Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kvůli internetu, internetovému slangu a stále častějšímu používání SMS zpráv mnoho z nás zapomíná na základní aspekty interpunkce. Čeká vás nějaká seminární práce nebo referát v angličtině, a chcete mít jistotu, že napíšete vše správně? Nebo si potřebujete přeložit životopis a nejste si jistí interpunkcí? V tomto článku se naučíte správnou interpunkci v anglickém jazyce a najdete zde užitečné příklady.

Část 1
Část 1 ze 8:

Psaní velkých písmen

 1. 1
  Všechny věty se začínají velkými písmeny. Pokud jeste zrovna avantgardní básník, budete muset každou větu bez výjimky začínat s velkým písmenem. Většinou jde pouze o větší variantu daného písmene.
  • Příklad správného užití velkého písmene na začátku věty:

   She invited her friend over after school.

 2. 2
  Velká písmena používejte také pro vlastní jména a názvy. Kromě začátků vět se velkými písmeny píšou také vlastní jména a názvy. Jména jsou jména lidí, míst a věcí. Názvy jsou typem vlastních jmen a patří mezi ně například názvy děl, filmů, her atd., a názvy institucí, geografických míst a dalších. V angličtině se velkými písmeny píšou také názvy titulů, například Mr. President atd.).
  • Názvy a vlastní jména delší než jedno slovo byste měli psát s velkým písmenem na začátku všech slov, kromě malých slov a členů (the, a, an) a spojek (and) atd. První slovo názvu by mělo být psáno s velkým písmenem bez ohledu na délku a typ celého názvu.
  • Zde jsou příklady správně uvedených velkých písmen u vlastních jmen a názvů:

   Genghis Khan quickly became the most powerful man in Asia, if not the world.

   In her opinion, Queen Roberta's favorite museum in the world is the Smithsonian, which she visited during her trip to Washington, D.C., last year.

 3. 3
  Velká písmena se používají také u akronymů. Akronym je slovo vytvořené z prvních písmen slov, která popisují delší název nebo jméno. Akronymy se často používají pro zkrácení vlastních jmen, která by v tisku nevypadala dobře. Někdy se písmena akronymů oddělují tečkami, ale není tomu tak vždy.
  • Zde je příklad akronymů vytvořených z vlastních jmen:

   The CIA and the NSA are just two of the USA's many intelligence agencies.

  Reklama
Část 2
Část 2 ze 8:

Interpunkční znaménka používaná na konci věty

 1. 1
  Tečku používejte u oznamovacích vět. Každá věta musí obsahovat minimálně jedno interpunkční znaménko – na konci. Nejčastějším znaménkem je tečka „.“ Tato jednoduchá tečka se používá k ukončení oznamovací věty. Většina všech vět jsou oznamovací věty – každá věta, kterou něco sdělujete, vysvětlujete nebo popisujete, je oznamovací větou.
  • Zde je příklad oznamovací věty ukončené tečkou:

   The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several years.

 2. 2
  K ukončení tázacích vět použijte otazník. Otazník „?“ se používá na konci vět, kterými se na něco ptáte. Pište ho na konec všech tázacích vět.
  • Zde je příklad tázací věty správně ukončené otazníkem:

   What has humanity done about the growing concern of global warming?

 3. 3
  Vykřičník používejte k ukončení zvolacích vět. Vykřičník „!“ se používá k ukončení zvolacích vět, kterými chcete na něco dát důraz. Také se někdy používá k ukončení hlasitých a důležitých projevů a krátkých emocionálních sdělení, často jednoslovných.
  • Zde je příklad správně použitého vykřičníku na konci zvolací věty:

   I can't believe how difficult the exam was!

   Eek! You scared me!

  Reklama
Část 3
Část 3 ze 8:

Použití čárek

 1. 1
  Čárky se používají k označení pauzy ve větě. Čárka „,“ je v angličtině všestranným znaménkem – můžete ji použít na stovkách různých míst. Možná nejčastěji se čárka používá jako dělící znaménko mezi vedlejší větou, která doplňuje informace hlavní věty.
  • Zde je příklad čárky použité k oddělení věty s doplňujícími informacemi:

   Bill Gates, CEO of Microsoft, is the developer of the operating system known as Windows.

 2. 2
  Čárkou oddělujte také seznamy a série slov. Dalším častým použitím čárky je oddělení seznamů a sekvencí slov. Většinou se čárka píše mezi každé slovo ze seznamu a také před spojku mezi posledním a předposledním slovem.
  • Mnoho lidí ale čárku před spojkou vynechává (někdy se této čárce říká „oxfordská čárka“), protože spojky jako například „and“ mohou ve větě fungovat i bez čárky.
  • Zde jsou dva příklady čárek použitých v tomto kontextu – jedna s oxfordskou čárkou, jedna bez ní.

   The fruit basket contained apples, bananas, and oranges.

   The computer store was filled with video games, computer hardware and other electronic paraphernalia.

 3. 3
  Použijte čárku také k oddělení dvou nebo více přídavných jmen. Někdy se k popisu podstatného jména hodí více přídavných jmen neboli přívlastků. Toto použití čárek se v mnohém podobá předešlému příkladu se sekvencemi, s jedinou výjimkou – za poslední adjektivum už žádná čárka nepatří.
  • Zde jsou příklady správného a nesprávného použití čárek k oddělení většího počtu přídavných jmen:

   SPRÁVNĚ - The powerful, resonating sound caught our attention.

   NESPRÁVNĚ - The powerful, resonating, sound caught our attention.

 4. 4
  Čárkou se v angličtině oddělují také názvy geografických míst od států nebo měst, ve kterých leží. Konkrétní geografická místa nebo oblasti jsou většinou pojmenovány zleva od nejkonkrétnějšího popisu. Například můžete nejprve napsat jméno města, potom jméno státu, ve kterém se nachází, následně jméno země nebo federace atd. Každá tato část by měla být oddělena čárkou. Všimněte si, že čárka se píše také po posledním geografickém označení (v případě, že věta pokračuje dál).
  • Příklad správného použití čárek při psaní geografických míst:

   I am originally from Hola, Tana River County, Kenya.

   Los Angeles, CA, is one of the largest cities in the United States.

 5. 5
  Čárkou se oddělují také úvodní fráze od zbytku věty. Úvodní fráze (většinou jedna nebo více předložkových frází) stručně uvádí větu a poskytuje kontext, ale není součástí podmětu ani přísudku věty. Proto musí být od hlavní věty oddělena čárkou.
  • Zde jsou dva příklady úvodních vět oddělených od hlavních vět čárkami:

   After the show, John and I went out to dinner.

   On the back of my couch, my cat's claws have slowly been carving a large hole.

 6. 6
  Čárku používejte také k oddělení dvou hlavních vět. Pokud máte v jednom souvětí dvě hlavní věty, můžete si celé souvětí rozdělit na dvě samostatné věty a stále zachovat původní význam. Pokud máte ve větě dvě hlavní věty, musíte je oddělit buď spojkou (například and, as, but, for, nor, so nebo yet), nebo mezi ně vložit čárku.
  • Zde jsou dva příklady souvětí se dvěma hlavními větami:

   Ryan went to the beach yesterday, but he forgot his sunscreen.

   Water bills usually rise during the summer, as people are thirstier during hot and humid days.

 7. 7
  Čárku používejte také při psaní oslovení. Když chcete někoho oslovit jménem a začít tak větu, musíte jeho jméno oddělit od zbytku věty čárkou. Povšimněte si, že tato čárka se při psaní nevyskytuje moc často, protože jde o strukturu používanou spíše v mluveném projevu. U psaní se mluvčí vyjadřuje většinou jinými způsoby:
  • Příklad přímého oslovení s čárkou:

   Amber, could you come here for a moment?

 8. 8
  Čárkou se odděluje také přímá řeč od věty, která ji uvádí. Po posledním slově úvodní věty ještě před začátkem citace byste měli napsat čárku. Není ale vždy nutné psát čárku u nepřímých citací – jinými slovy, parafrázi nemusíte oddělovat čárkou tak, jako skutečnou přímou řeč. Navíc není čárka vždy nezbytná také v případě, že necitujete celé sdělení, ale pouze část sdělení:
  • Příklad přímé řeči, u které musíte napsat čárku:

   While I was at his house, John asked, "Do you want anything to eat?"

  • Příklad nepřímé citace, která čárku nevyžaduje.

   While I was at his house, John asked me if I wanted anything to eat.

  • Příklad částečné přímé řeči, která díky své stručnosti a použití ve větě čárku také nepotřebuje:

   According to the client, the lawyer was "lazy and incompetent."

  Reklama
Část 4
Část 4 ze 8:

Použití dvojtečky a středníku

 1. 1
  Středník se v angličtině používá k oddělení dvou hlavních vět, které k sobě významově patří. Správné použití středníku se podobá čárce. Středník označuje konec jedné hlavní věty a začátek druhé hlavní věty v rámci jednoho souvětí. Povšimněte si, že pokud jsou obě hlavní věty delší a složité, je lepší místo středníku použít tečku.
  • Příklad správného použití středníku k oddělení dvou hlavních vět:

   People continue to worry about the future; our failure to conserve resources has put the world at risk.

 2. 2
  Středníkem oddělujeme také dlouhé sekvence a seznamy věcí. Většinou se všechna slova v seznamu oddělují čárkami, ale pokud jde o seznamy víceslovných výrazů, můžete použít také středníky, abyste čtenáře nezmátli. Středníky se používají k oddělení výrazů v seznamech proto, aby se tyto výrazy nepletly – k oddělení jednoho výrazu od jeho vysvětlení a naopak použijte čárku.
  • Zde je příklad správného použití středníku v seznamu, ve kterém by bylo použití čárek matoucí:

   I went to the show with Jake, my close friend; his friend, Jane; and her best friend, Jenna.

 3. 3
  Dvojtečky se používají také k uvedení seznamů. Buďte opatrní – nepoužívejte dvojtečku při uvádění výrazu, který vyžaduje pojmenování série výrazů. Jde o dvě podobné situace, které ale musíte napsat různě. Většinou vám pomohou slova jako „below“ nebo „following“. Dvojtečky používejte u celých vět pouze pokud věta končí podstatným jménem.
  • Příklad správného použití dvojtečky v takové situaci:

   The professor has given me three options: to retake the exam, to accept the extra credit assignment, or to fail the class.

  • Zde je naopak příklad nesprávně použitého středníku:

   The Easter basket contained: Easter eggs, chocolate rabbits, and other candy.

 4. 4
  Dvojtečky se používá také k uvedení nového konceptu nebo příkladu. Můžete dvojtečku použít po popisných frázích nebo vysvětleních, abyste dali najevo, že následující informace slouží jako vysvětlení. Může vám pomoci si dvojtečku představit jako úvod seznamu o jedné jediné položce.
  • Příklad správně použitého dvojtečky v takové situaci:

   There's only one person old enough to remember that wedding: grandma.

 5. 5
  Dvojtečkou se také oddělují součásti názvů. Některá umělecká díla, hlavně knihy a filmy, mohou mít dlouhé názvy. V těchto případech se každý další název uvádí jako podnázev. Dvojtečky se používají k oddělení těchto „částí“ názvů.
  • Zde je příklad správně použité dvojtečky:

   Fred's favorite movie was The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, though Stacy preferred its sequel, The Lord of the Rings: The Two Towers.

  Reklama
Část 5
Část 5 ze 8:

Pomlčky a spojovníky

 1. 1
  Spojovník se používá, když potřebujete k nějakému slovu přidat předponu. Jde o to, aby se slovo snáze četlo. Například kdybyste vypustili spojovník ze slova re-examine a napsali ho jako reexamine, mohli byste tím zmást čtenáře. Některá slova ale nepotřebují spojovník – například restate, pretest nebo undo. Když si nebudete vědět rady, použijte slovník.
  • Správné použití spojovníku:

   ''Cara is his ex-girlfriend.

 2. 2
  Spojovníky se používají také k vytvoření spojených slov z několika kratších slov. Všechna slova jako například gold-plated, radar-equipped nebo one-size-fits-all jsou příklady správného použití spojovníku. Pokud chcete sestavit dlouhé popisné slovo z více slov, použijte spojovníky a oddělte tak „části“ jednu od druhé.
  • Zde je příklad správně použitých spojovníků u složeného slova:

   The up-to-date newspaper reporters were quick to jump on the latest scandal.

 3. 3
  Spojovník se také používá při psaní čísel. Oddělte od sebe všechna čísla psaná slovy, která jsou menší než 100 spojovníkem. Dejte si pozor na čísla vyšší než 100 – pokud se slovo používá jako přídavné jméno, je nutné použít spojovníky, protože všechna složená přídavná jména spojovníky obsahují (např. This is the one-hundreadth episode.). Jindy by se spojovník měl objevit pouze u čísel, kdy se menší čísla vyskytují v rámci většího čísla, např. one hundred twenty-one.
  • Nepoužívejte spojku „and“ u čísel. Jde o běžnou chybu v USA a v Kanadě, kde se spojka „and“ u čísel většinou vypouští. V jiných anglicky mluvících zemích je ovšem tato spojka běžná.
  • Zde jsou dva příklad spojovníků u čísel pod 100 a nad 100:

   There are fifty-two playing cards in a deck.

   The packaging advertised one thousand two hundred twenty-four firecrackers, but it only contained one thousand.

 4. 4
  Pomlčka se používá pro označení krátké pauzy ve sdělení. Pomlčka „— „ je o něco delší než spojovník a používá se k označení náhlého přerušení proudu myšlenek, k označení doplňujících komentářů a dodání dramatického efektu, například pro objasnění určitých relevantních informací. Zbytek věty by měl plynout přirozeně.
  • Pokud nevíte, zda máte použít pomlčku, zkuste část věty oddělenou pomlčkou z věty odstranit. Pokud se zdá, že věta nedává smysl, měli byste použití pomlčky přehodnotit.
  • Před a za pomlčkou byste v britské angličtině měli dělat mezery.
  • Zde jsou dva příklady správného použití pomlčky:

   An introductory clause is a brief phrase that comes — yes, you guessed it — at the beginning of a sentence.

   This is the end of our sentence — or so we thought.

 5. 5
  Slova mezi dvěma řádky oddělujte spojovníkem. V dnešní době se to sice nestává moc často, ale v dřívějšku bylo pro spisovatele běžné dělit slova na dva řádky. V některých knihách tento systém stále najdete, ale textové editory v počítačích už většinu lidí tohoto problému zbavily.
  • Zde je příklad spojovníku použitého k rozdělení slova na dva řádky:

   No matter what else he tried, he just couldn't get the novel's elect- -rifying surprise ending out of his head.

  Reklama
Část 6
Část 6 ze 8:

Použití apostrofů

 1. 1
  Apostrofy se v angličtině používají pro označení přivlastňovacích jmen. Apostrof „'“ má široké využití. Dávejte si pozor na rozdíly v použití apostrofu u jednotných a množných jmen. Podstatné jméno v jednotném čísle má apostrof před S na konci, zatímco podstatné jméno v množném čísle bude mít apostrof až po S. Použití apostrofu mý několik pravidel – viz níže.
  • Dávejte si pozor na podstatná jména, která se vždy považují za množná, například children nebo people – zde byste měli použít 's i v případě, že jde o pomnožná podstatná jména.
  • Dávejte si také pozor na zájmena, která už obsahují přivlastňovací atributy a nepotřebují žádné apostrofy, například hers nebo its (it’s je pouze zkratkou pro it is nebo it has). Their je také zájmeno bez apostrofu, s výjimkou toho, když se používá jako přívlastkové přídavné jméno – theirs.
  • Zde je příklad apostrofu o označení přivlastňovacího způsobu u podstatného jména v jednotném čísle:

   The hamster's water tube needs to be refilled.

  • Zde je příklad apostrofu u podstatného jména v množném čísle:

   In the pet store, the hamsters' bedding needed to be changed.

  • Zde je příklad použití apostrofu u podstatného jména v množném čísle, které nekončí na S:

   These children's test scores are the highest in the nation.

 2. 2
  Apostrof se používá také pro spojení dvou slov do zkrácené formy. Zkrácené formy jsou zkrácené kombinace dvou slov. Například cannot na can't, it is" na "it's nebo you are na you're. U každé zkrácené formy nahrazuje apostrof písmena, která byla vypuštěna.
  • Naučte se rozdíl mezi přivlastňovacím zájmenem your a zkratkou you’re – jde o jednu z nejčastějších gramatických chyb.
  • Zde je příklad apostrofu použitého pro vyjádření zkrácené verze it is a podstatného jména s přivlastňovacím atributem:

   Friends of hers explained that it's her idea, not theirs, to refill the hamster's water tube and change its bedding.

 3. 3
  Jednoduché uvozovky používejte u běžné přímé řeči. Jednoduché uvozovky, které jsou podobné apostrofům, se používají k oddělení citace uvnitř citace. Používejte je opatrně a vždy se ujistěte, že každá uvozovka ve větě má svůj protějšek na konci citace.
  • Zde je příklad citace uvnitř citace:

   Ali said, "Anna told me, 'I wasn't sure if you wanted to come!'"

 4. 4
  Nepoužívejte apostrofy s S pro vytvoření množného čísla. V tomto případě jde také o velmi častou chybu. Nezapomeňte, že apostrof vyjadřuje přivlastňovací atribut – ne množné číslo.
  • Zde jsou příklady správného a nesprávného použití apostrofu:

   SPRÁVNĚ - apple → apples

   NESPRÁVNĚ - apple → apple's

  Reklama
Část 7
Část 7 ze 8:

Použití lomítek

 1. 1
  Lomítko se používá k oddělení and a or v případech, kdy je to vhodné. Lomítka „/“ ve frázích s and/or navrhují obě možnosti, které se navzájem nevylučují.
  • Zde je příklad správného použití and/or:

   To register, you will need your driver's license and/or your birth certificate.

 2. 2
  Lomítka se používají také při citování poezie a hudebních textů jako označení konce řádku. Lomítka se vám budou hodit hlavně v případě, že budete chtít přepsat text písně nebo básně. U takového použití lomítek nezapomeňte lomítko z obou stran ohraničit mezerami.
  • Zde je příklad lomítka použitého k označení hudebního textu:

   Row, row, row your boat / Gently down the stream. / Merrily, merrily, merrily, merrily, / Life is but a dream.

 3. 3
  Lomítka se také používají k nahrazení slova and a spojení dvou podstatných jmen. Když nahradíte spojku and lomítkem, dáte tím najevo, že obě možnosti jsou stejně důležité. Snažte se tomuto použití vyhnout a používat ho pouze v případě, že se vám spojka and nebude hodit. Můžete to samé použít také pro spojku or – např. his/her. Nikdy byste ale pomocí lomítka neměli oddělovat vedlejší věty.
  • Zde jsou příklady správného a nesprávného použití lomítka:

   SPRÁVNĚ
   "The student and part-time employee has very little free time."
   "The student/part-time employee has very little free time."

   NESPRÁVNĚ
   "Do you want to go to the grocery store, or would you prefer to go to the mall?"
   "Do you want to go to the grocery store / would you prefer to go to the mall?"

  Reklama
Část 8
Část 8 ze 8:

Ostatní interpunkční znaménka

 1. 1
  Dvojité uvozovky se používají k ohraničení přímé řeči, při rozhovoru nebo u výňatku z psaného textu. Obecně se tyto uvozovky používají pro označení citace. Jinými slovy, když chcete někomu sdělit něco, co řekl nebo napsal někdo jiný, použijte dvojité uvozovky.
  • Zde jsou dva příklady správného použití dvojitých uvozovek:

   "I can't wait to see him perform!" John exclaimed.

   According to the article, the value of the dollar in developing nations is "strongly influenced by its aesthetic value, rather than its face value."

 2. 2
  Kulaté závorky se používají pro objasnění informací. Kulaté závorky se většinou používají pro vysvětlení informací, které si nelze odvodit ze zbytku věty. Při použití těchto závorek si dejte pozor na to, abyste tečku za větou napsali až za ně, s výjimkou toho, když je v závorce celá věta. V některých případech je možné kulaté závorky zaměnit za čárky.
  • Příklad kulatých závorek použitých pro objasnění informací:

   Steve Case (AOL's former CEO) resigned from the Time-Warner board of directors in 2005.

 3. 3
  Závorky se používají také pro doplňující myšlenky a informace. Kulaté závorky mohou obsahovat doplňující informace. V tomto případě je někdy těžké odhadnout, kdy je lepší použít závorky a kdy je vhodnější napsat raději novou větu. Pravidlem by mělo být, že závorky se hodí pro krátké doplňující informace, ne pro složité koncepty.
  • Zde je příklad závorek použitých pro doplňující informace. Všimněte si, že tečka je napsaná až za poslední závorkou – ne před první. Také si všimněte, že když nahradíte závorku tečkou, nebude to vhodné. V tomto případě by byl lepší středník nebo čárka.

   You will need a flashlight for the camping trip (don't forget the batteries!).

 4. 4
  Závorky používejte také pro osobní komentáře. Dalším případem, kdy můžete použít závorky, je pro připsání vlastního komentáře. Většinou se komentáře v závorkách vztahují k předešlé větě. Jak jste uvedli výše, je vždy dobré, když jsou kratší. Pokud chcete napsat delší a obsáhlejší komentář, bude nejlepší začít novou větu.
  • Zde je příklad závorek použitých pro komentář autora:

   Most grammarians believe that parentheses and commas are always interchangeable (I disagree).

 5. 5
  Hranaté závorky se používají pro poznámky editorů. Můžete je použít k objasnění citátů. Tyto závorky často ohraničují slovo „sic“ (latinský výraz pro „tudíž“), které znamená, že předešlá věta nebo slovo byla napsána „tak, jak je“, tedy i s chybami, které autor udělal.
  • Zde je příklad závorek použitých pro objasnění přímé citace. Všimněte si, že v tomto případě jde pravděpodobně o skutečnou přímou řeč:

   "[The blast] was absolutely devastating," said Susan Smith, a local bystander at the scene of the incident.

 6. 6
  Složené závorky se používají pro označení numerických sad v matematice. Nepoužívají se moc často, ale je možné je použít také v běžném psaním projevu k označení sady stejně důležitých nezávislých možností.
  • Zde jsou dva příklady použití – ten druhý se vyskytuje vzácně:

   The set of numbers in this problem are: { 1, 2, 5, 10, 20 }

   Choose your favorite utensil { fork, knife, spoon } and bring it to me.

  Reklama

Tipy

 • Pokud se rozhodnete, že nechcete v sérii použít čárku, ujistěte se, že význam věty bez ní zůstane stejný. Zamyslete se nad klasickým příkladem věty s čárkou v sérii slov: „"My heroes are my parents, Mother Teresa and the Pope."
 • Umístění interpunkce uvnitř citace a okolo závorek se liší.
  • V americké angličtině se tečky a čárky dávají výdy do uvozovek. V britské angličtině se tato znaménka většinou dávají až za uvozovky.
  • Středníky a dvojtečky patří za každých okolností až za uvozovky.
  • Otazníky a vykřičníky se liší podle kontextu. Pokud je celý věta otázkou a otazník je na konci věty, měl by patřit za uvozovky. Pokud je celá věta oznamovací větou a otázka je v uvozovkách, otazník patří do uvozovek.
   • Do you like to watch "The Office"?
   • He shouted, "Where do you think you're going?"
 • Mnoho expertů na gramatiku si myslí, že závorky a čárky jsou zaměnitelné. Někdy je to pravda, ale existují případy, ve kterých jsou závorky vhodnější – například když chcete napsat svůj vlastní komentář.

Pokud píšete profesionálně, musíte dodržovat všechna pravidla, která vám určí zaměstnavatel. V některých případech se mohou vnitropodniková pravidla lišit od těch, které se dočtete jinde, ale vždy platí, že pravidla zaměstnavatele jsou nejdůležitější. Například některé společnosti používají sériové čárky (a, b, and c) a jiné je nepoužívají (a, b and c).

 • Přestože se pomlčky a závorky používají podobně, nezapomínejte na to, že závorky označují významnější „vedlejší poznámku“, než pomlčky.
 • Pomlčky se většinou používají v neformálním projevu. Někdy je tedy vhodné je nahradit závorkami nebo čárkami. Stejně tak byste se měli snažit omezit množství pomlček ve svém textu a používat je pouze pro zvýraznění důležitých bodů.
 • Někdy je nejjednodušší si představit, že místo psaní mluvíte. Například když někdo řekne „I want to do something let’s go right now“, jistě vám dojde, že je potřeba napsat na konec této věty vykřičník a za slovo „something“ čárku, aby věta zněla přirozeně.
 • Nebojte se dělit delší věty na kratší a nepsat dlouhá košatá souvětí. Čtenáři jistě ocení jednodušší text rozdělený do několika stručnějších bodů více, než odstavec na celou stranu s dvaceti slovy v každé větě.
 • Při formálním psaní se snažte vyhnout přílišnému používání otazníků a vykřičníků. Měli byste psát hlavně oznamovací věty.
 • Pokud píšete profesionálně, musíte dodržovat všechna pravidla, která vám určí zaměstnavatel. V některých případech se mohou vnitropodniková pravidla lišit od těch, které se dočtete jinde, ale vždy platí, že pravidla zaměstnavatele jsou nejdůležitější. Například některé společnosti používají sériové čárky (a, b, and c) a jiné je nepoužívají (a, b and c).
Reklama

Varování

 • Nepoužívejte interpunkci jen proto, že to vypadá intelektuálně.
 • Snažte se dělat rozdíly mezi interpunkčními pravidly v různých jazycích, jinak budete riskovat, že nepoužijete interpunkci správně. Také si pamatujte, že interpunkci byste měli dodržovat v rámci větného smyslu.
Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama