Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Snažíte-li se u vás doma sdílet internetové připojení mezi několik zařízení, možná přemýšlíte, jak toho lze dosáhnout bez zřizování složité sítě. Vaše Macy nebo počítače s Windows naštěstí umožňují sdílet internetové připojení se zbytkem sítě. Váš počítač můžete dokonce změnit v bezdrátový přístupový bod, takže pro připojení svých bezdrátových zařízení nebudete potřebovat ani router.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Sdílení připojení na počítači s Windows

 1. 1
  Rozmístěte svá zařízení v síti. Ke sdílení internetu skrze vaši síť budete potřebovat mírně odlišné rozložení sítě, než je obvyklé. Základní rozložení sítě vypadá následovně: [1]
  • Připojte počítač, který bude připojení sdílet („hostitele“) k širokopásmovému modemu pomocí síťového kabelu, nebo ke 4G hospotu přes USB. Pokud počítač připojujete k modemu pomocí síťového kabelu, budete potřebovat dva ethernetové porty (jeden pro připojení k modemu, druhý pro připojení k hubu či routeru).
  • Připojte hostitelský počítač k WAN portu síťového hubu nebo bezdrátového routeru pomocí síťového kabelu.
  • Připojte k hubu nebo routeru ostatní počítače, bezdrátově nebo pomocí síťového kabelu. Všimněte si, že připojené počítače nepotřebují žádné speciální nastavení a mohou být vybaveny libovolným operačním systémem.
  • Pokud připojujete pouze dva počítače, propojte je síťovým kabelem rovnou mezi sebou.
 2. 2
  Otevřete v hostitelském počítači okno Síťová připojení (Network Connections). Toto okno můžete rychle otevřít stiskem kláves Windows + R a příkazem ncpa.cpl.
 3. 3
  Klikněte pravým tlačítkem na adaptér, který je připojen ke zdroji internetu. Tím může být váš modem či USB hotspot. Ujistěte se, že následující nastavení provádíte pouze na adaptéru, který je skutečně připojen k internetu; ne na adaptéru, který bude propojovat hostitele se zbytkem sítě.
 4. 4
  Vyberte „Vlastnosti“ ("Properties") a klikněte na záložku Sdílení (Sharing).
 5. 5
  Zaškrtněte políčko „Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače“ ("Allow other network users to connect through this computer's Internet connection"). Klikněte na Použít (Apply ) pro uložení změn.
  • V tomto okamžiku můžete svůj hostitelský počítač proměnit v bezdrátový přístupový bod, máte-li doma nevyužitý bezdrátový adaptér. Pro instrukce klikněte zde.
 6. 6
  Klikněte na tlačítko .Nastavení... (Settings) pro zapnutí jednotlivých služeb. Tento krok je důležitý, pokud potřebují ostatní počítače přistupovat k emailu, FTP či dalším speciálním službám. Zaškrtněte pole pro každou službu, kterou chcete zapnout.
 7. 7
  Otevřete nastavení svého bezdrátového routeru. Teď, když je nastaven hostitelský počítač, potřebujete nastavit router tak, aby umožnil průchod připojení. Pro detailní instrukce k otevření nastavení routeru si přečtěte článek na internetu.
  • Pokud používáte hub nebo switch, nemusíte provádět žádné další nastavení.
 8. 8
  Otevřete v routeru stránku Nastavení Internetu (Internet Settings). Přesné pojmenování se bude model od modelu lišit.
 9. 9
  Ujistěte se, že sekce „IP adresa“ ("IP Address") je nastavena na „Získat automaticky“ ("Get Automatically"). Přesné označení se opět bude mírně lišit v závislosti na modelu routeru.
 10. 10
  Připojte zbytek svých počítačů a zařízení k routeru či hubu. Váš hostitelský počítač a router byl nastaven, nyní je na čase připojit ostatní zařízení.
  • V případě připojení síťovým kabelem zapojte všechny další počítače k LAN portům na routeru či hubu.
  • V případě bezdrátového připojení se připojte k routeru tak, jak byste se připojovali k jakékoliv jiné bezdrátové síti.
  Reklama

Řešení potíží

 1. 1
  Nevidím žádnou záložku Sdílení (“Sharing“). To je obvykle způsobeno tím, že máte nainstalován pouze jeden síťový adaptér. K využívání sdílení internetového připojení potřebujete mít nainstalovány přinejmenším dva různé síťové adaptéry.
 2. 2
  Ostatním počítačům v síti není připojení k internetu dostupné. To je obvykle způsobeno tím, že počítači není přidělena správná IP adresa.
  • Ujistěte se, že máte sdílení internetového připojení zapnuté jen na hostitelském počítači, a to jen na tom adaptéru, který je připojen k internetu. Všechny ostatní počítače v síti by měli mít sdílení internetového připojení vypnuté.
  • Otevřete okno Síťová připojení (Network Connections) v počítači, který nemá dostupné internetové připojení. (Stiskněte klávesy Windows + R a pak napište ncpa.cpl).
  • Klikněte pravým tlačítkem na síťový adaptér a vyberte Vlastnosti (Properties).
  • Vyberte „Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)“ ["Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]" a klikněte na Vlastnosti (Propertiers).
  • Vyberte „Získat adresu ze serveru DHCP automaticky“ ("Obtain IP address automatically"). To samé zopakujte pro „Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6)“ ["Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)]".
 3. 3
  Ostatní počítače mohou sdílet soubory, ale nemohou se připojit k internetu. Přemostění vašich dvou síťových adaptérů by tento problém mělo vyřešit.
  • Otevřete okno Síťová připojení (Network Connections) v počítači, který nemá dostupné internetové připojení. (Stiskněte klávesy Windows + R a pak napište ncpa.cpl).
  • Vyberte oba adaptéry, které chcete přemostit. Mělo by jít o adaptér, který je připojen k internetu, a adaptér, který je připojen ke zbytku sítě. Vyberte je podržením Ctrl a kliknutím na každý z nich.
  • Klikněte pravým tlačítkem na jeden z vybraných adaptérů a vyberte „Přemostit připojení“ ("Bridge Connections"). Klikněte na tlačítko Ano, když budete vyzváni.
  • Restartujte druhý (nehostitelský) počítač a zkuste se znovu připojit. [2]
 4. 4
  Zobrazuje se mi hláška „Při zapínání sdílení internetového připojení se objevila chyba. (null)“ ("An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled. (null)"). To může být způsobeno problémem se službami sdílení internetu ve Windows.
  • Stiskněte klávesy Windows + R napište services.msc. Stiskněte Enter k otevření okna Služby (Services).
  • Najděte všechny následující služby:
   • Brána aplikační vrstvy (Application Layer Gateway Service)
   • Síťová připojení (Network Connections)
   • Sledování umístění v síti (Network Location Awareness (NLA))
   • Plug And Play
   • Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu (Remote Access Auto Connection Manager)
   • Správce vzdáleného přístupu (Remote Access Connection Manager)
   • Vzdálené volání procedur (Remote Procedure Call (RPC))
   • Telefonie (Telephony)
   • Windows Firewall
  • Klikněte pravým tlačítkem na každou z nich a nastavte „Typ spouštění“ ("Startup Type") na „Automaticky“ ("Automatic").
  • Po nastavení všech služeb počítač restartujte a pokuste se znovu o připojení.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Změna počítače s Windows na bezdrátový hotspot

 1. 1
  Postupujte dle návodu v první sekci pro zapnutí sdílení internetového připojení na hostitelském počítači. Tato metoda vám umožní využít ladem ležící bezdrátový adaptér ve vašem hostitelském počítači s Windows. Ten pak bude, podobně jako bezdrátový router, vysílat bezdrátovou síť, ke které se může připojit jakékoliv další zařízení. Nejdříve budete muset zapnout sdílení internetového připojení na hostitelském počítače pomocí kroků 1 – 5 v první sekci.
  • Aby mohl hostitelský počítač vysílat signál pro další počítače a jiná zařízení, musí disponovat nevyužívaným bezdrátovým adaptérem. Pokud není v počítači nainstalovaná bezdrátová karta, můžete použít bezdrátový adaptér do USB.
  • Ubezpečte se, že zapínáte sdílení internetového připojení pouze na adaptéru, který je připojen k internetu. Nezapínejte ho na bezdrátovém adaptéru, který budete využívat k vytvoření bezdrátové sítě.
 2. 2
  Klikněte pravým tlačítkem na ikonu síťových připojení v postranním panelu a vyberte „Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení“ ("Open Network and Sharing Center"). Tím otevřete nové okno s přehledem vašich aktivních síťových připojení.
 3. 3
  Vyberte „Nastavit nové připojení nebo síť“ ("Set up a new connection or network"). Tento odkaz naleznete poblíž spodního okraje okna Centrum síťových připojení a sdílení.
 4. 4
  Vyberte „Vytvořit bezdrátovou síť mezi počítači (síť ad hoc)“ ("Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network"). Používáte-li Windows 8, budete si muset stáhnout zdarma dostupný program, jako je Virtual Router (virtualrouter.codeplex.com, který provede to samé. [3]
 5. 5
  Vložte nastavení vaší nové bezdrátové sítě. Pojmenujte síť a jako typ zabezpečení vyberte „WPA2-Personal“. Ujistěte se, že váš bezpečnostní klíč nejde snadno uhodnout.
  • Nezapomeňte zaškrtnout políčko „Zapamatovat si tuto síť“ ("Save this network"), jinak ji budete muset znovu nastavovat po každém restartu počítače.
 6. 6
  Připojte zbytek svých počítačů a zařízení k nové bezdrátové síti. Po vytvoření bezdrátové sítě a nastavení sdílení internetového připojení byste se měli být schopni k nové síti připojit s jakýmkoliv dalším počítačem či přenosným zařízením; stejně jako k jakékoliv jiné bezdrátové síti. Pro připojení zadejte bezpečnostní klíč, který jste vytvořili v předchozím kroku.
  Reklama

Řešení potíží

 1. 1
  Mé zařízení se k bezdrátové síti nepřipojí. Některá starší zařízení se nemusí správně připojovat k síti typu ad-hoc. Ještě horší problém může nastat, pokud nepodporují WPA-2. Pokud toto zařízení potřebujete nutně mít připojeno k síti, zkuste snížit zabezpečení ad-hoc sítě na WEP.
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Sdílení připojení na Macu

 1. 1
  Porozumějte způsobům, jakými můžete sdílet své připojení. Nabídka Sdílení (Sharing) v OS X vám umožňuje jednoduše sdílet internetové připojení Macu s využitím nainstalovaných síťových adaptérů. Počítač sdílející síť je nazýván „hostitelským“ počítačem. Pro sdílení připojení potřebujete na hostiteli mít nainstalovány nejméně dva síťové adaptéry: jeden pro připojení k internetu, druhý k připojení ke zbytku sítě. [4]
  • Máte-li nevyužitý bezdrátový adaptér (např. je-li hostitel připojen k modemu síťovým kabelem), můžete jej využít k vytvoření bezdrátové sítě. K té se pak může jakékoliv jiné zařízení připojit a přistupovat skrze ni k internetu.
  • Máte-li dva ethernetové adaptéry, můžete jeden z nich připojit k modemu a druhý pak do switche nebo routeru. Vaše zbylé počítače a zařízení se pak mohou připojit do této sítě.
 2. 2
  Připojte hostitelský počítač přímo ke zdroji internetu. Pro co nejlepší výsledek doporučujeme přímé připojení počítače k širokopásmovému modemu (pomocí síťového kabelu), nebo k USB hotspotu. Pokud váš Mac nedisponuje síťovým portem, můžete využít adaptér do rozhraní USB nebo Thunderbolt.
 3. 3
  Otevřete nabídku Možnosti systému (System Preferences) na hostitelském Macu. Klikněte na menu Apple a vyberte Možnosti systému ("System Preferences").
 4. 4
  Klikněte na možnost „Sdílení“ ("Sharing"). Tím otevřete okno Sdílení (Sharing).
 5. 5
  Zaškrtněte pole „Sdílení internetu“ ("Internet Sharing") v levém rámečku. Tím povolíte sdílení internetového připojení hostitele.
 6. 6
  Klikněte na nabídku „Sdílet vaše internetové připojení z“ ("Share your connection from") a vyberte zdroj internetového připojení. Jste-li připojeni pomocí síťového kabelu k modemu, vyberte jej z menu. Jste-li připojeni přes USB hotspot, pak vyberte ten.
  • Klikněte na tlačítko „Start“ pro potvrzení zapnutí sdílení internetu. Všimněte si, že zapnutím sdílení internetového připojení pravděpodobně zrušíte existující nastavenou síť.
 7. 7
  Vyberte způsob, jakým chcete připojení šířit. Zvolená metoda závisí na tom, jakým způsobem chcete připojit své ostatní počítače.
  • Chcete-li vytvořit z Macu bezdrátový hotspot, zaškrtněte pole „Wi-Fi“.
  • Chcete-li připojit svůj Mac k síťovému hubu či bezdrátovému routeru, vyberte „Ethernet“.
 8. 8
  Připojte hostitelský Mac k WAN portu routeru nebo síťového hubu. Pokud jste se rozhodli sdílet své internetové připojení do hubu či routeru, ke kterému se připojí ostatní zařízení, použijte síťový kabel k propojení hostitele s WAN portem na hubu.
 9. 9
  Nastavte své bezdrátové připojení (Wi-Fi). Pokud jste se rozhodli proměnit Mac na bezdrátový přístupový bod, klikněte na tlačítko „Možnosti Wi-Fi...“ pro nastavení jména a bezpečnostního klíče sítě. Nezapomeňte jako způsob „Zabezpečení“ vybrat „WPA2 Personal“ a vytvořte heslo, které nepůjde snadno uhádnout. [5]
  • Pokud bydlíte v lidnaté oblasti (například v bytovém komplexu), změňte „Kanál“ ("Channel") na jinou hodnotu než 6 či 11. Tyto dva kanály jsou totiž nejpoužívanější a výběrem jiných zamezíte rušení.
 10. 10
  Připojte zbytek svých počítačů a zařízení k routeru či hubu. Váš Mac je nyní připraven ke sdílení internetového připojení a vy můžete připojit své ostatní počítače a zařízení tak, jako byste je připojovali k běžné síti.
  • Připojujete-li se pomocí ethernetu, připojte všechny ostatní počítače k LAN portům na routeru či hubu. Měly by automaticky získat IP adresu a být schopny připojení k internetu.
  • Připojujete-li se bezdrátově, připojte se k routeru stejně jako k jakékoliv běžné bezdrátové síti.
  Reklama

Řešení potíží

 1. 1
  Zbytek mých zařízení se nemůže připojit k internetu. Tento problém se často objeví poté, co provedete změny v nastavení sdílení až po zapnutí bezdrátové sítě. Nejrychlejším řešením tohoto problému je vypnout Sdílení internetu, restartovat Mac, opětovně zapnout Sdílení internetu a pak vytvořit novou bezdrátovou síť.

Tipy

 • Sdílení internetového připojení na pracovišti či na jiném zabezpečeném místě může vyvolat potíže v síti. Sdílení doma pravděpodobně vypne všechny sítě, které jste dříve nastavili.
 • Hostitelský počítač musí být zapnutý a připojený k internetu, aby mohl své připojení sdílet mezi ostatní počítače v síti.
 • Pokud chcete své mobilní zařízení proměnit na přenosné Wi-Fi místo, přečtěte si další články na webu.
Reklama

O tomto wikiHow

Luigi Oppido
Spoluautorem článku je :
Počítačový technik opravář & majitel Pleasure Point Computers
Tento článek spoluautorem článku je Luigi Oppido. Luigi Oppido je vlastníkem a provozovatelem firmy Pleasure Point Computers v Santa Cruz v Kalifornii. Má více než 16 let zkušeností v oblasti oprav počítačů, obnovy dat, odstraňování virů a upgradů. Je hrdý na svůj zákaznický servis a transparentní tvorbu cen. Tento článek byl zobrazen 6 794 krát
Kategorie: Networking
Stránka byla zobrazena 6 794 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama