Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Shrnutím časopisového článku se rozumí výběr těch nejdůležitějších bodů a vytvoření přehledu celého výzkumu, který bude vytištěn v recenzované akademické publikaci. Shrnutí článku poskytuje čtenářům krátký popisný komentář a ukazuje jim, na co se autor článku zaměřuje. Jde o běžný úkol studenů vysokých škol a akademických asistentů. V tomto článku se naučíte přečíst si článek efektivně a naplánovat a napsat úspěšné shrnutí.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Přečtěte si článek

 1. 1
  Nejprve si přečtěte abstrakt. Abstrakt je krátký odstavec psaný autorem článku, ve kterém je článek shrnutý. Abstrakty jsou většinou součástí všech akademických žurnálů a zpravidla nejsou delší, než 100-200 slov. Abstrakt poskytuje krátké shrnutí obsahu článku, takže v něm najdete důležité body dané studie. [1]
  • Účelem abstraktu je umožnit výzkumným pracovníkům v rychlosti pročíst článek a zjistit, zda jsou některé z jeho poznatků použitelné v jejich práci. Pokud například hledáte výzkumy reakcí imunitního systému u hlodavců, abstrakt vám umožní v rychlosti zjistit, zda jde o výzkum v dané oblasti a zda jeho závěry podporují vaše závěry, nebo zda se od nich liší. [2]
  • Nezapomínejte na to, že abstrakt a shrnutí článku jsou dvě různé věci, takže si musíte dát pozor, aby vaše shrnutí nebylo pouhým abstraktem. [3] Abstrakt obsahuje spoustu informací a nemůže poskytnout tak detailní pohled na výzkum a jeho závěry, jako shrnutí. [4]
 2. 2
  Pochopte kontext výzkumu. Měli byste vědět, co přesně autoři výzkumu řeší a analyzují, proč je téma výzkumu důležité, zda je článek pouze reakcí na jiný článek, atd. Když zjistíte tyto informace, budete vědět, které argumenty, citáty a data se vám budou hodit při psaní vašeho shrnutí.
 3. 3
  Přejděte rovnou k závěru. Přeskočte článek a najděte si závěr, abyste co nejdříve zjistili, jak výzkum dopadl a dozvěděli jste se více informací o daném tématu a pochopili, k čemu složité osnovy a argumenty v článku povedou. Je mnohem snazší porozumět informacím v článku, když si nejprve přečtete závěr.
  • I když si přečtete nejprve závěr, budete se muset vrátit a přečíst si celý článek, ale pouze v případě, že pro vás daný výzkum bude užitečný. Pokud hledáte výzkumy a studie, bude pro vás lepší najít si jen ty, které nějakým způsobem využijete.
 4. 4
  Určete si hlavní argument a stanovisko článku. Pokud nechcete článek číst několikrát, jen abyste pochopili jeho hlavní body, přečtěte si ho jen jednou, ale pořádně. Dělejte si poznámky a zapište si všechny hlavní body.
  • Všímejte si zejména prvních odstavců článku. V prvních odstavcích autor většinou uvádí tezi celého článku. Zjistěte, co je tezí vašeho článku a podle toho si určete hlavní argument nebo myšlenku, kterou se autoři pomocí výzkumu snaží dokázat.
   • Hledejte slova jako „hypotéza,“ „výsledky,“ „typicky,“ „obecně,“ nebo „očividně.“ Tato slova vás přivedou až k tezi článku.
  • Podtrhněte, zvýrazněte, nebo přepište hlavní argument výzkumu na okraje článku. Zaměřte se na tento hlavní bod, abyste ho mohli spojit se zbytkem článku a zjistit, zda hypotéza skutečně funguje.
  • V humanitních oborech je někdy složité získat jasnou tezi článku, protože humanitní výzkumy se často zabývají složitými abstraktními myšlenkami (například třídy v postmoderní poezii, feminismus ve filmu atd.). Pokud teze není jasná, snažte se ji zformulovat sami co nejlépe a řiďte se myšlenkami autora a tím, co se snaží svojí analýzou dokázat.
 5. 5
  Pročtěte si argumenty. Pokračujte ve čtení všech různých segmentů článku a zvýrazněte hlavní body, které stanovili autoři. Zaměřte se na klíčové koncepty a navržené myšlenky a snažte se je spojit s hlavním bodem celého článku, který jste si určili při četbě prvních odstavců.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Plánování první verze shrnutí

 1. 1
  Napište si krátký popis výzkumu. V rychlosti si popište akademickou cestu článku a uveďte všechny kroky od počátečního bodu až po závěrečné výsledky a popište metodologii a formu provedené studie. Nemusíte psát příliš konkrétně – detaily budete uvádět až ve shrnutí. Pokud začínáte, je dobré vypnout si v hlavě filtr a v rychlosti si napsat jen to, co si z článku pamatujete. Umožní vám to nalézt hlavní body, které budete při psaní shrnutí potřebovat.
 2. 2
  Rozhodněte se, které aspekty článku jsou nejdůležitější. Můžete je brát jako hlavní podpůrné myšlenky, nebo sekce článku. Většinou jsou jasně označené podnadpisy, ale někdy není snadné je objevit. Ve shrnutí musíte uvést všechny důležité body, které podporují autorovy argumenty.
  • V závislosti na typu výzkumu můžete popsat například teoretické zázemí studie, nebo předpoklady výzkumných pracovníků. Ve vědeckých oblastech je důležité jasně shrnout všechny hypotézy, které si výzkumní pracovníci stanovili před začátkem studie a také všechny procedury, které byly během práce na projektu použity. Shrňte také všechny statistické výsledky a uveďte základní interpretaci dat použitých ve vašem shrnutí.
  • Pokud píšete článek z humanitního oboru, je dobré shrnout základní předpoklady a ideové školy, ze kterých autor čerpal a uvést příklady a myšlenky, které jsou v článku použity.
 3. 3
  Určete si základní terminologii, kterou ve shrnutí použijete. Ujistěte se, že jste ve shrnutí uvedli všechna klíčová slova, která jsou v článku použita. Jakákoli slova a termíny, které autor uvádí, musíte uvést také ve shrnutí.
 4. 4
  Snažte se psát stručně. Shrnutí článku nemusí být zdaleka tak dlouhé, jako samotný článek. Účelem shrnutí je poskytnout stručný, ale oddělený popis výzkumu, buď pro sběratele primárních výzkumů, nebo pro snadnější zpracování dat v pozdějších fázích výzkumu.
  • Obecným pravidlem je, že byste měli napsat jeden odstavec o každém hlavním bodu a celková délka shrnutí by neměla přesahovat 500-1000 slov (u většiny akademických článků). U většiny žurnálových shrnutí budete muset napsat několik krátkých odstavců, z nichž každý shrne konkrétní část článku.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Jak napsat shrnutí

 1. 1
  Začněte tím, že si definujete hlavní otázku výzkumu. Ze začátku článku (pravděpodobně v úvodu) autoři uvádějí zaměření celé výzkumné studie a její cíle. Na tomto místě byste měli se shrnutím začít. Popište vlastními slovy hlavní argument, který chtějí autoři pomocí výzkumu dokázat.
  • Ve vědeckých článcích je většinou úvod, který jasně určuje pozadí experimentu nebo studie a neposkytne vám příliš mnoho bodů ke shrnutí. Po něm většinou následuje rozvoj výzkumné otázky a testovací procedury, které jsou ovšem z hlediska obsahu zbytku článku velmi důležité.
 2. 2
  Zaměřte se na metodologii, kterou autoři používají. Tato část se zabývá nástroji a metodami výzkumu, které byly při studii použity. [7] Jinými slovy, musíte shrnout to, jak autoři výzkumu dosáhli svých závěrů a musíte k tomu použít data z výzkumu.
  • Konkrétní body testovacích procedur většinou není nutné do shrnutí uvádět – měli byste je zredukovat pouze na jednoduchou myšlenku o tom, jak bylo k výzkumu přistupováno. Výsledky studie jsou většinou zpracovaná data, někdy doprovázena hrubými, nezpracovanými daty. Do shrnutí článku patří pouze zpracovaná data.
 3. 3
  Popište výsledky. Jednou z nejdůležitějších součástí shrnutí by měl být popis toho, čeho autoři výzkumu díky své práci dosáhli. [8] Měli autoři úspěch a podařilo se jim splnit jejich cíle? Jakých závěrů autoři při svém výzkumu dosáhli? Jaké jsou dopady tohoto výzkumu popsané v daném článku?
  • Shrnutí by mělo obsahovat všechny výzkumné otázky, závěry či výsledky a to, jak těchto výsledků bylo dosaženo. Jde o klíčové části článku, které není možné vypustit.
 4. 4
  Propojte hlavní myšlenky představené v článku. U některých shrnutí je důležité ukázat vztah mezi myšlenkami, které autoři článku rozvíjí. Hlavním cílem shrnutí je představit čtenářům stručný přehled těch nejdůležitějších bodů článku, takže je důležité všechny argumenty rozebrat a vysvětlit je vlastními slovy. Zaplňte mezery a předpoklady a pomozte lidem výzkum objasnit a poskytněte jim přehled.
  • Někdy je to důležité obzvláště v humanitních oborech. Může být například dobré rozvinout argumenty o vztahu básníka George Herberta k božstvu pomocí méně složitým způsobem: „Autor chce Herberta humanizovat pomocí popisů jeho každodenních činností a ne jeho filozofií.“
 5. 5
  Nevytvářejte si vlastní závěry. Shrnutí článku by nemělo být jeho úpravou, ani by nemělo obsahovat vaše vlastní interpretace daných dat, pokud to není součástí zadání. Obecně platí, že byste měli pouze shrnout hlavní body autora, ne poskytovat vlastní úpravy a myšlenky. Pro některé nezkušené lidi je to těžké, ale musíte se to naučit – zapomeňte při psaní na slovo „já.“
 6. 6
  Nepoužívejte ve shrnutí žurnálového článku žádné přímé citace. Citace se častěji používají při psaní eseje nebo seminární práce, ale u shrnutí akademického článku jsou méně důležité. Zaměřte se spíše na parafráze myšlenek a snažte se neztratit přehled o významu a zamýšleném obsahu článku.
 7. 7
  Pište v přítomném čase. Při psaní shrnutí akademického článku byste měli používat vždy přítomný čas. [9] Umožní vám to udržet si po celou dobu paralelní gramatickou strukturu.
 8. 8
  Proveďte revizi první verze. Pokud chcete napsat dobré shrnutí, musíte ho po sobě opravit. Vraťte se ke své práci a přečtěte si, co jste napsali, abyste měli jistotu, že vaše shrnutí skutečně podporuje kontext daného článku. Kvalitně provedené shrnutí akademického článku poskytuje čtenářům krátké shrnutí, které je potřeba zejména v případech, kdy akademičtí pracovníci vyhledávají konkrétní informace o daném tématu.
  Reklama

O tomto wikiHow

Richard Perkins
Spoluautorem článku je :
Kouč psaní a koordinátor akademické angličtiny
Tento článek spoluautorem článku je Richard Perkins. Richard Perkins je trenér psaní, akademický anglický koordinátor a zakladatel PLC Learning Center. Díky více než 24letým zkušenostem se vzděláváním poskytuje učitelům nástroje pro výuku psaní studentů a pracuje se studenty od základních až po univerzitní úrovně, aby se stal zdatným a sebevědomým spisovatelem. Richard je členem Národního spisovatelského projektu. Jako vedoucí pedagogů a konzultant globálního vzdělávacího projektu Kalifornské státní univerzity v Long Beach pan Perkins vytváří a prezentuje učitelské workshopy, které začleňují 17 cílů udržitelného rozvoje OSN do osnov K-12. Je držitelem bakalářského titulu v oboru komunikace a televize na University of Southern California a MEd na California State University Dominguez Hills. Tento článek byl zobrazen 6 493 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 6 493 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama