Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jsou dvě hodiny ráno, vy zítra musíte ve škole odevzdat odbornou esej a nemáte ani ponětí o tom, co odborná esej je a jak se píše? Nebojte se, wikiHow vám pomůže! Odborná esej je esej, která čerpá informace z mnoha zdrojů a spojuje je do uceleného celku. Budete muset umět zpracovat informace a představit je organizovaným způsobem. Tyto dovednosti se lidé učí na středních a vysokých školách, ale využijete je i v pracovním světě. V tomto článku se dozvíte, jak napsat dobrou odbornou esej.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Zamyslete se nad tématem

Stáhnout PDF
 1. 1
  Pochopte koncept odborné eseje. Účelem odborné eseje je najít spojitosti mezi částmi práce s cílem představit a podpořit nějaký argument. Jinými slovy, když budete provádět výzkum, budete hledat spojitosti, které budete moci později představit jako celek. Odborná esej má několik různých typů: [1] :
  • Argumentační esej: Tento typ eseje má silnou tezi, která představuje názor autora. Organizuje relevantní informace získané při výzkumu tak, aby logicky podporovaly tento názor. Argumentační esej se často používá i ve světě byznysu a objevuje se na testech na vysokých školách.
  • Recenze: Tato esej se často píše jako předběžná práce pro argumentační esej. Jde o diskusi o tom, co se o daném tématu již napsalo a o kritickou analýzu použitých zdrojů. Neuvedená teze většinou tvrdí, že je potřeba provést další výzkum, nebo že téma nebylo dostatečně pokryto. Tento typ eseje se často používá ve společenskovědních oborech a v medicíně.
  • Vysvětlující esej: Tento typ eseje pomáhá čtenářům porozumět danému tématu tím, že kategorizuje fakta a předkládá je uceleně pro lepší pochopení. Neprosazuje žádný názor a pokud má tezi, jde o velmi slabou tezi. Některé obchodní dokumenty se píšou touto formou, ale ty většinou obsahují jasný názor. [2]
 2. 2
  Vyberte si téma, které se vám bude hodit. Téma by mělo být dostatečně široké na to, abyste mohli spojit více zdrojů, ale ne příliš obecné, abyste se mohli zdroji zabývat detailně. Pokud si můžete téma vybrat sami, měli byste si přečíst nějakou literaturu, která vám pomůže se rozhodnout. Pokud ovšem píšete odbornou esej do školy, pravděpodobně vám bude téma přiděleno. [3]
  • Příklad obecného tématu zúženého na vhodné téma pro odbornou esej: Místo tématu „sociální média“ se můžete zabývat tím, jaký efekt mají SMS zprávy na vývoj jazyka.
 3. 3
  Vyberte si zdroje a pečlivě si je přečtěte. Pokud píšete esej do školy, zdroje budete mít k dispozici. Měli byste si vybrat alespoň tři různé zdroje, podle toho, jak dlouho budete získávat informace a jak dlouho budete psát. Najděte si ve zdrojích materiál, který se vztahuje k vašemu tématu. [4]
 4. 4
  Napište si tezi. Až budete mít přečtené všechny zdroje, budete muset přijít s názorem na své téma. Teze je hlavní myšlenka, kterou v eseji budete představovat. Měla by zahrnovat téma a uvádět váš názor v jedné větě. Teze může být buď první věta celé eseje, nebo poslední věta prvního odstavce. [5]
  • Příklad: SMS zprávy mají pozitivní vliv na jazyk, protože pomohly nové generaci vytvořit si vlastní verzi jazyka.
 5. 5
  Znovu si přečtěte zdroje, které jste si vybrali a najděte si materiál, kterým svoji tezi podpoříte. Projděte si zdroje a vyberte si klíčové citáty, statistické údaje, myšlenky a fakta, která vaši tezi podporují. Potom si je všechny zapište. Během psaní eseje je budete postupně používat. [6]
  • Pokud chcete v eseji zpochybnit názor nějakého oponenta, měli byste si také najít citáty, které vaši tezi vyvracejí a vymyslet, jak je zpochybníte.
  • Příklad: Pro naši příkladovou tezi jsou vhodné zdroje z lingvistiky, které se zabývají novými slovními tvary vytvořenými psaním SMS zpráv, statistiky udávající vývoj jazyka v každé generaci a fakta, která prokážou, že studenti stále umějí psát gramaticky a pravopisně správně (pro vyvrácení názoru oponenta, který tvrdí, že SMS zprávy mají na jazyk negativní vliv).
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Napište si osnovu

Stáhnout PDF
 1. 1
  Napište si osnovu vaší teze. Můžete si osnovu napsat na papír, nebo si ji pouze připravit v hlavě, ale budete si muset naplánovat, jakým způsobem budete své argumenty uvádět. Pokud píšete esej do školy, budete hodnoceni také za dodržení konkrétní struktury. Zde je příklad struktury eseje: [7] :
  • Úvodní odstavec: 1. Úvodní věta, která upoutá pozornost čtenářů. 2. Představení tématu, kterým se budete zabývat. 3. Teze.
  • Tělo eseje: 1. Tematická věta, která uvádí jeden fakt, který podporuje vaši tezi. 2. Vysvětlení a názor na tematickou větu. 3. Podpůrné důkazy ze zdrojů, které vaše tvrzení podporují. 4. Vysvětlení důležitosti a důvěryhodnosti zdrojů.
  • Závěrečný odstavec: 1. Uvedení významu tématu s pomocí důkazů a důvodů, kterými jste se v eseji zabývali. 2. Hluboká myšlenka pro zakončení eseje.
 2. 2
  Můžete využít i kreativnější strukturu. Pokud nepíšete zrovna argumentační esej do školy, měli byste využít propracovanější strukturu. Můžete využít jeden nebo více z následujících postupů: [8] :
  • Příklad/ilustrace: Můžete popsat detailní příklad, shrnutí, nebo citát z jednoho z vašich zdrojů, který podporuje váš názor. Můžete použít i více příkladů. Neměli byste ale celou esej pojmout jako seznam příkladů.
  • Vyvrácení názoru oponenta. U této techniky představíte argument, který je proti vašemu názoru a poukážete na jeho slabiny a chyby. Tento formát v podstatě ukazuje, že jste si vědomi opačných názorů a že jste připraveni je vyvrátit. Protiargument byste měli uvést hned po tezi a napsat všechny důkazy, které ho vyvracejí. Nakonec odstavec zakončete pozitivním argumentem, který podporuje vaši tezi.
  • Ústupek: Eseje s ústupkem jsou strukturovány podobně jako eseje s vyvrácením názorů oponentů, ale uznávají platnost protiargumentu s tím, že je tento protiargument silnější. Tato struktura se hodí pro psaní esejí pro čtenáře, kteří souhlasí s opačným názorem.
  • Srovnání a kontrast: Tato struktura srovnává podobnosti a kontrast mezi dvěma tématy nebo zdroji a obě je představuje. Budete si muset pozorně přečíst všechny zdroje a najít podobnosti a rozdíly mezi nimi. Tento typ eseje může představovat argumenty bodově, nebo pomocí konkrétních podobností a rozdílů.
 3. 3
  Vytvořte si osnovu pro esej ve formě recenze. Většina odborných esejí se zaměřuje na podporu teze, ale recenze řeší myšlenky nalezené ve zdrojích, místo samotného názoru autora. Existují dva způsoby, jak strukturovat takovou esej:
  • Shrnutí. Tato struktura představuje shrnutí všech relevantních zdrojů a podporuje vaši tezi. Poskytuje konkrétní důkazy, které podporují váš názor, ale většinou neuvádí tento názor. U recenzí se používá nejčastěji.
  • Seznam důvodů. Jde o seznam pod-bodů, které vycházejí z hlavního bodu uvedeného v tezi eseje. Každý důvod je podpořen důkazy. Jako u metody se shrnutím by měly být důvody seřazeny podle důležitosti – ten nejdůležitější by měl být na konci.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Napište esej

Stáhnout PDF
 1. 1
  Napište si první verzi eseje podle připravené osnovy. Připravte se na to, že se možná nebudete moci držet svého plánu. Je možné, že narazíte na nové informace a zdroje, které vaši tezi podporují. Pokud píšete esej do školy, nebudete mít čas si napsat více než dvě verze, takže se snažte psát co nejlépe. [9]
  • Esej by měla mít úvodní odstavec, který zahrnuje tezi, text eseje, který představuje důkazy, které vaši tezi podporují a závěr, který shrnuje váš názor.
 2. 2
  Pište ve třetí osobě. Pište pomocí zájmen ON, ONA, ONO a používejte celé jednoznačné věty. Uveďte dostatek informací na to, aby vaše esej působila důvěryhodně. Neměli byste psát v pasivním vidu, ale v některých případech je to přípustné.
 3. 3
  Používejte přechodové výrazy, aby esej dobře navazovala. Přechody jsou skvělým způsobem, jak dát čtenářům najevo, jak se vaše zdroje navzájem podporují. Používejte výrazy, které vaše argumenty logicky propojí.
  • Delší citáty byste měli odsadit do bloku a uvádět je mimo odstavce.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Dokončete esej

Stáhnout PDF
 1. 1
  Upravte si esej. Měli byste se snažit posílit své argumenty a zlepšit přechody mezi body a odstavci. Snažte se zajistit, aby byly vaše argumenty jasné a snadné. Pomůže vám, když si svoji esej přečtete nahlas, protože si díky tomu všimnete vět, které zní hloupě.
  • Požádejte někoho, aby si vaši esej přečetl. Vždy je dobré, když si esej přečte více lidí. Požádejte kamaráda, nebo kolegu, aby se na vaši práci podíval a řekl vám, zda se mu něco nezdá zbytečné nebo nesprávné. Ujistěte se, zda vaše argumenty dávají smysl a zda máte zdroje, které je podporují.
 2. 2
  Zkontrolujte si, zda v eseji nemáte žádné chyby.
  • Pročtěte si svoji esej a zkontrolujte si, za v ní nemáte gramatické a pravopisné chyby. Máte napsaná všechna jména správně? Nemáte v ní nezakončené věty? Postupně si je opravte.
  • Přečtěte si esej nahlas, abyste měli jistotu, že při čtení nevypustíte žádné slovo.
  • Požádejte někoho, aby si vaši esej přečetl a zkontroloval vám chyby. Možná objeví něco, co vám uniklo.
 3. 3
  Citujte své zdroje. U většiny esejí budete muset zdroje citovat v poznámkách pod čarou a poskytnout seznam bibliografie. Poznámky pod čarou můžete používat pro citace v textu, parafráze a citované materiály. Pokud píšete esej do školy, budete muset používat konkrétní styl citací.
  • Příklad citací v eseji: McPherson tvrdí, že „SMS zprávy změnily jazyk pozitivním způsobem – poskytly nové generaci jedinečný způsob komunikace“ (Zdroj E).
  • Pokud píšete esej na univerzitě, budete muset použít formát MLA, nebo APA či Chicago style.
 4. 4
  Napište název eseje. Název eseje by měl odrážet váš názor popsaný v tezi a podpůrných argumentech. Když si název napíšete až na konec, budete mít jistotu, že přesně popisuje to, o čem v eseji píšete.
  • Příklad: Jazyk a iPhone: Výhody jazyka SMS zpráv
  Reklama

Tipy

 • Měli byste název eseje přizpůsobit jejímu obsahu a stejně tak je důležité, abyste esej psali tak, aby podpořila vaši tezi. Všechny důkazy a zdroje by měly vaši tezi podporovat.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 11 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 58 646 krát
Stránka byla zobrazena 58 646 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama