Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Svatý růženec je sada modlitebních korálků, které se používají ke speciálnímu typu křesťanské modlitby. Svatý růženec je běžně spojován s římskokatolickou tradicí, ale je známo, že i jiné křesťanské církve jej občas používají. [1] Přestože nemusíte být katolík, abyste se mohli modlit se svatým růžencem, je důležité si pamatovat, že svatý růženec je forma oddanosti s dlouhou a bohatou historií. Proto by se měl brát s respektem. Pokud jej používáte správně, je to předmět pro příjemnou meditaci a modlitbu, umožňující věřícímu chválit Boha a události spojené s životem Ježíše a Marie.

Část 1
Část 1 ze 2:

Odříkávání svatého růžence

 1. 1
  Začněte tak, že držíte krucifix a přitom se pokřižujte. Růženec se posouvá po smyčce korálků a u každého korálku se zastaví a řekne se modlitba. Většinou ten, kdo chce říct celý růženec a ne jenom jednu z jeho částí, začne spolu s krucifixem "na spodu růžence".[2]
 2. 2
  Řekněte modlitbu Věřím v Boha. Tato modlitba je prohlášení křesťanské víry, která shrnuje vše, v co křesťané věří, včetně existence Boha, Ježíše, Ducha Svatého a zmrtvýchvstání.
  • Slova modlitby Věřím v Boha jsou: "Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země; i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho: jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny; trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel; třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravic Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen."
  • Někteří katolíci a protestanti zaměňují slovo "Církev katolickou" za "Církev obecnou" ve větě " Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých…", aby zdůraznili univerzalitu, namísto pozemské instituce římskokatolické církve.
 3. 3
  Posuňte první korálek po krucifixu a řekněte Otčenáš. Vezměte si další korálek a řekněte Otčenáš. Tato modlitba byla sdělena přímo Ježíšem jeho učedníkům, jako způsob vyjádření oddanosti k Bohu v nebi.[3]
  • Slova Otčenáše jsou: "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž), nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž), i my odpouštíme našich viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. [Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen."
 4. 4
  Posuňte se k dalším třem korálkům a řekněte třikrát Zdrávas, Maria. Potom řekněte Zdrávas, Maria pro každý z dalších třech korálků, vždy si vezměte jeden korálek, když začínáte každou modlitbu v pořadí. Tradičně se mezi katolíky tyto tři modlitby Zdrávas, Maria říkají pro zdůraznění ctnosti k víře, naději a dobročinnosti, stejně jako pro skutky papeže.
  • Slova Zdrávas, Maria jsou: "Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen."
  • Někteří protestanti váhají, zda mají říkat Zdrávas, Maria, protože je modlitba věnovaná Marii a ne Bohu nebo Ježíšovi. Ačkoliv to záleží na vás, jak se rozhodnete, zda chcete říkat Zdrávas, Maria nebo ne, většina argumentů pro, byla navržena katolickou církví [4] a mnohými protestanskými církvemi [5] co se týče biblických zdrojů modlitby, vám mohou pomoct se rozhodnout.
   • Pokud se zdráháte říct Zdrávas, Maria, některé protestantské církve mají vlastní verze růžence, který vynechává tuto modlitbu.
 5. 5
  Posuňte se k řetízku nebo provázku mezi třemi korálky Zdrávas, Maria a dalším korálkem a řekněte Sláva Otci. Sláva Otci (nebo také "Gloria Patri") je krátký chvalozpěv oslavující Boha, Ježíše a Ducha Svatého.
  • Slova Sláva Otci jsou: "Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen."
  • Často, když je svatý růženec vyroben ze struny než spíše ze řetízku, korálek znázorňující Slávu Otci bude tlustší nebo zobrazen uzlíkem.
 6. 6
  Pokračujte k dalšímu korálku a řekněte Otčenáš. Tento korálek je většinou větší nebo dekorativně odlišný jako medailón, zobrazující začátek první "dekády" svatého růžence. Svatý růženec má pět dekád, každá se skládá z deseti Zdrávas, Maria a je oddělená od další modlitbou Otčenáš.
 7. 7
  První dekádu začněte recitováním "Zdrávas, Maria" pro každý korálek v dekádě. Po dosažení prostředního korálku, přesuňte se proti směru hodinových ručiček první skupině deseti korálků. Pro každý korálek řeknete Zdrávas, Maria, a pohybujte se po délce korálků.
  • Někteří lidé říkají pouze jednu dekádu svatého růžence jako "krátkou verzi" svatého růžence, když nemají dost času na celý růženec.
 8. 8
  Pokračujte k řetízku nebo provázku, který odděluje první dekádu od dalšího korálku, a řekněte Sláva Otci. Případně, můžete přidat modlitbu Fátima nebo/a modlitbu pro kněze; tohle se provádí bez posunování korálků.
  • Slova modlitby Fátima jsou: "Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují."
  • Slova modlitby pro kněze jsou: "Ó milý Ježíši, věčný Veleknězi, přijmi mé uctivé modlitby jménem tvých kněží. Dej jim hlubokou víru, jasnou a pevnou naději a hořící lásku, které budou čím dál víc v jejich kněžském životě. V jejich samotě, uklidni je. V jejich neduzích, posilni je. V jejich frustracích, ukaž jim, že utrpením se duše očistí a ukaž jim, že jsou potřební pro církev; jsou potřební pro duše; jsou potřební pro vykoupení."
 9. 9
  Pokračujte k následující dekádě, začněte s Otčenášem. Úspěšně jste dokončili první dekádu svatého růžence. Nyní, pokračujte k dalším korálkům svatého růžence a každou dekádu provádějte ve stejném principu jako první dekádu. Jedna Sláva Otci pro první korálek, dále Zdrávas, Maria pro každý z deseti korálků, následně Sláva Otci. Až se takto dostanete na konec řetízku a jste zpátky u velkého korálku uprostřed.
 10. 10
  U medailónu v centru řekněte Zdrávas, královno. Zdrávas, královno je chvalozpěv vychvalující Svatou Pannu Marii, podobný Zdrávas, Maria. Když modlitbu ukončíte, pokřižujte se a tím je růženec ukončen. Gratulujeme- hotovo!
  • Slova "Zdrávas, královno" jsou: "Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavé údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!."
  • Katolická tradice říká, že se mohou přidávat další volitelné modlitby po ukončení svatého růžence. Mohou to být "oficiální" modlitby jako Otčenáš nebo Věřím v Boha nebo osobní, improvizované modlitby od srdce.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Tajemství růžence

 1. 1
  Tajemství mohou prohloubit váš vztah s Kristem a Marií. Svatý růženec není pouze modlitební nástroj – je to také způsob jak reflektovat důležité události v životech Ježíše a Marie. Hodně silně věřících katolíků poukazuje na konkrétní tajemství při modlitbě s růžencem. Každá sada obsahuje pět tajemství zařazených do jedné skupiny podle témat. Samostatná tajemství jsou události ze života Ježíše a/nebo Marie, které jsou převzaty z Bible. Každé tajemství je spojeno s konkrétní náboženskou ctností nebo "něčím duchovním" (například dobročinnost, trpělivost, atd.). Přirovnáním k těmto událostem, může člověk modlící se růženec snadněji posílit osobní vztah k Ježíši a Marii. Ke každé události meditovat a posilovat ducha, s tajemstvím spojeným. Ne každý toto při modlitbě růžence dělá, ale kdokoliv může.
  • Momentálně existují čtyři sady tajemství. Čtvrté tajemství bylo přidáno papežem Janem Pavlem II v roce 2002; ostatní jsou staré několik století.[6] Jedná se o tato tajemství:
   • Radostná tajemství
   • Smutečná tajemství
   • Oslavná tajemství
   • Světelná tajemství (přidána papežem Janem Pavlem II v roce 2002)
 2. 2
  Připomínejte si jedno tajemství u každé dekády růžence. Při říkání tajemství zároveň s modlitbou růžence, věřící postupuje normálně od krucifixu k prvním korálkům. Když dokončí první dekádu, medituje nad prvním tajemstvím, přičemž říká modlitbu Otčenáš, deset Zdrávas, Maria atd. Až dosáhne druhé dekády, medituje nad druhým tajemstvím, přičemž se modlí. Takto dokončí růženec a medituje nad různými tajemstvími u každé dekády. Každý set tajemství obsahuje pět tajemství – jedno pro každou dekádu růžence.
  • Tradičně se člověk zamýšlí nad různými sety tajemství každý den v týdnu. Níže najdete detailnější návod pro každý set.
 3. 3
  Zamyslete se nad pěti radostnými tajemstvími v pondělky, soboty a neděle během adventu. Radostná tajemství jsou šťastné události ze života Ježíše a Marie. Tyto události se objevují poměrně brzy v jejich příbězích – dvě se dokonce staly před narozením Ježíše. Radostná tajemství a duchovno s nimi spojeno naleznete níže:
  • Zvěstování: pokora
  • Navštívení: dobročinnost
  • Narození našeho Pána: Bída, nebo odloučení od světa
  • Prezentace našeho Pána: čistota srdce; poslušnost
  • Nalezení našeho Pána v chrámu: zbožnost
 4. 4
  Zamyslete se nad pěti smutečními tajemstvími v úterky, pátky a neděle během půstu. Smuteční tajemství jsou smutné události ze života Ježíše a Marie (především Ježíše). Tyto události jsou soustředěny okolo smrti Krista ukřižováním. Smutečná tajemství a duchovno s nimi spojeno naleznete níže:
  • Agonie v zahradě: pokání nad našimi hříchy
  • Bičování na pilíři: ponížení našich smyslů
  • Korunování trním: vnitřní ponížení
  • Nesení kříže: trpělivost pod kříži
  • Ukřižování a smrt našeho Pána: můžeme zemřít sami sobě
 5. 5
  Zamyslete se nad pěti oslavnými tajemstvími ve středy a neděle v běžném čase. Oslavné tajemství jsou události spojené se vzkříšením Krista a vstup Ježíše a jeho matky do nebe. Oslavná tajemství a duchovno s nimi spojeno naleznete níže:
  • Vzkříšení: obrácení srdce
  • Nanebevzetí: touha po nebi
  • Příchod Ducha Svatého: Dary Ducha Svatého
  • Nanebevzetí Panny Marie: oddanost k Marii
  • Korunovace naší blahoslavné Matky: věčné štěstí
 6. 6
  Zamyslete se nad pěti světelnými tajemstvími ve čtvrtky. Světelná tajemství jsou nejnověji přidaná tajemství, přidána ke katolické tradici v roce 2002. Tato tajemství jsou události ze života Ježíše a ministrování. Oproti ostatním setům tajemství, světelná tajemství nemusí nezbytně navazovat jedno na druhé chronologicky – přičemž například Smuteční tajemství se staly ve stejnou krátkou dobu, u světelných to bylo jinak. Světelná tajemství a duchovno s nimi spojené naleznete níže:
  • Křest Ježíše v řece Jordán: Otevřenost k Duchu Svatému, uzdravovači.
  • Svatba v Kana: K Ježíši skrz Marii. Porozumění schopnosti projevu-přes víru.
  • Ježíšovo ' provolání království Boží: Věřte v Boha (Rozhovor k Mesiáši)
  • Přeměna Touha po svatosti
  • Instituce eucharistie: uctívání
  Reklama

Tipy

 • Ne každý si dokáže věci vizuálně představit. Pokud se vám to nedaří, stačí, když budete přemýšlet nad příběhem. Zaměřte se nad počínáním Ježíše nebo matky Marie v tom tajemstvím, které se k tomu vztahuje a jaký příklad udávají pro vás dnes. Tohle je nejdůležitější část celého růžence.
 • Jakýkoliv kněz vám může posvětit váš růženec.
 • Existují záznamy a pásky s krásnou hudbou, která může hrát při vaší modlitbě růžence a dokonce samotné nahrávky modliteb růžence. Možná že se vám budou hodit.
 • Slova růžence říkejte pomalu. Přemýšlejte nad jejich slovy. Nesnažte se ji jen rychle odříkat, dobře řečená modlitba růžence je girlanda růží pro matku Marii.
 • Menší růženec, kterému se říká dekáda nebo věnec, obsahuje jenom deset korálků a kříž, možná, že se vám bude hodit víc. Existují také růžencové prsteny.
 • Prosím pamatujte, že růženec slouží k lepší komunikaci s Bohem. Není to magické kouzlo nebo talisman.
 • Pamatujte, že růženec je velmi mocná duchovní zbraň před zlými silami. Dokonce, vědma Lúcia dos Santos of Fátima řekla naší paní, že v nebezpečných časech, že Bůh dál růženci takovou sílu, že neexistovalo nic, nezáleží na tom jak nemožné, nic, co by se nedalo získat modlitbou s růžencem.
 • Lidé, kteří se modlí, se dívají na obrázky a sochy ne proto, že by se k obrázku samotnému modlili, ale proto, že jim pomáhá se soustředit na realitu, která je tím obrázkem znázorněna, Mohou použít obrázky nebo sochy, aby jim pomohli získat jasnější obrázky v duchu, když přemýšlejí nad tajemstvími.
Reklama

Varování

 • Kromě meditace nad životy Ježíše a Marie, můžete růženec použít k vlastním modlitbám. Jakými mohou být prosba o milost, modlitba pro skupinu lidí (bezdomovci, chudí, starší, oběti potratu atd.) nebo jakákoliv jiná validní tužba, kterou máte.
 • Modlete se efektivně. "Když se modlíte, nedělejte žádné slaboduché opakování, jako dělají pohané: kteří si myslí, že když budou víc mluvit, budou víc slyšet." (Matyáš 6:7)[7] . Věřte a přijměte, že Bůh už ví, jaké jsou vaše potřeby, modlitby a tužby...
 • Církev má tradici "odpouštění" a v této tradici, je růženec modlitba "odpuštění". Tohle jednoduše znamená, že když se modlíte s čistotou srdce a láskou k Bohu, bez sympatie k hříchu, modlitba vám zajistí částečné odpuštění trvalého trestu, kvůli hříchům, kterých jste se dopustili. Toto odpuštění můžete získat Svatými dušemi v očistci, ale ne žádným živým člověkem. Pro podrobnější vysvětlení, můžete najít více informací online, především v katolických encyklopediích, jakou je například New Advent v anglické verzi. Nenechte se posednout množstvím modliteb růžence. Svatí, kteří napsali o růženci, tvrdili, že velký počet je pro Boha méně než kvalita. Jeden růženec, modlený se zamyšlením a s láskou k modlitbě je více než sto modlených špatně.
 • Někteří lidé vám řeknou, že není správně modlit se růženec, jako pomůcka abyste mohli v noci lépe usnout. To je však chyba, tato činnost je naprosto povolena. Jak lépe usnout než se slovy milující modlitby v mysli? Svatý Bernadette Soubirous, vizionář naší paní z Lourd, dokonce doporučoval tuto činnost a řekl, "Je to jako malé dítě, když jde spát, říká 'Mami, Mami.'" Tradičně se také věří, že váš strážný anděl dokončí růženec za vás, po tom co usnete.
 • Nevadí, pokud uděláte nějakou chybu; Bůh to pochopí.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Růženec, sadu korálků na řetízku nebo provázku, které jsou dostupné v jakémkoliv katolickém obchodě, nebo online. Také můžete použít vašich deset prstů jako 'karty růžence' (plastové karty s korálky růžence na nich zobrazených) nebo prstenové růžence.
 • Pamflet nebo modlitební knížka (také k dispozici v katolických obchodech) vysvětlující modlitby a tajemství (meditace), které jsou součástí růžence; nebo dobrá webová stránka, nejlépe ilustrovaná.
 • Nakonec to bude na vás a vaší modlitbě v míru.
 1. http://www.rosaryarmy.com/ Offers one free twine rosary per household.
 2. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_en.html Apostolic Letter: "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE" of John Paul II.

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 34 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 10 651 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 10 651 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama