Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Plná moc umožní třetí straně jednat za vás, zejména v případech, kdy nejste schopni úředně jednat sami za sebe. Možná potřebujete například někoho, kdo se vám postará o finanční záležitosti, právní záležitosti, nebo zdravotní administrativu. Správně napsaná plná moc vám to umožní.

Část 1 ze 4:
Příprava psaní plné moci

 1. 1
  Uvědomte si, čeho vám plná moc pomůže dosáhnout. Plná moc poskytne třetí osobě právo jednat vaším jménem v konkrétních situacích. Používá se většinou v situacích, kdy pisatel plné moci není schopen zastupovat sám sebe. Mezi příklady těchto situací patří:
  • Rodič, nebo opatrovník může udělit plnou moc učitelům a pečovatelům pro případ základních nouzových situací týkajících se dítěte, které mají v péči. [1]
  • Doporučuje se napsat plnou moc pro dospělého člověka, který cestuje s nezletilým dítětem a není jeho rodičem ani opatrovníkem. Tímto způsobem bude dítě chráněno před obchodování s dětmi a problémy se svěřeneckou péčí. [2]
  • Pokud máte peníze v regionální bance, ke kterým nemáte přístup, můžete napsat plnou moc a umožnit třetí straně řešit případné problémy s vaším účtem a vaší finanční situací.
  • Plná moc může umožnit také vydání osobních informací, například lékařských záznamů. [3]
  • Můžete také napsat plnou moc pro třetí stranu, která bude jednat vaším jménem ve finančních situacích, které postupují velmi rychle. Některé obchody na vás nepočkají, takže pokud jste dočasně indisponovaní, můžete napsat plnou moc a dočasně udělit možnost rozhodování o vašich obchodech například kolegovi.
 2. 2
  Určete si všechny strany, které se plné moci budou účastnit. Plná moc většinou zahrnuje tři strany – první stranou je původní držitel práv, například rodič dítěte, nebo majitel bankovního účtu. Druhou stranou je skupina nebo jedinec, se kterou první strana uzavírá obchod, nebo jinou transakci, například banka, nebo nemocnice. Třetí stranou je osoba zvolená jako zástupce první strany v její nepřítomnosti. Plná moc by měla být adresována druhé straně.
  • Plná moc vysvětluje práva, která první strana uděluje třetí straně, která bude jednat jejím jménem. [4]
  • Pokud je druhá strana neznámá (zejména v případech, kdy jde o potenciální nouzové situace), budete muset plnou moc adresovat obecně.
 3. 3
  Napište plnou moc na počítači, ne rukou. Ručně psaný dopis může být nečitelný a nepůsobí tak profesionálním dojmem, jako dokument psaný v počítači. Plná moc je důležitý dokument, který uděluje někomu práva jednat za jinou osobu v právních nebo finančních situacích, takže je nutné, aby splňovala všechny požadavky. Pokud vám někdo bude chtít upřít práva určená plnou mocí, tento dokument bude u soudu použit jako důkaz.
  Reklama

Část 2 ze 4:
Jak napsat hlavičku plné moci

 1. 1
  Do levého horního rohu stránky napište své jméno a adresu. Použijte standardní formát obchodního dopisu. Jméno byste měli napsat na první řádek, ulici a číslo popisné na druhý řádek, město, PSČ a stát na třetí řádek. Všechny řádky by měly být psány jednoduchým řádkováním. [5]
 2. 2
  Napište datum. Po uvedení jména a adresy jeden řádek vynechejte a napište na další řádek dnešní datum. Napište ho celými slovy (například 2. února 2015) – nepište ho pouze čísly.
 3. 3
  Na další řádek napište jméno a adresu příjemce. Mezi datem a dalším řádkem textu nechejte jeden řádek volný a potom napište jméno a adresu příjemce. Tyto informace by měly být uvedeny stejným způsobem, jako vaše jméno adresa.
  • Uvědomte si, že příjemce dopisu není ten, kdo za vás bude činit rozhodnutí. Plnou moc udělujete třetí straně, ale adresovat byste ji měli druhé straně (tedy tomu, s kým bude třetí strana vaším jménem jednat). [6]
  • Můžete toto pole nechat prázdné, pokud neznáte osobu, se kterou bude třetí strana jednat. Pokud například udělujete plnou moc osobě, která cestuje s vaším dítětem pro případ zdravotní nouzové situace, nebudete vědět, se kterou nemocnicí bude tato osoba jednat.
  Reklama

Část 3 ze 4:
Jak napsat text plné moci

 1. 1
  Napište oslovení. Použijte správné tituly, jako je „Pane,“ „Paní,“ nebo „Slečno.“ Pozdrav by měl začínat slovy „Vážený/vážená.“
  • Uveďte celé jméno adresáta plné moci.
  • Pokud neznáte jméno adresáta plné moci, uveďte obecné oslovení.
 2. 2
  Plná moc by měla být stručná a přesná. Delší plné moci obsahují více informací, které je možné interpretovat více způsoby. Kratší a stručnější plné moci, které se zabývají konkrétně co nejmenším množstvím témat, mají nižší riziko nesprávné interpretace.
 3. 3
  Uveďte práva a povinnosti třetí strany, které bude vykonávat vaším jménem. Ujistěte se, že píšete stručně a jasně. Musíte uvést konkrétní detaily moci, kterou třetí osobě udělujete. Například vás daná osoba může zastupovat v autorizaci lékařských zákroků, může za vás podepisovat právní dokumenty, nebo může vybírat peníze z vašeho bankovního účtu. Začněte plnou moc například těmito slovy:
  • Já, (vaše celé jméno) tímto uděluji (jméno osoby, která vás bude zastupovat) plnou moc pro jednání s (organizace, nebo osoba, u které vás bude třetí osoba zastupovat) v následujících situacích týkající se mého zdravotního stavu: (uveďte dané situace). [7]
  • Nezapomeňte uvést konkrétní detaily plné moci. Pokud píšete plnou moc pro někoho, kdo vás bude zastupovat v jednání s lékaři, uveďte také číslo svého zdravotního pojištění. Pokud potřebujete pomoc v právních záležitostech, uveďte číslo daného případu. Co se týče finančních záležitostí, uveďte číslo příslušného účtu.
 4. 4
  Uveďte datum platnosti plné moci. Napište, kdy plná moc vejde v platnost a uveďte počáteční i konečné datum její platnosti. Můžete napsat například: „Třetí osoba má právo zastupovat mne v péči o mé dítě během jeho pobytu v (adresa) od 1. září 2015 do 30. října 2015.
  • V některých případech je možné, že si nebudete jistí datem platnosti plné moci, například pokud jde o nouzovou situaci. U tohoto typu plné moci specifikujte alespoň délku trvání plné moci. Můžete napsat „V případě nouze má třetí osoba právo jednat mým jménem po 30 dní.“
 5. 5
  Uveďte důvod udělení plné moci. Vysvětlete, proč potřebujete, aby za vás jednala třetí osoba. Vysvětlení může zahrnovat informace o tom, že jste nemocní, že jste mimo město, nebo že nebudete určitou dobu k zastižení.
 6. 6
  Vysvětlete všechna omezení plné moci. Můžete také uvést oblasti, ve kterých za vás daná osoba jednat nesmí. Například můžete napsat, že třetí osoba nemá právo využívat vaše lékařské záznamy k jinému účelu, než který je v plné moci uveden, nebo můžete napsat, že třetí osoba nemá právo činit za vás určitá finanční rozhodnutí bez vašeho písemného souhlasu. [8]
 7. 7
  Uzavřete plnou moc. Plnou moc zakončete například slovy „S úctou.“ Potom vynechejte čtyři řádky, na které napíšete svůj vlastnoruční podpis a napište své celé jméno.
  Reklama

Část 4 ze 4:
Dokončení plné moci

 1. 1
  Napište plnou moc správným formátem. Plná moc je obchodní dokument, který by měl být psán formálním tónem a formátem. Standardní obchodní dopisy využívají blokový formát. Tělo plné moci by mělo být napsáno jednoduchým řádkováním a odstavce by neměly být odsazené, ale měli byste mezi nimi vždy vynechat jeden řádek. [9]
 2. 2
  Najděte si svědka, nebo notáře. Svědek je osoba, která bude přítomna u podpisu plné moci. Tím se prokáže, že dokument nepodepisujete pod nátlakem a že skutečně udělujete třetí osobě plnou moc. V některých případech je dobré nechat plnou moc ověřit notářem. [10] Notář je pracovník autorizovaný státem k ověřování právních dokumentů.
  • Tato osoba by neměla být ani jednou ze stran plné moci.
 3. 3
  Podepište plnou moc. Vytiskněte si plnou moc a podepište ji modrým nebo černým inkoustem. Můžete uvést také datum podpisu plné moci.
  • Požádejte svědka, aby plnou moc také podepsal a uvedl datum podpisu, nebo požádejte notáře, aby plnou moc ověřil.
 4. 4
  Předejte originál plné moci vašemu zástupci. Ve většině případů by měl originál plné moci mít v držení člověk, který bude jednat vaším jménem, protože ho bude muset předkládat úřadům a dalším druhým stranám.
 5. 5
  Nechejte si kopii své plné moci. Měli byste si nechat kopii své plné moci. V případě otázek a nesrovnalostí ohledně plné moci udělené třetí osobě ji budete moci znovu vytisknout.
  Reklama

Tipy

 • Pokud chcete cokoli změnit (přidat nebo odebrat), doporučujeme napsat novou plnou moc a nechat ji opět ověřit notářem, nebo podepsat svědkem. [11]


Reklama

O tomto wikiHow

Mary Erickson, PhD
Spoluautor od:
PhD, Komunikace & Společnost
Tento článek spoluautor od Mary Erickson, PhD. Mary Erickson je hostující asistentka profesora na Western Washington University. V roce 2011 získala titul PhD v oboru Komunikace a společnost na University of Oregon. Tento článek byl zobrazen 16 737 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 16 737 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama