Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Při úrazech elektrickým proudem, projde elektrického proudu tělem. Následky šoku mohou být různé - od brnění až k úmrtí. Pokud budete vědět, co v takové situaci dělat, můžete zachránit život.

Část 1
Část 1 ze 4:

Zabezpečení prostředí

 1. 1
  Oblast úrazu pečlivě prozkoumejte. Poskytnou co nejdříve postiženému první pomoc je namístě, avšak v případě úrazu elektrickým proudem by mohlo dojít i k vašemu úrazu. Věnujte tedy nejprve pozornost potencionálnímu nebezpečí v okolí.[1]
  • Zkontrolujte zdroj elektrického proudu. Podívejte se, zda je oběť stále v kontaktu se zdrojem. Nezapomeňte, že elektřina může zasáhnout i vás, pokud se oběti dotknete.
  • Při hašení požáru nikdy nepoužívejte vodu. Voda je vodivá.
  • Nikdy nevstupujte do prostor, kde je elektrické zařízení a je zde mokrá podlaha.
  • Použijte hasicí přístroj určený pro požáry elektriky. Hasicí přístroje vhodné pro hašení požárů způsobených elektrickým proudem, jsou práškové a sněhové s označením HP.[2]
 2. 2
  Tísňové volání. Přivolat co nejrychleji pomoc je velmi důležité. Čím dříve ji zavoláte, tím díve dorazí. Během hovoru v klidu a přesně popište situaci.[3]
  • Sdělte, že došlo k úrazu elektrickým proudem, aby vám respondenti mohli poskytnout vhodnou pomoc.
  • Zkuste nepropadnout panice. Snažte se zůstat v klidu, protože jedině tak můžete poskytnout přesné informace.
  • Mluvte jasně. Pohotovostní služba bude potřebovat přesné a jasné informace. Příliš rychlé mluvení může vést k nedorozumění a ke ztrátě drahocenného času.[4]
  • Poskytněte svou přesnou adresu a telefonní číslo.
  • Číslo tísňové služby pro Českou republiku: 112
 3. 3
  Vypněte proud. Pokud je to bezpečné, vypněte elektrický proud. Nesnažte se zachraňovat osobu v blízkosti vysokonapěťového vedení. [5] Vypněte proud v rozvaděči, jističi nebo v boxu s pojistkami. Postupujte podle následujících kroků pro vypnutí proudu:
  • Otevřete skříň s jističi. Najděte obdélníkový blok s rukojetí v horní části pojistkové skříňky.
  • Uchopte rukojeť a otočte ji na druhou stranu, jako byste chtěli spínač vypnout.
  • Pro kontrolu zkuste zapnout světla nebo jiné elektrické zařízení.
 4. 4
  Oddělte oběť od zdroje proudu. Oběti se nedotýkejte, a to ani nevodivým nástrojem, pokud si nejste jisti, že je elektřina skutečně vypnutá. Jakmile jste si jisti, že je zdroj elektrického proudu vypnut, oddělte oběť od zdroje pomocí gumové či dřevěného hole nebo jakéhokoliv jiného nevodivého předmětu.[6]
  • Mezi nevodivé materiály patří: sklo, porcelán, plast a papír. Můžete použít i karton.[7]
  • Vodivé materiály jsou: měď, hliník, zlato a stříbro. [8]
  • Je-li oběť zasažena bleskem, je nebezpečná na dotek.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Pomoc poraněnému

 1. 1
  Umístěte poraněného do stabilizované polohy. Umístěním do stabilizované polohy zajistíte průchod dýchacích cest.[9] Postupujte podle následujících kroků pro umístění oběti do stabilizované polohy.
  • Paži nacházející se blíže k vám dejte do pravého úhlu s jeho tělem.
  • Druhou ruku umístěte pod hlavu. Vrchní část vnitřní strany paže by se měla dotýkat obličeje.
  • Vzdálenější koleno ohněte do pravého úhlu.
  • Otočte oběť na bok. Horní paže by měla podporovat hlavu.
  • Zvedněte bradu oběti a zkontrolujte dýchací cesty.
  • Zůstaňte s obětí a sledujte její dech. Jakmile dostanete osobu do stabilizované polohy, už s ní dále nehýbejte, jelikož by mohlo dojít k dalšímu poranění.
 2. 2
  Přikryjte oběť a čekejte na pomoc. Postižená osoba bude rychle chladnout. Měli byste ji proto zabalit do deky, abyste udrželi její tělesnou teplotu.[10] Čekejte na příjezd záchranné služby.
  • Jestliže existují nějaké velké rány nebo neošetřené popáleniny, nepřikrývejte je.
  • Při přikrývání osoby jednejte opatrně.
  • Jakmile dorazí záchranná služba, poskytněte jim co nejpřesnější popis události. V rychlosti jim popište zdroj popálení, informujte o veškerých zraněních, kterých jste si všimli a o době nehody. Jakmile si osobu převezme záchranná služba, nesnažte se jim do práce zasahovat.
 3. 3
  Mluvte s postiženou osobou. S obětí se snažte mluvit a pokuste se dozvědět více informací o jejím stavu. Poraněného pozorně vnímejte a následně předejte tyto informace lékařům.[11]
  • Představte se a zeptejte se oběti, co se stalo. Zeptejte se, zda má oběť potíže s dýcháním a zda cítí nějakou bolest.
  • Zeptejte se, co poraněného bolí. Můžete tím objevit případné zranění nebo popáleniny.
  • V případě, že je oběť v bezvědomí, zkontrolujte dýchací cesty a poslechněte dýchání.
 4. 4
  Zkontrolujte tělo. Zkontrolujte tělo oběti, počínaje hlavou dále krk, hrudník, paže, břicho, nohy. Dívejte se po popáleninách nebo jiných poraněních, které jsou na první pohled patrné. Podejte hlášení o případných zraněních záchranné službě.[12]
  • Nesnažte se manipulovat nebo přesouvat zraněného a nesnažte se dotýkat poraněných míst a popálenin. Hýbáním oběti může dojít k dalšímu poranění.
 5. 5
  Zastavte krvácení. Krvácí-li oběť, snažte se to zastavit, nebo alespoň zpomalit. Přiložte na ránu čistý hadřík a zatlačte. Pokračujte v tisknutí, dokud se krvácení nezastaví.[13]
  • Pokud je hadřík nasáklý krví, neodstraňujte jej, přidejte více vrstev.
  • Krvácející končetinu zvedněte nad úroveň srdce. Pokud máte podezření na zlomeninu končetiny, nehýbejte s ní.
  • Jakmile se krvácení zastaví, obvažte hadřík obvazem, který jej udrží na místě.
  • Vyčkejte na příjezd záchranné služby a informujte je o krocích, které jste podnikli.
 6. 6
  Pokud se zhoršuje stav oběti, zavolejte zpět tísňové volání. Pokud si všimnete jakékoliv změny stavu oběti, nebo si všimnete nových poranění, zavolejte zpět na tísňovou linku pro další instrukce. Poskytnutí aktuální lékařské péče pomůže lépe reagovat.[14]
  • Pokud se zdravotní stav oběti zhoršuje, operátor by měl upřednostnit vaši situaci.
  • V případě, že oběť přestane dýchat, může vám operátor poradit, jak zahájit resuscitaci. Nepropadejte panice, postupujte podle pokynů operátora.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Bezpečné provedení resuscitace bez proškolení

 1. 1
  Nezapomeňte zkontrolovat základní funkce. V případě nouzové situace je důležité zkontrolovat dýchací cesty, dýchání a oběhový systém před provedením resuscitace. Postupujte následovně:[15]
  • Zkontrolujte dýchací cesty oběti. Podívejte se, zda neobsahují nějaké překážky nebo nejsou poškozeny.
  • Sledujte, zda oběť dýchá. Podívejte se, zda oběť dýchá normálně. Dejte své ucho k nosu a ústám oběti a poslouchejte dýchání.[16] Nikdy neprovádějte resuscitaci, pokud oběť dýchá nebo kašle.
  • Resuscitace zahajte v případě, že postižený nedýchá. V případě, že pacient nedýchá, je nutné ihned zahájit resuscitaci.[17]
 2. 2
  Posuďte, zda oběť nejeví známky postižení. Ačkoliv lékaři posoudí známky postižení, můžete tyto známky objevit i sami a předat tyto informace záchranářům. Postižení je rozděleno do 4 kategorií:[18]
  • Reaguje - oběť je vzhůru, schopná mluvit a je si vědoma sebe nebo okolí.
  • Reaguje na hlas - oběť reaguje na otázky, ale není si plně vědom toho, co se děje.
  • Citlivý na bolest - oběť vykazuje určitých druh reakce na bolest.
  • Nereaguje - oběť je v bezvědomí a nereaguje na otázky ani bolest. V případě, že je oběť v bezvědomí, můžete pokračovat resuscitací. Resuscitaci neprovádějte na osobě, které je při vědomí a dýchá.[19]
 3. 3
  Dostaňte se do správné polohy. Vy i oběť musíte být k provedení resuscitace ve správné poloze. Postupujte podle následujících kroků pro zajištění správné polohy.[20]
  • Položte osobu na záda a hlavu jí zakloňte dozadu.
  • Klekněte si vedle ramenou osoby.
  • Jednu dlaň umístěte do středu hrudníku osoby mezi bradavky.
  • Druhou ruku položte na horní část první ruky. Lokty udržujte rovně a ramena držte přímo nad dlaněmi.
 4. 4
  Začněte stlačením. Po zaujmutí správné pozice můžete začít s kompresí. Komprese může pomoci udržet osobu na životě a okysličit krev proudící do mozku. [21]
  • Při stlačení hrudi použijte hmotnost celé horní části těla (nejen rukou).
  • Stlačte alespoň 5 cm hluboko.
  • Tlačte tvrdě rychlostí asi 100 stlačení za minutu. Pokračujte, dokud oběť nezačne dýchat, nebo nedorazí záchranná služba.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Léčba popálenin

 1. 1
  Ošetřete rány způsobené elektrickým proudem. Osoba, která utrpěla i mírné popáleniny elektrickým proudem by se měla dostat lékařskou péči. Nepokoušejte se osobu léčit na vlastí pěst. Zavolejte záchrannou službu nebo se dostaňte do nejbližší nemocnice.
 2. 2
  Identifikace popálených ploch. Popáleniny mají určité vlastnosti. Podívejte se na případné zranění osoby, které mají jednu či více následujících vlastností:[22]
  • červená kůže
  • loupání kůže
  • puchýře
  • otok
  • bílá nebo spálená kůže
 3. 3
  Popáleninu opláchněte. Elektřina většinou vstoupí do těla v jednom místě a vystoupí v jiném. Zkontrolujte proto osobu, jak je to jen možné. Jakmile identifikujete poranění, popáleniny zchlaďte studenou vodou po dobu 10 minut.[23]
  • Ujistěte se, že je voda čistá, aby nedošlo k bakteriální infekci.
  • Na popáleniny nepoužívejte led, ledovou ani teplou vodu a ani jakékoliv krémy či mastné tekutiny. Spálená kůže je citlivá na extrémní teploty a krémy by mohly způsobit problémy s léčením.
 4. 4
  Odstraňte oblečení a šperky. Odstranění šperků a oblečení v místě popálení je důležité, aby se zabránilo dalším škodám. Některé oblečení nebo šperky mohou být ještě horké a mohou i nadále způsobit poškození oběti.[24] .[25]
  • Roztavené oblečení nebo kousky tkáně uvízlé v ráně se nesnažte odstranit.
  • Popáleninu nepokrývejte dekou, jelikož by to mohlo způsobit infekci.
 5. 5
  Popáleninu zakryjte. Zakrytí popáleniny pomůže chránit oblast před případným dalším poškozením a pomáhá snížit infekci. Na zakrytí popáleniny zkuste použít:[26]
 6. 6
  Počkejte na příjezd záchranné služby. Jakmile je oběť stabilizovaná, měli byste s ní zůstat a utišit ji. Nezapomeňte záchranáře informovat o všech vašich způsobech pomoci.
  • Mějte u sebe telefon pro případ, že potřebujete někoho rychle zavolat. Pozorně sledujte stav oběti a nenechávejte ji o samotě.
  Reklama

Tipy

 • Snažte se zůstat v klidu.
 • Záchranářům podrobně popište okolnosti.
 • Zůstaňte s obětí a sledujte její stav.
 • Informujte záchranáře o jakýchkoliv změnách stavu oběti.
 • Nikdy nepracujte s elektrikou sami. Spolupracovník vám může v případě nehody zachránit život.
Reklama

Varování

 • Před poskytnutím první pomoci se vždy ujistěte, že daná osoba již není pod proudem.
 • Na popáleniny nepoužívejte led, tuky, masti, léky, nadýchané bavlněné obvazy nebo náplasti.[28]
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Chris M. Matsko, MD
Spoluautorem článku je :
Lékař rodinného lékařství
Tento článek spoluautorem článku je Chris M. Matsko, MD. Dr. Matko je lékař v důchodu v Pennsylvánii. Svůj lékařský titul získal na Tempe University School of Medicine v roce 2007. Tento článek byl zobrazen 2 072 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 2 072 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama