosti.“
 4. 4
  Zahrňte finanční činnost. Poslední část dokumentu by měla být nazvána „Cash flow z finanční činnosti.“ Tato část odpovídá části vlastního kapitálu v rozvaze.
  • Tato část zachycuje všechny příjmy a výdaje spojené s nákupem a prodejem cenných papírů a dluhopisů vydaných organizací.[19] Přidejte mezisoučet nazvaný „Čistý cash flow z finanční činnosti.“
 5. 5
  Sečtěte všechny kategorie. Sečtěte všechny tři části výkazu cash flow a nazvěte je „Zvýšení nebo snížení zásoby peněz“ za dané období.
  • Můžete přičíst zvýšení nebo snížení zásoby peněz k počátečnímu zůstatku peněz. Výsledný součet těchto dvou položek by se měl rovnat zůstatku peněz v rozvaze.
 6. 6
  Uveďte všechny důležité poznámky, komentáře nebo doplňující informace. Finanční výkazy nezřídka obsahují i část nazvanou „Příloha k finančním výkazům,“ která obsahuje všechny důležité informace o společnosti. Promyslete si, jaké informace je vhodné uvést o finanční situaci podniku a zahrňte je do „poznámek“ a připojte k Vaší finanční zprávě.[20]
  • Příloha může obsahovat informace o historii podniku, plány do budoucna nebo informace o daném odvětví. Toto je prostor, kde můžete potenciálním investorům vysvětlit, co jednotlivá čísla znamenají nebo neznamenají. Díky této příloze se mohou investoři alespoň přiblížit Vašemu vidění společnosti.[21]
  • Obvykle příloha obsahuje vysvětlení používaných účetních metod a postupů a vysvětluje popisky rozvahy.[22]
  • Tato část také obvykle zahrnuje daňovou situaci firmy, penzijní plány a akciové opce.[23]
  Reklama

Tipy

 • Pro další rady pro přípravu finančních zpráv si přečtěte Světové účetní standardy (GAAP). GAAP jsou standardy pro účetní a pracovníky ve financích pro všechny druhy podnikání a průmyslu.[24]
 • Ujistěte se, že používáte jasné termíny pro každou položku v rozvaze a výkazu zisků a ztráty. Informace by měly být srozumitelné i čtenářům, kteří nejsou se specifiky Vaší společnosti seznámeni.
 • Pokud máte problémy s vyhotovením finanční zprávy, vyhledejte si finanční zprávu jiné společnosti, která podniká ve stejném odvětví jako Vaše organizace. Pravděpodobně budete přinejmenším schopni převzít strukturu a formát této zprávy. Internetové stránky Komise pro burzu a cenné papíry vydává finanční zprávy pro spoustu různých druhů společností.[25]
Reklama

Varování

 • Odborná nařízení a regulace finančních zpráv jsou velmi obsáhlá. Zvažte využití služeb certifikovaného účetního auditora, který Vám může poskytnout pomoc při zpracování finanční zprávy. Budete mít jistotu, že je Vaše finanční zpráva správně a legální.
Reklama

O tomto wikiHow

Michael R. Lewis
Spoluautorem článku je :
Podnikatel a finanční poradce
Spoluautorem tohoto článku je Michael R. Lewis, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 3 654 krát
Kategorie: Finance a Obchod
Stránka byla zobrazena 3 654 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama