Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Krátce po vznícení může být oheň dost malý na to, abyste jej byli svépomoci schopní uhasit pomocí hasicí deky, nebo hasicího přístroje. Pokud budete na podobné situace připravení a podaří se vám rychle rozpoznat, o jaký druh požáru se jedná, získáte nejen lepší šanci oheň uhasit, ale rovněž snížíte riziko, že se při tom zraníte. Pamatujte však vždy na to, že nejdůležitější je vždy bezpečnost všech v okolí – včetně vás. Pokud se oheň rychle šíří, produkuje nebezpečné množství kouře, nebo jej nelze během pěti sekund uhasit hasicím přístrojem, musíte spustit požární poplach, evakuovat budovu a volat 150.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Hašení požáru elektrických zařízení

 1. 1
  Zabraňte ohni vůbec vzniknout. Naprostá většina požárů elektrických zařízení vzniká kvůli vadnému vedení nebo zanedbané údržbě. Abyste zabránili vzniku požáru, nepřetěžujte elektrické zásuvky a veškerou elektroinstalaci nechte prověřit certifikovaným elektrikářem. [1]
  • Čistěte z elektrických zařízení prach, špínu a pavučiny, které mohou také vést ke vzniku požáru. [2]
  • Abyste zabránili vzniku požáru v důsledku výkyvů v síti, měli byste také co nejhojněji používat pojistky jističe. [3]
 2. 2
  Vypněte přívod elektřiny. Pokud elektrický okruh začne jiskřit, nebo když jiskry zapálí drát, spotřebič nebo zásuvku, je nejvhodnější nejprve odpojit přívod elektřiny do okruhu. [4] Pokud zdroj problémů jen jiskří a ještě nedošlo ke vzplanutí, může vám k uhašení požáru stačit jen tento krok.
  • Přívod elektřiny byste spíše než vypínačem zásuvky měli odpojit v rozvodové skříni. [5]
  • Pokud je základ problému ve vedení nebo ve spotřebiči, nevytahujte toto zařízení ze zásuvky. Kvůli problému v okruhu hrozí nebezpečí zasažení elektřinou.
 3. 3
  Pokud neznáte zdroj požáru, použijte hasicí přístroj třídy C. To, jaký typ hasicího přístroje lze použít, závisí zcela na tom, zda jste schopni vypnout přívod elektřiny. Pokud nevíte, kde je rozvodná skříň, nebo pokud je příliš daleko, zamčená, či by zkrátka přístup k ní trval neúměrně dlouho, musíte použít hasicí přístroj třídy C. [6] Hasicí přístroje třídy C jsou buď sněhové (oxid uhličitý - CO2), nebo suché chemické. Třídu C označuje přímo nálepka na nádobě přístroje. [7]
  • Pro spuštění hasicího přístroje vytáhněte kolíček bránící ve stisku spouště, namiřte hadici na ohnisko požáru a stiskněte spoušť. [8] Až se plameny začnou zmenšovat, přibližte se ke zdroji požáru a pokračujte v kropení, dokud není oheň zcela uhašen.[9]
  • Pokud požár neuhasíte hasicím přístrojem během pěti sekund, je příliš rozsáhlý. [10] Dostaňte se na bezpečné místo a zavolejte hasiče.
  • Vzhledem k tomu, že je vadné vedení stále pod proudem, může se oheň znovu vznítit. Měli byste proto co nejdříve odpojit elektřinu.
  • Hasicí přístroj třídy C musíte použít proto, že obsahuje nevodivé látky. Hasicí přístroj třídy A obsahuje jen vodu pod tlakem, která elektřinu vede, a tím pádem vám může způsobit úraz elektrickým proudem. [11]
  • Dalším vodítkem pro rozpoznání hasicího přístroje s CO2 či suchými chemikáliemi je jeho červená barva (vodní hasicí přístroje jsou stříbrné). Hasicí přístroje s CO2 mají navíc na konci hadice tvrdý trychtýř a nemají tlakoměr. [12]
 4. 4
  Pokud jste elektřinu odpojili, použijte hasicí přístroj třídy A, nebo suchý chemický. Pokud se vám povedlo zcela odpojit elektřinu, udělali jste z požáru elektrických zařízení (třída C) klasický požár (třída A). [13] V tom případě můžete, krom těch dříve zmíněných, použít i hasicí přístroj třídy A na vodní bázi.
  • Hasicí přístroje třídy A a univerzální hasicí přístroje na suché chemické bázi jsou v takových případech nejvíce doporučované, jelikož při použití CO2 přístrojů existuje riziko rozhoření ohně poté, co CO2 vyprchá.[14] CO2 hasicí přístroje mohou také v uzavřených prostorách (domy, malé kanceláře) způsobovat dýchací obtíže. [15]
 5. 5
  Uduste oheň hasicí dekou. Další možností je využít pro udušení ohně hasicí deku, lze to však provést jen pokud se vám podařilo zcela odpojit elektřinu. [16] Ačkoliv je vlna (z chemicky ošetřené vlny je vyrobena většina hasicích dek) dobrý elektrický izolátor, neměli byste riskovat úraz elektřinou, pokud je okruh stále pod napětím.
  • Hasicí deku vyjměte z obalu, rozložte ji před sebou tak, abyste si chránili ruce a tělo, a přikryjte jí menší oheň. [17] Deku do ohně NEHÁZEJTE.[18]
  • Deka je v prvotních fázích požáru nejen velmi efektivní, ale navíc nepoškodí okolí a přilehlé objekty.
 6. 6
  Uhaste požár vodou. Pokud nemáte po ruce žádný hasicí přístroj ani deku, můžete použít vodu. Nikdy ji však NEPOUŽÍVEJTE, pokud si nejste 100% jistí, že je elektřina ODPOJENÁ. V opačném případě nejen že riskujete úraz elektrickým proudem, ale také zvýšíte dosah elektřiny, takže tím můžete přispět k rychlejšímu rozšíření požáru. Vodu lijte na základnu či do ohniska požáru.
  • Voda v objemu, který jste schopni dostat z umyvadla, pomůže k uhašení pouze malého a centralizovaného ohně. V ostatních případech se bude oheň šířit rychleji, než jej budete stíhat hasit.
 7. 7
  Volejte 150. I pokud jste oheň uhasili, volejte 150. [19] Doutnající předměty se mohou znovu vznítit a jen profesionální hasiči je jsou schopni izolovat tak, aby toto riziko zcela odvrátili.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Hašení hořících kapalin/olejů

 1. 1
  Zavřete přívod kapaliny. Pokud je to možné, prvním krokem při požáru hořlavých kapalin je uzavření přívodu této kapaliny. [20] Pokud například dojde v důsledku statického výboje k zapálení benzínu u čerpací stanice, nejprve byste měli stisknout nouzový zavírací ventil, který je poblíž každého stojanu. Tím odříznete malý požár od blízkých obrovských zdrojů paliva.
  • V mnoha případech, je-li jediným palivem hořlavá kapalina, může po odpojení přívodu paliva dojít k samovolnému uhašení ohně.
 2. 2
  Uduste oheň hasicí dekou. Na malé požáry třídy B můžete rovněž použít hasicí deku. Pokud ji máte k dispozici, jde pravděpodobně o nejjednodušší a nejméně devastující způsob hašení.
  • Hasicí deku vyjměte z obalu, rozložte ji před sebou tak, abyste si chránili ruce a tělo, a přikryjte jí menší oheň. [21] Deku do ohně NEHÁZEJTE. [22]
  • Ujistěte se, že oheň není tak velký, aby ho deka nepřikryla. Dostatečně malým požárem pro použití hasicí deky je například vznícený rostlinný oheň na pánvi.
 3. 3
  Použijte hasicí přístroj třídy B. Stejně jako v případě požáru elektrického zařízení, ani na hořící kapalinu a olej nesmíte používat přístroj na vodní bázi (třída A). Označení třídy B najdete na hasicích přístrojích na bázi oxidu uhličitého (CO2) a suchých chemikálií. [23] Než hasicí přístroj použijete na hašení hořlavých kapalin, zkontrolujte, že je na jeho štítku vyznačena třída B.
  • Pro spuštění hasicího přístroje vytáhněte kolíček bránící ve stisku spouště, namiřte hadici na ohnisko požáru a stiskněte spoušť. [24] Až se plameny začnou zmenšovat, přibližte se ke zdroji požáru a pokračujte v kropení, dokud není oheň zcela uhašen. [25]
  • Pokud se vám oheň hasicím přístrojem nepodaří uhasit do pěti sekund, je příliš rozsáhlý. [26] Dostaňte se do bezpečí a zavolejte hasiče.
  • Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy se vznítí rostlinný olej nebo zvířecí tuk v profesionálních hlubokých fritovacích přístrojích, nebo v jiném restauračním zařízení. Kvůli velikosti, extrémní teplotě a množství paliva dostaly hasicí přístroje na tato zařízení vlastní třídu — K.[27] Restaurace s těmito zařízeními jsou ze zákona povinny zajistit hasicí přístroj třídy K.[28]
  • Do hořící kapaliny či oleje nikdy NELIJTE vodu. Voda se s olejem, nesmísí. Když se setkají, olej zůstane na povrchu vody. Voda potom začne 'velice rychle’ vřít a změní se v páru. Tento rychlý var je velmi nebezpečný. Protože je vařící a vypařující se voda zachycena pod vrstvou oleje, začne hořící olej rozstřikovat všemi směry. To může urychlit šíření požáru.
 4. 4
  Volejte 150. I když jste oheň uhasili, měli byste zavolat hasiče. [29] Doutnající předměty se mohou znovu vznítit a jen profesionální hasiči je jsou schopni izolovat tak, aby toto riziko zcela odvrátili.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Hašení hořících přírodních materiálů

 1. 1
  Použijte k uhašení ohně hasicí deku. Pokud je zdrojem požáru pevný hořlavý materiál (dřevo, tkanina, papír, guma, plast apod.), jedná se o požár třídy A.[30] V zárodku jej lze snadno a rychle uhasit hasicí dekou. Tato deka odřízne oheň od přísunu kyslíku, čímž mu zabrání v hoření.
  • Hasicí deku vyjměte z obalu, rozložte ji před sebou tak, abyste si chránili ruce a tělo, a přikryjte jí menší oheň. [31] Deku do ohně NEHÁZEJTE.[32]
 2. 2
  Uhaste oheň hasicím přístrojem třídy A. Pokud nemáte po ruce hasicí deku, můžete klidně použít hasicí přístroj třídy A. Zkontrolujte, že má na štítku uvedenu třídu A.[33]
  • Hasicí přístroj namiřte do ohniska požáru a pohybujte jím střídavě do stran, dokud oheň neuhasíte. [34]
  • Pokud se vám oheň hasicím přístrojem nepodaří uhasit do 5 sekund, je příliš rozsáhlý. [35] Dostaňte se do bezpečí a volejte hasiče.
  • Hasicí přístroje náležící čistě do třídy A jsou stříbrné a mají na sobě měřicí přístroj kontrolující tlak vody uvnitř. Označený třídy A má však i řada víceúčelových přístrojů na bázi suchých chemikálií. [36]
  • Pokud není zbytí, můžete na hašení požáru třídy A použít i sněhový hasicí přístroj (s oxidem uhličitým - CO2), není však doporučován. Materiály třídy A mají tendence déle doutnat, takže se oheň může po vyprchání CO2 znovu rozhořet.
 3. 3
  Použijte spoustu vody. Hasicí přístroj třídy A je v podstatě naplněn tlakovou vodou. Pokud tedy nemáte k dispozici nic jiného, můžete použít k hašení i velké množství vody z kohoutku. Pokud se oheň viditelně šíří rychleji, než jej stačíte hasit (nebo pokud vytváří příliš mnoho kouře, než aby bylo hašení bezpečné), opusťte prostor požáru a zavolejte raději hasiče.
 4. 4
  Volejte 150. Při jakémkoliv požáru volejte hasiče, i když se vám jej povedlo uhasit. Zasahující jednotka zaručí, že se oheň již znovu nerozhoří.
  Reklama

Tipy

 • Při použití hasící deky ji vždy nechte na ohni ležet nejméně 15 minut, aby uniklo veškeré teplo. [37]
 • Seznamte se s druhy hasicích přístrojů, které máte doma a v práci. Čím rychleji sáhnete po tom správném přístroji, tím lepší máte šanci zachytit oheň v počátečním stádiu.
 • Zjistěte si umístění pojistkové skříně ve své domácnosti a na pracovišti. V případě požáru elektrického zařízení pak budete schopni velmi rychle najít rozvodnu a vypnout elektřinu.
 • Volejte hasiče, i pokud jste oheň uhasili.
 • Pokud vám při vaření vzplane oheň na pánvi, uhaste jej jedlou sodou.
Reklama

Varování

 • Extrémní nebezpečí hrozí i při nadýchání se kouře. Pokud se požár dostane do fáze, kdy produkuje příliš mnoho kouře, přesuňte se do bezpečí a zavolejte hasiče.
 • Tento článek je obecným postupem pro uhašení velmi malých požárů v počátečních stádiích. Tyto informace využíváte na vlastní nebezpečí. Při výskytu požáru postupujte mimořádně opatrně.
 • Pokud máte podezření na únik plynu, opusťte prostor (nebo, je-li to bezpečné, uzavřete uzávěr plynu) a zavolejte hasiče, nebo na nouzové číslo dodavatele plynu. V okolí úniku však nepoužívejte mobilní ani bezdrátový telefon. Pokud je to bezpečné, otevřete všechna okna a dveře, aby se budova odvětrávala. Pokud je únik mimo budovu, vše naopak zavřete. Zemní plyn je vysoce hořlavý a rychle zaplňuje uzavřený prostor. Při vzplanutí je plyn výbušný a nikdy jej nelze zvládnout svépomoci bez přivolání profesionálních hasičů.
 • Když se vám oheň nepodaří hasicím přístrojem uhasit do pěti sekund, je příliš rozsáhlý. [38] Nejspíše vám dojde náplň hasicího přístroje dříve, než oheň uhasíte. Přesuňte se do bezpečí a volejte hasiče.
 • Na prvním místě je váš život. Pokud se oheň rychle šíří a je malá šance na jeho normální uhašení, neberte si žádné věci a okamžitě se přesuňte do bezpečí. Rychlost je v těchto případech zásadní.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Vodu (jen v případě požáru třídy A)
 • Hasicí deku
 • Řádně označený a funkční (ne starý) hasicí přístroj

Související články

 1. http://emilms.fema.gov/IS909/assets/09_PuttingOutFires.pdf
 2. http://www.fire-extinguisher101.com/class-c-fires.html
 3. https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_about.html#co2
 4. http://www.fire-extinguisher101.com/class-c-fires.html
 5. https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_about.html#co2
 6. https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_about.html#co2
 7. http://www.mfs.sa.gov.au/site/community_safety/home_fire_safety_information_sheets_domestic/fire_blankets.jsp
 8. http://www.mfs.sa.gov.au/site/community_safety/home_fire_safety_information_sheets_domestic/fire_blankets.jsp
 9. http://www.mfs.sa.gov.au/site/community_safety/home_fire_safety_information_sheets_domestic/fire_blankets.jsp
 10. http://emilms.fema.gov/IS909/assets/09_PuttingOutFires.pdf
 11. http://www.utexas.edu/safety/fire/extinguishers/abcs.html
 12. http://www.mfs.sa.gov.au/site/community_safety/home_fire_safety_information_sheets_domestic/fire_blankets.jsp
 13. http://www.mfs.sa.gov.au/site/community_safety/home_fire_safety_information_sheets_domestic/fire_blankets.jsp
 14. https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_about.html
 15. https://www.youtube.com/watch?v=aPhbJ95VGe0
 16. https://www.youtube.com/watch?v=aPhbJ95VGe0
 17. http://emilms.fema.gov/IS909/assets/09_PuttingOutFires.pdf
 18. http://www.utexas.edu/safety/fire/extinguishers/abcs.html
 19. http://www.utexas.edu/safety/fire/extinguishers/abcs.html
 20. http://emilms.fema.gov/IS909/assets/09_PuttingOutFires.pdf
 21. http://www.utexas.edu/safety/fire/extinguishers/abcs.html
 22. http://www.mfs.sa.gov.au/site/community_safety/home_fire_safety_information_sheets_domestic/fire_blankets.jsp
 23. http://www.mfs.sa.gov.au/site/community_safety/home_fire_safety_information_sheets_domestic/fire_blankets.jsp
 24. http://www.utexas.edu/safety/fire/extinguishers/abcs.html
 25. http://emilms.fema.gov/IS909/assets/09_PuttingOutFires.pdf
 26. http://emilms.fema.gov/IS909/assets/09_PuttingOutFires.pdf
 27. https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/portable_about.html
 28. https://www.fire.qld.gov.au/communitysafety/home/documents/QFES-InfoSheet-FireBlankets.pdf
 29. http://emilms.fema.gov/IS909/assets/09_PuttingOutFires.pdf

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 28 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 926 krát
Kategorie: Úklid
Stránka byla zobrazena 4 926 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama