Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Štítky na multimetru mohou být pro laika španělskou vesnicí. Dokonce i lidé se zkušenostmi s elektrikářskou prací mohou potřebovat pomoc, pokud se setkají s neznámým multimetrem s nekonvenčním systémem zkratek. Naštěstí nám překlad nastavení a pochopení odečítání na stupnici nezabere dlouho, takže se za chvíli budete moci vrátit k práci.

Část 1
Část 1 ze 3:

Odečtení nastavení číselníku

 1. 1
  Testování stejnosměrného a střídavého napětí. Obecně písmeno V značí napětí, zakroucená čára střídavý proud (který najdete v síti v domácnosti) a rovná či tečkovaná čára značí stejnosměrný proud (ten najdete ve většině baterií). Čára může být umístěna vedle písmena, nebo nad ním. [1]
  • Proud z většiny domácích obvodů je střídavý. Některá zařízení však mohou převádět energii na stejnosměrný proud přes tranzistor, proto před testováním objektu zkontrolujte štítek napětí.
  • Nastavení pro testování střídavého napětí je obvykle značeno V~, ACV, nebo VAC.
  • Pro testování střídavého napětí nastavte multimetr na V–, V---, DCV, nebo VDC.
 2. 2
  Nastavení multimetru pro měření proudu. Protože je proud měřen v ampérech, je obvykle zkracovaný písmenem A. Zvolte si stejnosměrný či střídavý proud, podle toho, k čemu slouží testovaný obvod. Analogové multimetry obvykle nejsou schopné proud měřit.
  • A~, ACA a AAC slouží pro střídavý proud.
  • A–, A---, DCA a ADC slouží pro stejnosměrný proud.
 3. 3
  Najděte nastavení pro měření odporu. Je označeno řeckým písmenem omega: Ω. Jde o symbol zavedený pro značení ohmu, jednotky pro měření odporu. Na starších multimetrech je odpor namísto toho někdy značenR.
 4. 4
  Využití DC+ a DC-. Pokud máte na multimetru tato nastavení, nechte je při testování stejnosměrného proudu na DC+. Pokud se vám nezobrazují na displeji výsledky a máte dojem, že máte kladný a záporný kontakt připojen ke špatnému konci, přepněte na DC-. Tím problém odstraníte, aniž byste museli přepojovat kabel. [2]
 5. 5
  Pochopte ostatní symboly. Pokud si nejste jisti, pro máte k dispozici několik nastavení pro napětí, proud a odpor, přečtěte si sekci věnovanou řešení problémů. Tam získáte informace o rozsazích měření. Krom základních nastavení nabízí většina multimetrů několik dodatečných nastavení. Pokud je více než jedna z těchto značek uvedena u toho stejného nastavení, může to znamenat, že fungují obě zároveň. Pokud ne, podívejte se do návodu.
  • ))) nebo podobná série paralelních oblouků značí „test průchodnosti“. V tomto nastavení bude multimetr pípat, pokud budou oba jeho kontakty vodivě spojeny. [3]
  • Vpravo mířící šipka přerušená křížem označuje "diodový test", určený k testování propojení jednosměrně průchodných elektrických obvodů. [4]
  • Hz značí Hertz, jednotku pro měření frekvence obvodů se střídavým proudem. [5]
  • –|(– označuje nastavení pro měření kapacity. [6]
 6. 6
  Čtení značek na vstupech. Většina multimetrů má tři zdířky neboli vstupy. Někdy jsou tyto vstupy označeny symboly, které odpovídají těm uvedeným výše. Pokud vám není význam těchto symbolů jasný, přečtěte si na následujícího průvodce:
  • Černý kontakt vždy patří do zdířky označené COM, tedy zemnící. (Druhý konec černého vodiče se vždy připojuje k negativnímu pólu.)
  • Při měření napětí či odporu se červený kontakt připojuje do zdířky s označením nejmenšího proudu (často mA, tedy miliampéry).[7]
  • Při měření proudu se červený kontakt připojuje do zdířky, u kterého je napsáno, že vydrží očekávaný proud. Obvykle má tato zdířka pro slaboproudé obvody pojistku stavěnou na 200mA, zatímco pojistka silnoproudé zdířky je stavěná na 10A. [8]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Odečítání výsledků na analogovém multimetru

 1. 1
  Najděte na analogovém multimetru správnou stupnici. Analogové multimetry mají za skleněným okénkem ručičku, která svým pohybem ukazuje výsledky. Obvykle jsou za ní vytištěny tři oblouky, které představují rozdílné stupnice, a z nichž každá slouží jinému účelu: [9]
  • Stupnice s Ω slouží k odečítání odporu. Obvykle jde o největší ze stupnic zcela nahoře. Na rozdíl od ostatních stupnic, zde je hodnota 0 (nula) nikoliv vlevo, ale zcela vpravo.
  • Stupnice "DC" slouží k odečítání stejnosměrného napětí.
  • Stupnice "AC" slouží k odečítání střídavého napětí.
  • Stupnice "dB" se používá nejméně a její krátký popis najdete na konci této sekce.
 2. 2
  Napětí odečítejte ze stupnice na základě rozsahu. Pozorně se podívejte na stupnici pro stejnosměrné i střídavé napětí. Pod oběma by mělo být několik řádků čísel. Podívejte se na rozsah měření, který jste na číselníku zvolili (např. 10 V), a pak hledejte vedle jednoho z řádků odpovídající štítek. Výsledky potom odečítejte z daného řádku.
 3. 3
  Odhadněte hodnotu mezi čísly. Stupnice napětí analogového multimetru funguje stejně jako běžné pravítko. Stupnice odporu je však logaritmický, což znamená, že u ní každý ze stejných dílků představuje jinou hodnotu v závislosti na tom, kde na stupnici se nacházíte. Čáry mezi dvěma čísly představují stále stejný oddíl. Například pokud jsou mezi čísly "50" a "70" tři čáry, pak představují 55, 60 a 65 i přesto, že mají mezery mezi nimi rozdílné velikosti.
 4. 4
  Vynásobte u analogového multimetru odečet odporu. Podívejte se na rozsah, který jste nastavili na číselníku multimetru. Tak získáte číslo, kterým budete odečtenou hodnotu násobit. Pokud je například multimetr nastaven na R x 100 a ručička ukazuje na 50 ohmů, je skutečný odpor obvodu roven 100 x 50 = 5.000.
 5. 5
  Zjistěte více o stupnici dB. Pro práci s "dB" (decibel) stupnicí, která je obvykle nejníže umístěná a nejmenší na analogovém multimetru, potřebujete trochu více tréninku. Jde o logaritmickou stupnici měřící poměr napětí (neboli zeslabení či zesílení napětí). [10] Standardní americká stupnice dBv definuje 0 dbv jako 0,775 V měřených přes odpor 600 ohmů, existují však i konkurenční stupnice dBu, dBm, a také dBV (s velkým V).[11]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Řešení potíží

 1. 1
  Nastavte rozsah. Pokud nemáte multimetr s automaticky nastavovaným rozsahem, vybíráte u každého ze základních režimů (napětí, odpor a proud) z několika nastavení. Jde o rozsah, který byste měli nastavit před tím, než připojíte vodiče k obvodu. Začněte s pomocí odhadu toho, která z hodnot se nejvíce seshora blíží výsledku měření. Pokud například očekáváte, že naměříte okolo 12 V, nastavte multimetr na rozsah 25 V, nikdy na 10 V (za předpokladu, že toto jsou dvě nejlépe odpovídající hodnoty). [12]
  • Pokud vůbec netušíte, jaký proud čekat, nastavte nejprve rozsah na nejvyšší možný, abyste předešli poškození multimetru. [13]
  • V ostatních režimech je poškození multimetru méně pravděpodobné, přesto považujte za výchozí nastavení nejnižší hodnotu u odporu a 10 V u napětí. [14]
 2. 2
  Řešení "měření mimo rozsah". Na digitálním měřiči "OL," "OVER", neboli "overload" („přetížení“) značí, že musíte zvolit vyšší rozsah, zatímco výsledky blížící se nule značí potřebu snížení rozsahu pro přesnější měření. Nehybná ručička analogového měřiče obvykle značí, že musíte zmenšit rozsah. Pokud naopak ručička vystřelí k maximu, musíte rozsah zvýšit.
 3. 3
  Před měřením odporu odpojte napájení. Vypněte vypínač nebo vytáhněte baterie napájející obvod, abyste dostali přesné výsledky měření odporu. [15] Multimetr vysílá při měření odporu proud, takže další proud, který už obvodem protéká, výsledky narušuje.
 4. 4
  Obvod měřte v sériovém zapojení. Pro měření obvodu musíte vytvořit z multimetru a dalších komponent „sériový“ obvod. Například odpojíte jeden z drátů u pólů baterie, jeden kontakt multimetru připojíte k tomuto drátu a druhý k baterii, čímž opět uzavřete obvod.
 5. 5
  Napětí měřte v paralelním zapojení. Napětí vyjadřuje změnu elektrické energie napříč částmi obvodu. Obvod by tedy již měl být uzavřený a měl by jím protékat proud. Multimetr proto musí mít každý z kontaktů umístěný v jiném místě obvodu, neboli být na obvod připojen „paralelně“. Měření je třeba provádět opatrně, aby nedošlo k diskrepanci.
 6. 6
  Kalibrace ohmů na analogovém měřiči. Analogové multimetry mají dodatečný volič, který slouží pro doladění stupnice odporu, a který je obvykle označený Ω. Před měřením odporu spojte oba kontakty multimetru dohromady a otáčejte voličem, dokud se stupnice ohmů neposune na nulu. Tak přístroj zkalibrujete a můžete začít s vlastním měřením. [16]
  Reklama

Tipy

 • Pokud je za ručičkou analogového multimetru zrcátko, posuňte měřič doleva nebo doprava tak, aby ručička překrývala svůj odraz. Získáte tak lepší přesnost.
 • Máte-li s odečítáním digitálního multimetru problémy, podívejte se do jeho návodu. Ve výchozím nastavení by měl multimetr zobrazovat číselné výsledky, je však možné nastavit i sloupcové grafy či jiné formy podání údajů.
 • Pokud ručička analogového multimetru ukazuje pod nulu i při nejnižším rozsahu, pak máte nejspíše prohozené kontakty pro "+" a "-". Přepojte je a zkuste to znovu.
 • Naměřená hodnota střídavého napětí bude zpočátku kolísat, pak se však ustálí na přesné hodnotě. [17]
Reklama

Varování

 • Pokud se vám nepovede vybrat větší rozsah, než kolik očekáváte na výstupu z obvodu či baterie, můžete si měřením poškodit multimetr. Analogové multimetry bývají mnohem náchylnější než ty digitální. Nejodolnější jsou pak digitální multimetry s automaticky voleným rozsahem.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Jesse Kuhlman
Spoluautorem článku je :
Elektrikář
Tento článek spoluautorem článku je Jesse Kuhlman. Jesse Kuhlman je mistr elektrikář a majitel Kuhlman Electrician Services se sídlem v Massachusetts. Jesse se specializuje na vše, co se elektřiny týče pro domy / byty, řešení problémů, instalaci generátoru a termostatů WiFi. Jesse je také autorem čtyř e-knih o domácí elektroinstalaci, včetně „Řešení problémů s elektrickou energií v domácnosti“(Residential Electrical Troubleshooting), která zahrnuje základní elektrická řešení problémů v obytných domech. Tento článek byl zobrazen 6 767 krát
Kategorie: Fyzika
Stránka byla zobrazena 6 767 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama