Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Umět si vypočítat známku z předmětu je velmi užitečná schopnost. Díky této schopnosti budete schopni průběžně hodnotit Vaše výsledky a zjistíte, jestli je potřeba trošku přidat, abyste dosáhli známky, kterou chcete. Chcete-li se dozvědět, jak vypočítat svojí známku, naplánovat výslednou známku nebo určit, jak dobře se musíte učit, abyste dosáhli požadované známky, čtěte dále.

Metoda 1
Metoda 1 ze 6:

Bodové hodnocení

Stáhnout PDF
 1. 1
  Zjistěte, zda-li jste hodnoceni bodovým systémem. Předtím, než začnete počítat svoji známku, musíte zjistit, jestli jste Vás učitel hodnotí pomocí bodového systému nebo systémem váženého hodnocení. U bodového hodnocení bude každá činnost hodnocena určitým počtem bodů. Vyhledejte si bodové hodnocení Vašich úkolů nebo se jednoduše zeptejte Vašeho učitele, jakým způsobem jste hodnoceni.
 2. 2
  Zjistěte celkový počet získaných bodů. Podívejte se do svého sylabu, přidejte bodová hodnocení za splněné úkoly nebo se zeptejte svého učitele na maximální možný počet bodů. Pokud chcete jenom zjistit svoji průběžnou známku, jednoduše sečtěte všechny body za již splněné úkoly. Abyste mohli odhadnout výslednou známku z předmětu, budete se muset zeptat svého učitele na maximální počet bodů, které můžete z předmětu získat.
 3. 3
  Zjistěte celkový počet bodů, které jste získali. Potom sečtěte všechny body, které jste získali za úkoly. Body můžete zjistit buď přímo z vyhodnocených úkolů (pokud Váš učitel uvedl hodnocení) nebo se můžete zeptat Vašeho učitele na své hodnocení.
  • Pokud chcete odhadnout svoji výslednou známku, budete muset odhadnout, jaké hodnocení získáte z dalších úkolů, které Vás ještě čekají. Jedna možnost, jak odhadnout počet získaných bodů je pomocí procentuální úspěšnosti již splněných úkolů nebo můžete zkusit započítat vyšší počet bodů (abyste zjistili, jakou známku získáte, když se budete více učit) nebo nižší počet bodů (abyste zjistili, jakou známku získáte, když se budete učit trošku méně).
 4. 4
  Vypočítejte procento úspěšnosti. Vezměte celkový počet získaných bodů a vydělte jej počtem bodů, které jste získat mohli. Můžete použít body pouze za již splněné úkoly nebo můžete zvolit maximální počet bodů, kterého je možné v předmětu dosáhnout. Hodnotu zvolte podle Vám dostupných informací a důvodů, kvůli kterým svoji známku počítáte.
  • Výsledná rovnice může vypadat například takto: Sam dokončil deset úkolů a jeden test. Dohromady mohl získat za tyto úkoly maximálně 200 bodů. Sam si sečetl své body a zjistil, že dohromady získal 175 bodů. Sam vypočítá známku (175/200=0,87) a zjistil, že byl úspěšný na 87 %.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 6:

Vážené hodnocení

Stáhnout PDF
 1. 1
  Zjistěte jestli jste hodnoceni pomocí systému váženého hodnocení. Váš učitel může používat systém váženého hodnocení. Vážené hodnocení znamená, že budete pořád dostávat body, ale každý bod bude mít jinou hodnotu podle toho, do jaké kategorie spadá. Hodnocení bývá různé za úkoly, testy, docházku, kvízy, ze závěrečného testu a za aktivitu.
  • Každá kategorie bude mít určitou procentuální hodnotu výsledné známky. Abyste získali dobré hodnocení, budete muset získat většinu bodů v každé z těchto kategorií. Nicméně pokud neuspějete v kategorii s nižší váhou v procentech, známku to neovlivní tolik jako hodnocení kategorie s vyšší váhou.
  • Pro zjednodušení budeme předpokládat, že každá kategorie má hodnotu bodů, které jsou shodné s jejich váhou v procentech (například kategorie, která tvoří 20 % známky bude mít hodnotu 20 bodů). Díky tomuto bude výsledný počet „bodů“ z celého předmětu roven 100, díky čemuž bude jednodušší vypočítat výslednou známku.
  • Každý učitel přikládá různým věcem jinou důležitost, podle toho jaký styl učení praktikuje a podle toho, čemu věří, že je důležité. Někteří učitelé budou například dávat vysokou váhu závěrečnému testu, zatímco jiní budou daleko více hodnotit aktivitu.
 2. 2
  Spočítejte si procentuální hodnocení v každé kategorii. Pomocí výše zmíněné metody spočítejte svoji procentuální úspěšnost v každé kategorii. Berte to jako úkol nebo kvíz, v kterém máte za úkol spočítat svoji známku.
  • Pokud budete chtít zjistit, jak jste na tom v předmětu celkově, budete muset odhadnout, jaké hodnocení získáte za práci, která Vás čeká.
 3. 3
  Přepočítejte tato procenta na číselné hodnoty. Vynásobte procentní úspěšnost počtem bodů (váhou) dané kategorie a dostanete počet bodů získaný v dané kategorii. Například v kategorii, která je vážená 20 % jste získali 95% hodnocení (20 x 0,95 = 19). Počet bodů získaných v této kategorii je 19.
 4. 4
  Sečtěte všechny kategorie, abyste získali celkovou procentuální úspěšnost.Sečtěte všechny výsledky v jednotlivých kategoriích a dostanete celkové hodnocení předmětu. Toto hodnocení můžete potom porovnat s tabulkou níže a zjistit svoji výslednou známku.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 6:

Zlepšete si známku

Stáhnout PDF
 1. 1
  Stanovte si, jaké hodnocení a kolik bodů chcete získat. Abyste mohli určit, o kolik musíte zlepšit Vaši známku v bodovém hodnocení, musíte se rozmyslet, jakou známku chcete získat a najít si odpovídající procentuální hodnocení (můžete použít tabulku níže).
  • Poté vypočítejte pomocí tohoto procenta, kolik bodů z maximálního celkového počtu bodů za předmět, musíte získat.
  • Porovnejte počet získaných bodů s počtem bodů, které potřebujete pro získání kýžené známky. Porovnejte počet bodů s počtem bodů, které ještě můžete v předmětu získat. Pokud je počet bodů, které můžete získat nižší, než počet bodů, které potřebujete pro získání známky, nebudete možné tuto známku získat bez žádných extra bodů.
 2. 2
  Požádejte svého učitele o pomoc při výpočtu váženého hodnocení. Vypočítat počet bodů, které musíte získat pro zlepšení známky je mnohem těžší, protože obsahuje spoustu dělení a násobení. Nejjednodušší postup bude požádat svého učitele o pomoc nebo o radu.
  • Zaměřte se hlavně na kategorie, které mají v hodnocení vyšší váhu. Tímto způsobem si zlepšíte známku mnohem rychleji, než když se budete soustředit na kategorie s nižší váhou. Nicméně pokud je velmi jednoduché zlepšit skóre v těchto kategoriích (např. zvýšení hodnocení pravidelnou docházkou), neměli byste je ignorovat.
 3. 3
  Snažte se získat extra body. Extra body Vám v obou variantách pomohou vylepšit známku. Čím větším počtem bodů je extra aktivita hodnocena, tím více je možné si zlepšit známku. Pokud ovšem extra aktivita patří do kategorie s nižší váhou, výslednou známku to tolik neovlivní. Než začnete makat jako o život, zeptejte se svého učitele, jak je extra aktivita hodnocena.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 6:

Standartní způsob hodnocení vs. hodnocení pomocí percentilů

Stáhnout PDF
 1. 1
  Přečtěte si o standardním způsobu hodnocení. Váš učitel může používat i jiné metody ke stanovení Vaší známky. Dříve než začnete s mnoha výpočty je potřeba zjistit, jaký systém hodnocení Váš učitel používá. Pokud bude v předmětu využívána metoda standardního způsobu hodnocení potom je možné přesně vypočítat známku pomocí výše zmiňovaných metod.
  • Standardní známkování je systém hodnocení, v kterém můžete za každou činnost získat určitý počet bodů a podle počtu bodů se přímo stanoví Vaše známka.
 2. 2
  Přečtěte si o hodnocení pomocí percentilů. Hodnocení pomocí percentilů je poněkud komplikovanější systém, které je používáno některými učiteli a školami. V tomto systému se všechna hodnocení Vašich spolužáků zaznamenají do grafu. Většina studentů získá průměrné hodnocení, zatímco studenti, kteří získali vyšší nebo nižší počet bodů dostanou odpovídající lepší nebo hroší známku. Vaše známka bude záležet na Vaše umístění , což značně komplikuje výpočet.
  • Můžete například získat „A“ (dokonce i s hodnocením 85 %) pokud Vaši spolužáci dopadli hůř než vy.
  • Pomocí tohoto systému může být stanovena Vaše výsledná známka nebo může být pouze její součástí. V některých případech se toto hodnocení používá jen u závěrečného testu.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 6:

Tabulka procentuálních hodnocení

Stáhnout PDF
 1. 1
  Převeďte svoji procentuální úspěšnost na výslednou známku. Pomocí této tabulky můžete zjistit, jaká známka odpovídá Vašemu procentuálnímu hodnocení. Z tabulky můžete také zjistit procentuální úspěšnost úkolů hodnocených známkou. Procentuální škála jednotlivých stupňů se může na různých školách mírně lišit, ale toto hodnocení je nejběžnější.
  • A = 93 - 100%
  • A- = 90 - 92%
  • B+ = 87 - 89%
  • B = 83 - 86%
  • B- = 80 - 82%
  • C+ = 77 - 79%
  • C = 73 - 76%
  • C- = 70 - 72%
  • D+ = 67 - 69%
  • D = 63 - 66%
  • D- = 60 - 62%
  • F = 0 - 59%
Metoda 6
Metoda 6 ze 6:

Vypočítejte si průměrné bodové hodnocení známky

Stáhnout PDF
 1. 1
  Vypočítejte si průměrné bodové hodnocení známky. Vaše průměrné bodové hodnocení známky se používá k porovnání hodnocení všech Vaši předmětů. Vaše průměrné bodové hodnocení ze střední školy může být zahrnuto do hodnocení přijímacího řízení na vysokou školu a Vaše hodnocení z bakalářského stupně studia pro přijetí na magisterské studium.
  • Vaše průměrné bodové hodnocení se spočítá vynásobením počtů kreditů získaných za absolvované předměty a získaného hodnocení převedeného na číselnou hodnotu. Součet všech dílčích výpočtů se pak vydělí celkovým počtem kreditů. Body udělované za 1 kredit jsou uvedené v tabulce níže. (hodnocení předmětů, v kterých jste získali více jak jeden kredit, vynásobte počtem kreditů).
   • A = 4
   • A- = 3,7
   • B+ = 3,3
   • B = 3
   • B- = 2,7
   • C+ = 2,3
   • C = 2
   • C- = 1,7
   • D+ = 1,3
   • D = 1
   • D- = 0,7
   • F = 0
  Reklama

Varování

 • Ujistěte se, že jste správně sčítali a dělili. Pokud se výsledná známka hodně liší od hodnocení jednotlivých úkolů nebo je číslo na první pohled nesmyslné nebo nad 100 % (bez započítání extra hodnocení), začněte s výpočtem znovu.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 41 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 25 709 krát
Stránka byla zobrazena 25 709 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama