Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Modlitba (Salaat) je jedním z pěti pilířů islámu a zároveň základní úkon, který se musí správně dodržovat. Muslimové věří, že komunikace s Alláhem zajistí zbožným dobrý život a odvahu. Ať již se pouze zajímáte o to, jak se muslimové modlí, anebo se to chcete sami naučit, přejděte níže ke kroku 1.

Metoda 1 ze 2:
Příprava na modlitbu

 1. 1
  Ujistěte se, že je vaše prostředí čisté a zbaveno nečistot. To se týká vašeho těla, oblečení a místa samotné modlitby.
  • Omyjte se pokud je to nutné. Ještě předtím, než se začnete modlit, musíte být rituálně očištěni. Pokud nejste, je dobré provést Wudu. Pokud jste od vaší poslední modlitby použili toaletu, trpěli plynatostí, nadměrně krváceli, usnuli vleže, o něco se opřeli nebo omdleli, navštivte koupelnu.[1]
  • Ujistěte se, že jsou všechny příslušné části vašeho těla zakryty. U mužů se za nahotu považuje oblast od pasu po kolena, u žen celé tělo kromě obličeje a dlaní.
  • Pokud se modlíte v masjid (mešita), což je preferováno, vstupte tiše, abyste nerušili jiné muslimy, kteří se ještě mohou modlit. Najděte si volné místo, stranou od východu mešity.
   • Pokud si nejste jisti, zda je vaše místo dostatečně čisté, položte pro jistotu na zem podložku nebo látku. Tato podložka (nebo modlitební koberec) je v islámské kultuře velmi důležitá.
 2. 2
  Obraťte se směrem ke qible, která ukazuje směr ke Kábě, ke které se všichni muslimové modlí.
  • Svatá mešita v Mekce je nejposvátnější místo úcty pro všechny muslimy po celém světě. V centru mešity je Kába, ke které mají všichni muslimové směřovat při vykonávání každodenní modlitby pětkrát denně.
 3. 3
  Modlete se ve správný čas. Pět modliteb denně se koná v přesně určený čas. Pro každou modlitbu je vyhrazen čas, ve který ji lze provést, určen podle východu a západu slunce. Každý salah trvá cca 5 až 10 minut od začátku do konce. [1]
  • Pěti modlitbami jsou Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib a Isha. První je za úsvitu, další ihned po poledni, v půlce odpoledne, při západu slunce a v poslední je v noci. Probíhají v tomto pořadí. Nejsou každý den ve stejnou dobu, protože se řídí podle slunce, které mění svou cestu.
  • Počet rakat (úklony) pro každý z pěti salah:
   • Fajr - i) První dva úklony Sunnat Mokadda, ii) Dva úklony Fard
   • Zuhr - i) Čtyři úklony Sunnat Mokadda, ii) Čtyři úklony Fard, iii) Dva úklony Sunnat Mokadda, iv) Dva úklony Nafl (volitelné, ale spirituálně prospěšné)
   • Asr - i) Čtyři úklony sunhat ghair mokadda (volitelné, ale spirituálně prospěšné), ii) Čtyři úklony Fard
   • Maghrib - i) Tři úklony Fard, ii) Dva úklony Sunnat Mokadda, iii) Dva úklony nafl (volitelné, ale spirituálně prospěšné)
   • Isha - i) Čtyři úklony sunhat e Ghair Mokadda (volitelné, ale spirituálně prospěšné), ii) Čtyři rakat Fard, iii) Dva úklony Sunnat Mokadda, iv) Dva úklony Nafil (volitelné, ale spirituálně prospěšné), v) Tři úklony Wajib, vi) Dva úklony Nafil (volitelné, ale spirituálně prospěšné)
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Provádění muslimských motliteb

 1. 1
  Konejte vaše činy srdcem. Před samotnou modlitbou salat, je důležité se na modlitbu duševně připravit a porozumět jí. Nemusí to být nutně nahlas, ale vnitřně.
  • Můžete se zamyslet nad tím, kolik uděláte úklon rakas a co je jejich účelem. Ať děláte cokoliv, ujistěte se, abyste to mysleli upřímně.
 2. 2
  Zvedněte vaše ruce vedle uší a řekněte klidným hlasem "Allah - Akbar (الله أَكْبَر)." Což se překládá jako, "Allah je největší." Říkejte to, když stojíte.
 3. 3
  Položte vaši pravou ruku přes levou na břiše a pohledem se soustřeďte na místo, kde stojíte. Nedívejte se jinam.
  • Předneste Isteftah Dua (zahajovací modlitba):

   subhanakal-lahumma
   wabihamdika watabarakas-muka wataaaala
   judduka wala ilaha ghayruk.
   a’auodu billaahi minash-shaytaanir rajeem
   bis-millaahir rahmaanir raheem
  • Následuje první kapitola Koránu, súra Al- Fatiha (tato súra se přednáší při každé Rak'ah):

   al-hamdu lillaahi
   rabbil’aalameen
   arrahmaanir raheem maaliki yawmideen
   iyyaaka na-budo wa-iyyaaka nasta’een
   ihdinassiraatalmustaqeem
   siraatalladheena an’amta alayhim
   ghayril maghduobi’alayhim
   waladduaaalleen
   ameen
   • Můžete také přednášet jinou súru nebo část Koráno jako například:

    Bis-millaahir rahmaanir raheem
    Qul huwal-lahu ahad alluhus-samad
    Lam yalid wa lam yulad
    Wa lam yakul-lahu kuhuwan ahad
 4. 4
  Sehněte se. Při sehnutí řekněte "Allah - Akbar." Sehněte se tak, aby vaše tělo a krk byli rovné a dotýkali se země, kam směruje i váš pohled. Záda a hlava by měli být v 90 stupňovém úhlu s nohami. Tato pozice se nazývá "ruku'."
  • Jakmile jste sklonění v patřičném úhlu, řekněte třikrát "Subhanna - Rabbeyal - Azzem - wal - Bi - haamdee". Tohle se překládá jako "Vznešený je můj pán, největší."
 5. 5
  Vstaňte (zvedněte se z 'ruku'). Při zvedání recitujte "Samey - Allahu - leman - Hameda s rukama za zády."
  • Tohle znamená, "Allah slyší ty, kteří ho uctívají. Ó náš Pane, všechna naše úcta je pro tebe." Přičemž vstáváte a zarecitujete Rabana Walakal Hamd.
 6. 6
  Skloňte se a položte vaši hlavu, kolena a ruce na podlahu. Tato pozice se nazývá "sajdah." Jakmile toto provádíte, řekněte "Allah - Akbar."
  • Když jste v této pozici, řekněte třikrát "Subhanna - Rabbeyal - Alla - wal - Bi - haamdee".
 7. 7
  Zvedněte se ze sajdah a seďte na kolenou. Položte na zem vaše chodidlo od paty ke špičce. Pouze špička pravé nohy by se měla dotýkat země. Položte dlaně na kolena. Předneste "Rab-ig - Figr - Lee, Wa-ar - haam - ni, Waj - bur - nii, Wa-ar - faa - nii, Wa-ar - zuq - nii, Wah - dee - nee, Waa - Aafee - nii, Waa - fuu - annii." Což znamená "Pane, odpusť mi."
  • Vraťte se do sajda a tak, jako předtím, řekněte třikrát "Subhanna - Rabbeyal - Alla - wal - Bi - haamdee".
 8. 8
  Stoupněte si ze sajda a řekněte, ""Allah - Akbar."Právě jste dokončili první Rakat. Podle toho jaká je denní doba, možná budete muset udělat tři další.
  • V každém druhém rakaat, si po druhé sajda, sedněte znovu na kolena a předneste "Atta - hiyyatul - Muba - rakaatush - shola - waa - tuth thaa - yi - batu - lillaah, Assa - laamu - alaika - ayyuhan - nabiyyu warah - matullaahi - wabaa - rakaatuh, Assaa - laamu - alaina - wa alaa - ibaadil - laahish - sho - le - heen. Asyhadu - allaa - ilaaha - illallaah, Wa - asyhadu - anna - Muhammadan rasuul - lullaah. Allah - humma - sholli - alaa - Muhammad - wa - ala - aali - Muhammad.”
   • Tohle se nazývá "tashahhud."
 9. 9
  Ukončete modlitby s as-salaam. Po tashahhud, se pomodlete se k Alláhovi, ještě před ukončením těchto pohybů a slov:
  • Otočte hlavu napravo a řekněte, "As Salam Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu'." Tímto směrem je anděl, který zaznamenává vaše dobré skutky.
  • Otočte hlavu nalevo a řekněte, "As Salam Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu'." Tímto směrem je anděl, který zaznamenává vaše hříchy. Motliby jsou ukončeny!
  Reklama

Varování

 • Nerušte ostatní, pokud se modlí.
 • Nemluvte během salah a vždy se soustřeďte.
 • Vždy využívejte váš čas v mešitě prospěšně, například čtěte Korán nebo dělejte Thikr.
 • Nikdy nemluvte nahlas v mešitě; mohlo by to rušit ostatní.
 • Nesmíte mít v těle alkohol (ačkoliv je alkohol haram/zakázaný) nebo léky během salah.
 • Vždy se modlete pětkrát denně, i když jste ve škole.
 • U šíitů se modlitba moc neliší, pouze ve třetí části metody dvě, namísto, abyste jste položili jednu ruku přes druhou, položte ruce podél těla vedle boků, tak jako když normálně stojíte.


Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 46 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 8 036 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 8 036 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama