Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Většina oborů má vlastní pravidla ohledně případových studií, ale ve většině případů se můžete řídit základními pravidly, která platí v akademickém i obchodním prostředí. Akademická případová studie se zaměřuje na jednotlivce nebo malé skupiny a přináší výsledky na základě několikaměsíčních výzkumů. V obchodním světě marketingové případové studie popisují úspěšné případy podpory značky nebo produktu.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Příprava akademické případové studie

 1. 1
  Definujte si předmět studia. Případová studie se zaměřuje na jednotlivce nebo malou skupinu lidí, nebo také na jednu událost. Budete muset provést kvalitativní výzkum a zjistit detaily a popisy toho, jak byl váš předmět ovlivněn.
  • Například lékařská případová studie může řešit to, jak jednoho pacienta ovlivnilo nějaké zranění. Psychologická studie se může zaměřovat na malou skupinu lidí léčenou experimentální formou terapie.
  • Případové studie nejsou určeny pro statistické analýzy a sledování velkých vzorků.
 2. 2
  Rozhodněte se, zda budete provádět prospektivní, nebo retrospektivní výzkum. Prospektivní případové studie provádí nové výzkumy na malých skupinách lidí nebo jednotlivcích. Retrospektivní případové studie se zaměřují na malé množství minulých případů spojených s daným tématem a nevyžadují zkoumání nových subjektů.
  • Případová studie může, ale nemusí zahrnovat oba tyto typy.
 3. 3
  Stanovte si cíle výzkumu. Cíle vám pravděpodobně stanoví zadavatel studie, ale někdy si je budete muset stanovit sami. Zde je přehled hlavních typů případových studií dle cílů: [1]
  • Ilustrativní případové studie popisují nějakou neznámou situaci a snaží se ji lidem přiblížit. Případová studie člověka s depresí může mít za cíl vysvětlit budoucím psychologům subjektivní prožitky člověka trpícího depresí.
  • Výzkumné případové studie jsou předběžné projekty, které se později použijí při práci na větších projektech. Jejich cílem je určit otázky výzkumu a stanovit možné přístupy. Například případová studie o třech studijních programech vysvětluje výhody a nevýhody každého z přístupů a poskytuje nezávazná doporučení ohledně implementace a organizace těchto studijních programů.
  • Kritická případová studie se zaměřuje na jediný případ a nemá žádný generalizovaný účel. Příkladem může být například popisná studie pacienta se vzácnou nemocní, nebo studie konkrétního případu, která má za úkol určit, zda je nějaká univerzální teorie skutečně aplikovatelná na všechny případy.
 4. 4
  Zažádejte si o etické zhodnocení. Téměř všechny případové studie musejí nejprve získat etické povolení. Kontaktujte vašeho nadřízeného nebo oddělení, pod kterým studii provádíte a požádejte o etické zhodnocení. Možná budete muset prokázat, že vaše studie není pro její účastníky nijak škodlivá.
  • Tento krok nevynechávejte ani v případě, že provádíte retrospektivní studii. V některých případech mohou nové interpretace účastníkům původní studie uškodit.
 5. 5
  Připravte se na dlouhodobé studium. Většina akademických případových studií trvá minimálně 3-6 měsíců, některé dokonce několik let. Možná budete omezeni rozpočtem nebo délkou vašeho studia, ale přesto byste případové studii měli věnovat minimálně několik týdnů.
 6. 6
  Navrhněte si výzkumnou strategii. Vytvořte si osnovu a určete si, jak budete získávat data a zodpovídat otázky k výzkumu. Přesný přístup je na vás, ale tyto tipy vám jistě pomohou:
  • Napište si odrážkový seznam bodů, které chcete zodpovědět. Zamyslete se nad různými přístupy k zodpovídání těchto otázek.
  • Vyberte si alespoň dva (ideálně více) zdrojů dat: zprávy, internetový výzkum, výzkum v knihovně, rozhovory s účastníky studie, rozhovory s odborníky, další práce v terénu a mapování konceptů a typologií.
  • Připravte si otázky k rozhovorům, které vám poskytnou detailní odpovědi.
 7. 7
  V případě potřeby si najděte účastníky studie. Můžete si najít jednoho konkrétního člověka, nebo si najít lidi z různých oborů a společenských vrstev, abyste pokryli kritéria výzkumu. Ujasněte si s potenciálními účastníky časový plán a výzkumné metody. Nejasná komunikace může být porušením pracovní etiky, nebo může způsobit to, že vám nějaký účastník uprostřed studie vypadne.
  • Protože neprovádíte statistickou analýzu, není nutné hledat účastníky, kteří pokryjí široké spektrum veřejnosti. Musíte si ovšem uvědomit, že u malého vzorku existuje riziko podjatosti.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Výzkum akademické případové studie

 1. 1
  Proveďte si výzkum na pozadí. Pokud se studie účastní lidé, zjistěte si o nich všechny informace, které by pro vás mohly být důležité (lékařská anamnéza, rodinná historie, historie organizace atd.). Když budete tyto informace znát, budete schopni provést lepší výzkum a srovnávat své případy s ostatními studiemi.
  • U jakékoli případové studie je dobré těžit ze základních strategií akademického výzkumu.
 2. 2
  Naučte se provádět rušivé pozorování. U případové studie, která zkoumá lidi, vám etická pravidla většinou neumožní je „špehovat.“ Musíte se naučit provádět rušivé pozorování, což v podstatě znamená, že účastníci vědí, že je sledujete. Na rozdíl od kvantitativní studie s nimi smíte mluvit, pečovat o ně a účastnit se s nimi různých aktivit. Někteří výzkumníci se snaží držet si odstup, ale uvědomte si, že vaše přítomnost chování subjektů ovlivní bez ohledu na to, jaký vztah s nimi budete mít.
  • Když si získáte důvěru účastníků, budou se chovat uvolněněji. Když budete lidi pozorovat doma, na pracovišti, nebo v jiném „přirozeném“ prostředí, dosáhnete přesnějších výsledků, než kdybyste je sledovali v laboratoři nebo v kanceláři.
  • Je běžnou praxí subjektům rozdat na začátku studie dotazníky. Subjekty vědí, že je chcete studovat, takže se jejich chování změní, ale díky dotazníku se vám může podařit získat určité informace.
 3. 3
  Dělejte si poznámky. Během pozorování si budete muset psát poznámky. U některých studií je dokonce možné požádat účastníky, aby si vedli deník, který vám později odevzdají.
 4. 4
  Udělejte rozhovory. Podle délky trvání studie budete se subjekty mluvit jednou týdně, jednou měsíčně, nebo i jednou či dvakrát za rok. Připravte si otázky k rozhovorům, které jste si vymysleli a snažte se toho zjistit co nejvíce:[2]
  • Popište zážitky – požádejte subjekty, aby vám popsaly zkušenosti a zážitky, které studujete.
  • Popište význam – požádejte subjekty, aby vám popsaly, co pro ně dané zážitky znamenají a co si z nich odnesly. Ptejte se na duševní a emocionální asociace s tématem vašeho studia, ať už jde o nemoc, nějakou událost, nebo jiné téma.
  • Doplnění – na pozdější rozhovory si připravte otázky, kterými si doplníte informace, které vám scházely, nebo které jsou relevantní ve vztahu k probíhajícímu výzkumu případové studie.
 5. 5
  Buďte rigorózní. Případová studie může působit jako méně závislá na informacích, než například lékařský experiment, ale přesto je nutné držet se metodologie. Pokud máte tendence studovat jednoho účastníka více než ostatní, začněte se zabývat i „typičtějšími“ účastníky.[3] Při procházení poznámek se zamyslete nad svojí logikou a zbavte se všech potenciálních závěrů, které nejsou podpořeny pozorováním. Všechny citované zdroje musíte zkontrolovat a ověřit si jejich spolehlivost.
 6. 6
  Získejte všechna data a analyzujte je. Vraťte se zpět ke svým otázkám a připravte se na to, že vás nasbíraná data překvapí. Budete muset všechny informace spojit dohromady a vytáhnout z nich to nejdůležitější, zejména pokud vaše studie trvala několik měsíců, nebo několik let.
  • Pokud spolupracujete s ostatními lidmi, budete muset některé sekce dokončit společně, abyste měli jistotu, že vaše studie bude koherentní. Jeden z vás může například zpracovat tabulky z dat, které jste nasbírali a druhý může psát analýzu jednoho z hlavních bodů, které jste si stanovili před začátkem studie.
 7. 7
  Napište zprávu o případové studii. Na základě otázek, které jste chtěli zodpovědět, můžete psát buď popisnou zprávu, analytický argument popisující jediný případ, nebo návrh k dalšímu výzkumu či projektu. Uveďte všechna pozorování a rozhovory, které jste provedli a v případě potřeby doplňte i další údaje (například celé znění rozhovorů).
  • Pokud píšete případovou studii pro neakademické publikum, pište jednodušším stylem a popisujte všechny události chronologicky. Také omezte využití žargonu.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Marketingová případová studie

 1. 1
  Požádejte klienta o svolení. Marketingová případová studie popisuje úspěšný příběh obchodníka a klienta. V ideálním případě jde o nedávnou interakci klienta s vaší společností, kterou bude rád sdílet s ostatními lidmi. Vyberte si klienta blízkého vaší cílové skupině. [4]
  • Pro nejlepší výsledky od klienta požadujte aktivní zapojení do studie.[5] I když klient chce pouze pročíst materiály, které mu pošlete, ujistěte se, že jde o člověka na důležité pozici v organizaci, který se vyzná ve vztazích mezi klienty a vaší společností.
 2. 2
  Udělejte si osnovu. Typická marketingová případová studie začíná popisem problémů klienta. Následuje popis strategií pro odstranění těchto problémů a jejich úspěšnost. Studii zakončete popisem toho, jak by se podobná řešení dala využít napříč celým oborem. Celá případová studie by měla být rozdělena na tři až pět částí.[6]
  • Spolupráce s klientem je zde velmi důležitá, takže se snažte ho aktivně zapojit do tvorby studie a požádat ho, aby uvedl přesný dopad úspěšného řešení problémů na jeho společnost.
  • Pokud se vaše cílové publikum neztotožní s problémem klienta, začněte studii obecnějším popisem problému, který řešíte. [7]
 3. 3
  Studie by měla být čtivá a silná. Používejte tučné nadpisy a rozdělte studii na jednotlivé části. Každou část potom uveďte krátkou a údernou větou.[8]
 4. 4
  Uveďte aktuální čísla. Využívejte numerické příklady, které ukážou, jak efektivní řešení jste použili. Snažte se psát co nejjasněji a používat skutečná čísla (ne procenta). Například personální oddělení vykázalo značnou úsporu nákladů a marketingový tým demonstruje posílení prodejů.
  • Tabulky a grafy jsou skvělými vizuálními pomůckami, ale měli byste je označit velkými písmeny, aby bylo všem jasné, že mají pozitivní význam. [9]
 5. 5
  Požádejte o doporučení, nebo si je napište sami. Pravděpodobně budete potřebovat pozitivní doporučení od svého klienta. Tito lidé ovšem často nemají žádné znalosti marketingu. Zeptejte se klienta, zda si doporučení můžete napsat sami a před publikací mu ho dát ke schválení.[10]
  • Většinou jde o krátká doporučení (maximálně dvě věty), která pozitivně popisují vaše služby.
 6. 6
  Přidejte obrázky. Zahrňte do studie fotografie a obrázky. Je dobré požádat o fotografie klienta. Amatérské digitální fotografie usmívajícího se klienta mohou vaší studii dodat na důvěryhodnosti. [11]
 7. 7
  Zveřejněte svoji marketingovou případovou studii. Zkuste například Amazon Web Services, Microsoft's Business Hub nebo Drupal. [12] Pošlete kopie studie klientovi, se kterým jste spolupracovali a nezapomeňte mu poděkovat za to, že se na studii podílel.
  Reklama

Tipy

 • Uvědomte si, že případová studie nemá za cíl odpovědět na otázky z výzkumu naprosto definitivně. Cílem je rozvinout jednu nebo více hypotéz ohledně odpovědi.
 • V některých oborech „případová studie“ znamená kratší a méně intenzivní proces. Například v právnictví a v programování jsou případové studie skutečnými nebo hypotetickými situacemi (právní případy, nebo programovací problémy) doplněné ústní nebo písemnou diskusí o možných závěrech nebo řešeních.

[13]

Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 12 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 805 krát
Kategorie: Vzdělání
Stránka byla zobrazena 4 805 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama