Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Střelné rány patří mezi nejzávažnější poranění. Rozsah škody je obtížné posoudit a mnohdy přesahuje hranice ošetření první pomoci, proto je nutné, dostat postřelenou osobu co nejdřív do nemocnice. Než se však dostane poraněnému lékařské péče, je nutné poskytnout mu základní první pomoc.

Část 1
Část 1 ze 4:
Poskytnutí základní první pomoci

 1. 1
  Zajistěte bezpečné prostředí. Pokud byla osoba postřelena neúmyslně (například při lovu), ujistěte se, že zbraň daného člověka je zajištěná a na nikoho nemíří. Pokud se daný člověk stal obětí zločinu, ověřte, zda se někde poblíž nenachází střelec a jste v bezpečí vy i oběť. Pokud je to možné, použijte ochranné pomůcky, jako jsou latexové rukavice.
 2. 2
  Přivolejte pomoc. Zavolejte na linku 112. Pokud voláte z mobilního telefonu, poskytněte operátorovi co možná nejpřesnější lokalitu. V opačném případě bude mít operátor problém s nalezením vaší polohy.[1]
 3. 3
  Nechte postřeleného na místě. Pokud to není nutné pro zajištění bezpečnosti či přístupové cesty lékařů, s osobou nehýbejte. Mohlo by dojít k poranění páteře. Vyvýšením poraněného místa pomůže zastavit krvácení, nicméně neměli byste s poraněným nic dělat, pokud si nejste jisti, že nedošlo k poranění míchy.
 4. 4
  Jednejte rychle. Při ošetřování oběti je největším nepřítelem čas. Lidé, kterým se dostane lékařské pomoci do hodiny, mají mnohem větší pravděpodobnost na přežití. Snažte se proto jednat rychle, avšak nesmíte dovolit postřelenému panikařit, ani ho nijak rozrušit.
 5. 5
  Použijte přímý tlak pro zastavení krvácení. Vezměte hadřík, obinadlo nebo gázu a přitiskněte ho na ránu pro zastavení krvácení. Tlačte nejméně 10 minut. Pokud se krvácení nezastaví, zkontrolujte umístění rány a důkladně zvažte, zda je nutné s člověkem jakkoliv hýbat.[2] Pokud jsou obvazy nasáklé krví, neodstraňujte je, pouze přiložte nový. [3] .
 6. 6
  Použijte obvaz. V případě, že se krvácení zastaví, dejte na ránu gázu a pevně ji obmotejte obvazem. Neutahujte však příliš pevně, aby nedošlo k odříznutí dané části těla od krevního oběhu či ztrátě citlivosti.[4]
 7. 7
  Buďte připraveni na případný šok. Střelné rány často vedou k šoku (stav způsobený úrazem nebo ztrátou krve). Očekávejte proto, že oběť bude vykazovat známky šoku a proto hlídejte tělesnou teplotu dané osoby, zda zůstává konzistentní. Uvolněte těsný oděv a přikryjte osobu, aby nedošlo k jejímu podchlazení. Za normálních okolností se doporučuje zvednout nohy, avšak v případě, že máte pocit na poranění páteře, vůbec s osobou nehýbejte.[5]
 8. 8
  Dodejte postřelenému pocit bezpečí. Sdělte mu, že je v pořádku a že mu pomůžete. Uklidnění je v tomto případě velmi důležité. Udržujte osobu v teple.
  • Pokud je to možné, zeptejte se jej, zda užívá nějaké léky na různé zdravotní potíže (např. diabetes, hypertenze), či zda má nějakou alergii. Jedná o důležité informace a navíc tím pomůžete odvést pozornost od jeho poranění.
 9. 9
  Zůstaňte s poraněným. Počkejte s osobou na příjezd záchranné služby a nadále ji uklidňujte. V případě, že dojde ke sražení krve kolem střelné rány, neodstraňujte strup, protože právě ten brání v dalším vytékání krve.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 4:
Posouzení stavu poraněného

 1. 1
  Vzpomeňte si na další kroky, které je nutné učinit. Pro pokročilejší pomoc je nutné vzít v úvahu stav člověka. Měli byste zkontrolovat dýchací cesty, dýchání, krevní oběh, postižení a otevřené rány.[6]
 2. 2
  Kontrola dýchacích cest. V případě, že osoba mluví, dýchací cesty jsou uvolnění. V případě, že je osoba v bezvědomí, zkontrolujte, zda se v jejích dýchacích cestách nenachází nějaká překážka. Pokud ano a nedošlo k poranění páteře, zakloňte postižnému hlavu.[7]
 3. 3
  Kontrola dýchání. Dýchá oběť pravidelně? Vidíte, jak se hruď zvedá a klesá? V případě, že postižený nedýchá, otřete jeho ústa a ihned začněte s umělým dýcháním.
 4. 4
  Kontrola krevního oběhu. Tlakem zastavte krvácení, poté zkontrolujte tep daného člověka na zápěstí nebo krku. Má daná osoba rozpoznatelný puls? Pokud ne, zahajte resuscitaci. Zastavte veškeré krvácení.
 5. 5
  Prohlídněte osobu, zda nemá nějaké poranění spjaté s pohybem. Postižení se vztahuje na poškození páteře a krku. Zkontrolujte, zda může daná osoba hýbat s rukama a nohama. Pokud tomu tak není, mohlo dojít k poranění míchy. Dále se podívejte po zlomeninách, vymknutí či něčem, co vypadá nepřirozeně. V případě, že oběť vykazuje známky postižení, neměli byste s ní hýbat.
 6. 6
  Kontrola otevřených ran. Poraněné důkladně prohlédněte, jak je to jen možné, od dalších poranění. Zvýšenou pozornost věnujte podpaží, hýždím či jiným částem, které jdou stěží vidět. Před příjezdem záchranné služby osobu nesvlékejte celou, aby neupadla do šoku.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 4:
Ošetření poranění na rukou či nohou

 1. 1
  Zvedněte končetinu a zatlačte na ránu. Pečlivě zvažte, zda neexistují žádné známky postižení nebo jakéhokoliv zranění, které by mohlo vést k poranění páteře. Nejeví-li poraněný žádné takové známky, zvedněte končetinu nad úroveň srdce, čímž v ní dojde ke snížení proudění krve. Tlakem zastavte krvácení, viz výše.
 2. 2
  Použijte nepřímý tlak. Kromě přímého tlaku je u postřelení v oblasti končetin také možno použít nepřímý tlak k omezení proudění krve. Jednoduše zatlačíte na tepnu, nebo takzvané "tlakové body". Jedná se o zvláště velké a pevné žíly. Tlakem omezíte vnitřní krvácení, avšak je nutné se přesvědčit, zda daná tepna opravdu vede k ráně.[9]
  • Ke zpomalení krvácení do ramene stiskněte brachiální tepnu na vnitřní straně ramena, naproti lokti.
  • Pro tříselní či stehenní zranění zatlačte na stehenní tepny, v rozkroku na horní části stehna. Tato tepna je obzvláštně velká a na její stisknutí musíte využít celou dlaň.
  • Pro rány v dolní části nohou zatlačte na podkolenní tepny, které naleznete ze zadní strany kolena.
 3. 3
  Udělejte si škrtidlo. Rozhodnutí, zda použít škrtidlo, byste neměli brát na lehkou váhu, jelikož by mohlo v krajním případě dojít až k amputaci končetiny. Nicméně pokud je krvácení extrémně závažné a vy máte po ruce obvaz nebo jinou látku, použijte to jako škrtidlo.
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 4:
Ošetření při prostřelení hrudi

 1. 1
  Zjistěte závažnost poranění. Pokud je osoba postřelena do hrudi, je velmi pravděpodobné, že došlo k poranění plic. Vzduch se dostává skrze ránu dovnitř, ale nevychází v důsledku kolapsu plic ven. Mezi známky takového poranění patří šumění vycházející z hrudi, vykašlávání krve, pěnivá krev vycházející z rány a dušnost. V případě pochybností jednejte dle tohoto postupu pro ošetření poranění hrudi.[11]
 2. 2
  Najděte a odkryjte ránu. Najděte místo poranění a odstraňte z něj oblečení. Je-li nějaký kus oblečení přilepený na ránu, odřežte jej kolem. Dále zjistěte, zda se jedná o průstřel a pokud ano, postup aplikujte na obě strany těla oběti.
 3. 3
  Ze tří stran ránu utěsněte. Vezměte nějaký vzduchotěsný materiál (plast) a přidělejte jej k ráně ze všech stran kromě dolního rohu. Dolním rohem bude proudit kyslík.[12]
  • Jakmile ránu utěsníte, snažte se postřeleného přinutit vydechnout a řekněte mu, aby chvíli zadržel dech. To přinutí dostat vzduch z rány, než ji uzavřete.[13]
 4. 4
  Použijte přímý tlak po obou stranách rány. Je možné to provést pomocí dvou podložek na každou ránu. Pevně je přitiskněte a držte na místě.
 5. 5
  Důkladně sledujte dýchání poraněného. Buď na oběť mluvte, nebo sledujte její hruď, jak se zvedá a klesá.
  • Pokud se vám zdá, že nedýchá, snižte tlak na ránu, aby se mohl hrudník zvedat a klesat.
  • Připravte se na případné umělé dýchání.
 6. 6
  Jakmile dorazí záchranná služba, nepovolujte tlak na ránu ani ránu neodkrývejte. Záchranáři buď použijí vaši bandáž, nebo ji sami vymění za lepší.
  Reklama

Tipy

 • Jakmile dorazí záchranná služba, informujte ji o dosavadním postupu.
 • Při postřelení dochází ke třem typům poranění: penetrace (proktil projde do masa), kavitace (kulka vyvolá v těle šok) a fragmentace (způsobená kouskem projektilu nebo olova).
 • Posoudit závažnost poranění podle toho, co jde vidět na oběti, je velmi obtížné. Může dojít k závažnému vnitřnímu poranění a to i v případě, kdy se rána z venku jeví jako neškodná.
 • Nemějte obavy, zda použijete sterilní obvazy nebo máte špinavé ruce. Infekce může být léčena později. Nicméně dělejte tak, abyste ochránili sebe sami od krve oběti či jiných tekutin. Pokud je to možné, použijte rukavice.
 • U střelných ran často dochází k poranění míchy. Máte-li podezření na poranění míchy, nehýbejte s obětí. Pokud je nezbytně nutné oběť přesunout, snažte se, aby hlava, krk a záda držely v jedné rovině.
 • Tlak je klíč k úspěchu. Zastaví krvácení, přičemž pomůže vytvořit krevní sraženinu.
 • Dojde li k prostřelení hrudi, nakloňte osobu na postřelenou stranu, aby krev nenaplnila zdravou plíci.
Reklama

Varování

 • Vyhněte se nemocem přenášené krví. Ujistěte se, že žádná vaše otevřená rána nepřijde do styku s krví oběti.
 • Dokonce i při poskytnutí nejvhodnější první pomoci, mohou být následky poranění fatální.
 • Při ošetření oběti neriskujte svůj život.
Reklama

O tomto wikiHow

Danielle Jacks, MD
Spoluautor od:
Rezidentka chirurgie
Tento článek spoluautor od Danielle Jacks, MD. Danielle Jacks, MD, je rezidentkou chirurgie v Ochsner Clinic Foundation v New Orleans. V roce 2016 získala doktorát na Oregon Health and Science University. Tento článek byl zobrazen 5 457 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 5 457 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama