Stáhnout PDF Stáhnout PDF

V každém byznysu jde především o zisk. Zisk se definuje jako „rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady“, zisk je množství peněz, které podnikatel vydělá za určité zúčtovací období. Čím více zisků, tím lépe. Zisk je možné reinvestovat zpátky do podnikání nebo si ho přerozdělit. Abychom mohli správně posoudit finanční zdraví podniku, je nezbytné umět zisk přesně vypočítat. Je to důležité zejména pro rozhodnutí, jak ocenit zboží a služby, kolik platit zaměstnancům a další. Začněte u kroku jedna a vypočtěte si svůj zisk z podnikání.

Část 1
Část 1 ze 2:
Výpočet zisku z podnikání

 1. 1
  Zjistěte hodnotu svého celkového příjmu. Pro zjištění příjmu musíte sečíst všechny příjmy z podnikání za určité období (například: čtvrtletí, rok, měsíc atd.). Sečtěte celkové prodeje zboží nebo služeb vzniklé ve sledovaném období. Příjmy mohou plynout z mnoha různých zdrojů jako jsou příjmy z prodaných výrobků, poskytnutých služeb, členských příspěvků nebo v případě vládních institucí, daně, poplatky, prodej licencí apod.
  • Zapamatujte si, že pro spočítání přesné hodnoty zisku je třeba odečíst každý výdej peněz při vrácení zboží nebo z reklamací.
  • Nejjednodušší způsob, jak porozumět výpočtu zisku z podnikání, je zkusit si to na vzorovém příkladě. Představte si, že vlastníte malé vydavatelství. Minulý měsíc jste prodali do obchodů knihy za 500 000 Kč. Zároveň jste ovšem prodali i práva k užívání Vašeho duševního vlastnictví za 175 000 Kč a obdrželi 75 000 Kč od knihkupectví za reklamní materiály. Pokud tyto příjmy jsou všechny, které máme, pak náš celkový příjem je 500 000 Kč + 175 000 Kč + 75 000 Kč = 750 000 Kč.
 2. 2
  Spočítejte si celkové výdaje na podnikání za vybrané období. Druhy výdajů se mohou velmi lišit podle oblasti, kterou se podnik zabývá. V podstatě jsou ale celkové výdaje všechny peníze, které podnik utratí za sledované období. V následujícím odstavci najdete detailnější popis různých typů výdajů, které mohou podniku vzniknout.
  • Předpokládejme, že v našem případě podnik utratil 325 000 Kč za měsíc, v kterém vydělal 750 000 Kč. V tomto případě bude 325 000 Kč hodnota jeho celkových výdajů.
 3. 3
  Odečtěte celkové výdaje od celkových příjmů. Jakmile zjistíte přesné hodnoty všech příjmů a všech výdajů, výpočet zisku je hračka. Zisk se vypočítá jednoduše odečtením veškerých výdajů od příjmů. Zisk představuje peněžní částku, kterou podnik vydělal za sledované období. Podnikatel může tyto peníze libovolně využít na své potřeby nebo je reinvestovat do podniku, použít na splacení půjčky, rozdělit investorům formou dividend nebo je jednoduše ušetřit na později.
  • Protože v našem příkladě máme jen přesné hodnoty v celých číslech, vypočítat zisk je velmi jednoduché. Odečtením všech výdajů od příjmů dostaneme zisk 750 000 Kč – 325 000 Kč = 425 000 Kč . Protože jsme vlastníky tohoto podnikání, můžeme peníze použít na pořízení nového vydavatelství, zvýšit počet vydaných knih a potenciálně vydělat v dlouhém období více peněz.
 4. 4
  Zapamatujte si, že záporný zisk nazýváme „čistá ztráta“. Daleko běžnější je používat v podnikání, že firma dosáhla „čisté ztráty“ než „záporného zisku“. Pokud Vaše podnikání vygenerovalo záporný zisk, znamená to, že v analyzovaném období, bylo vydáno více peněz než podnik vydělal. Téměř všechny podniky se snaží ztrátě vyhnout, avšak na začátku životního cyklu firmy je negativní zisk velmi pravděpodobný. V případech, kdy podnik dosahuje čisté ztráty, se může stát, že si podnik musí půjčit nebo získat další kapitál od investorů.
  • Čistá ztráta neznamená nezbytně, že je podnik ve špatném stavu (avšak i špatný stav podniku může být příčinou). Je naprosto běžné, že podnik vykazuje ztrátu, když má ze začátku velké výdaje na investice (nákup kanceláří, zavádění značky apod.), než začnou přinášet zisky. Například Amazon.com vykazoval ztrátu devět let (1994 - 2003), než začal dosahovat zisku. [1]
 5. 5
  Nahlédněte do výkazu zisků a ztráty, abyste zjistili příjmy a výdaje. Samotný výpočet zisku je velmi jednoduchý. Nejtěžší na zjištění zisku za určité zúčtovací období je najít správné informace o příjmech a výdajích. Naštěstí pro nás musí podniky zveřejňovat účetní dokument nazývaný výkaz zisků a ztráty, kde jsou podrobně zachyceny všechny příjmy a výdaje. Výkaz zisků a ztráty obvykle zahrnuje podrobné členění zdrojů příjmů a výdajů firmy. Na konci výkazu najdete i celkový zisk za dané účetní období. Při použití údajů z výkazu zisků a ztráty Vám vyjde přesný celkový zisk.
  • V následující části se podíváme na členění výdajů a příjmů krok za krokem stejně, jak jsou zachyceny ve výkazu zisků a ztráty.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 2:
Členění příjmů a výdajů

 1. 1
  Začněte s hodnotou čistých tržeb. Zisk se převážně definuje jako příjmy mínus výdaje, příjmy a výdaje samotné jsou obvykle součtem více různých položek. Když budete počítat zisk, obvykle nebudete mít k dispozici jen jednu hodnotu příjmu a výdaje, ale více dílčích hodnot. V této části si ukážeme, jak vypočítat zisk kousek po kousku. Začneme u čistých tržeb — peněžní částka generovaná podnikem z prodejů zboží a služeb mínus reklamace, slevy a výdaje na ztracené nebo poškozené zboží.
  • Pro ilustraci detailního členění příjmů a výdajů firmy se podíváme na následující příklad. Představme si malou společnost, která vyrábí luxusní tenisky. V tomto čtvrtletí jsme prodali tenisky v hodnotě 8 750 000 Kč, nicméně kvůli stažení jednoho výrobku z prodeje, jsme zaplatili 250 000 Kč na vratkách. Za ostatní vrácené zboží a slevy jsme museli zaplatit dalších 50 000 Kč. V tomto případě jsou naše čisté tržby 8 750 000 Kč – 250 000 Kč – 50 000 Kč = 8 450 000 Kč.
 2. 2
  Pro zjištění hrubého příjmu odečtěte náklady na prodané zboží. Aby firma vydělávala, musí peníze také vydávat. Firma musí ze surovin vyrobit výrobky a protože ani materiál, ani práce potřebná při výrobě není zadarmo, jsou s výrobou prodávaných výrobků spojené i náklady. Tyto náklady nazýváme náklady na prodané výrobky. Náklady na prodané výrobky jsou náklady na materiál a práci přímo spojené s výrobou prodávaného výrobku. Do těchto nákladů nezahrnujeme nepřímé náklady jako náklady na distribuci, dopravu a výplaty prodejců. [2] . Subtracting COGS from net sales gives a value called gross income.
  • V případě naší společnosti vyrábějící tenisky bude společnost muset nakoupit látku a gumu potřebnou k výrobě tenisek, zaplatit pracovníkům ve výrobě za zhotovení tenisek. Pokud v tomto čtvrtletí společnost utratila 750 000 Kč za látku a gumu a zaplatila všem pracovníkům ve výrobě 875 000 Kč, hrubý příjem naší společnosti se rovná 8 450 000 Kč – 750 000 Kč – 875 000 Kč = 6 825 000 Kč.
  • Zapamatujte si, že i v případech společností, které neprodávají žádné hmotné statky (např. v případě poradenské firmy), se používá hodnota podobná nákladům na prodané výrobky, kterou nazýváme náklady na výkony. Náklady na výkony zahrnují všechny náklady přímo spojené s tržbami, jako přímé náklady na práci a prodejní provize. Do nákladů se ovšem nezapočítávají nepřímé náklady na výplatyy zaměstnanců, nájem, služby apod. [3]
 3. 3
  Odečtěte všechny provozní náklady. Společnosti nemají náklady jen s prodejem výrobků nebo služeb zákazníkům, ale musí také platit zaměstnance, financovat reklamu a marketing a svítit světly v kancelářích. Tyto náklady se dohromady nazývají provozní náklady a jsou definovány jako náklady potřebné pro zajištění chodu společnosti, které nejsou přímo spojené s výrobou nebo implementací výroby prodávaného produktu.
  • V případě naší společnosti vyrábějící tenisky jsme zaplatili zaměstnancům mimo výrobu (prodejci, manažeři apod.) dohromady 3 000 000 Kč. Společnost zaplatila také nájem a služby ve výši 250 000 Kč a 125 000 Kč za reklamu v obchodních časopisech. Pokud společnost nemá další provozní náklady, tyto náklady odečteme 6 825 000 Kč – 3 000 000 Kč – 250 000 Kč – 125 000 Kč = 3 450 000 Kč.
 4. 4
  Odečtěte náklady na odpisy hmotného majetku a amortizaci. Po odečtení provozních nákladů je třeba odečíst také náklady spojené s odpisy a amortizací. Odpisy a amortizace jsou podobné, ale ne stejné náklady. Odpisy představují snížení hodnoty „hmotných“ aktiv jako jsou vybavení a nářadí spojené s běžným používáním v průběhu životnosti výrobku, zatímco amortizace představuje snížení hodnoty „nehmotných“ aktiv, jako jsou patenty, autorská práva. Odečtením těchto nákladů z našeho průběžného výsledku po odečtení provozních nákladů, získáme provozní zisk.
  • V případě naší společnosti vyrábějící tenisky předpokládejme, že stroje na výrobu tenisek stály 2 500 00 Kč a mají životnost 10 let. Za předpokladu lineárního znehodnocení bude hodnota strojů za rok o 250 000 Kč nižší nebo o 62 500 Kč za čtvrtletí. Pokud je tento stroj naším jediným dlouhodobým majetkem, můžeme odečíst hodnotu odpisů/amortizace 3 450 000 Kč – 62 500 Kč a získáme operativní zisk 3 387 500 Kč.
 5. 5
  Odečtěte všechny ostatní výdaje. Od operativního zisku je třeba odečíst jakékoliv mimořádné náklady, které není možné spojovat s běžným chodem společnosti. Tyto náklady zahrnují výdaje na platby úroků, splátky dluhů, nákup nových aktiv a další. Tyto náklady mohou být v různých účetních obdobích odlišné, obzvláště, pokud podnik mění obchodní strategii.
  • Předpokládejme, že naše společnost ještě splácí úvěr spojený se založením podniku. V minulém čtvrtletí jsme zaplatili na splátkách 250 000 Kč. Společnost také nakoupila nový stroj na výrobu bot za 500 000 Kč. Pokud tyto náklady představují veškeré mimořádné náklady za minulé čtvrtletí, můžeme je odečíst 3 387 500 Kč – 250 000 Kč – 500 000 Kč = 2 637 500 Kč.
 6. 6
  Připočtěte mimořádné výnosy. Vedle mimořádných nákladů může mít společnost i jednorázové zdroje příjmů. Tyto příjmy zahrnují obchodní dohody s ostatními společnostmi, prodej hmotného majetku jako je např. vybavení a prodej nehmotných aktiv jako jsou autorská práva a ochranné známky.
  • Předpokládejme, že v minulém čtvrtletí společnost prodala starý stroj na výrobu bot za 125 000 Kč a pronajali jsme naše logo na reklamní účely jiné společnosti za 250 000 Kč. V tomto případě přičteme jednorázové příjmy k průběžnému výsledku: 2 637 500 Kč + 125 000 Kč + 250 000 Kč = 3 012 500 Kč.
 7. 7
  Pro zjištění čistého zisku odečtěte daně. Nakonec, když máme započítané všechny příjmy a výdaje, posledním výdajem, který je obvykle odečtený na výkazu zisků a ztráty je daň z příjmů právnických osob. Výše daně se může lišit v závislosti na státě, v kterém společnost podniká, a podle výše příjmů. Po odečtení výdajů spojených s daněmi, dostanete hodnotu čistého zisku, kterou může majitel libovolně použít.
  • V našem případě předpokládáme, že na základě výše nezdaněného příjmu, bude naše daň činit 750 000 Kč. 3 012 500 Kč – 750 000 Kč = 2 262 500 Kč. Tato částka reprezentuje náš čistý zisk, což znamená, že jsme vydělali 2 262 500 Kč za čtvrtletí. A to vůbec není špatné!
  Reklama

Tipy

 • Ujistěte se, že jste zahrnuli všechny operativní náklady. Reklama, vizitky a zahraniční telefonáty nemusí být drahé, ale rychle se načítají.
 • Zapamatujte si, že můžete vypočítat čistou marži spočtením procenta tržeb, které znamená zisk. Jinými slovy vydělíte operativní zisk čistým příjmem a převedete toto číslo na procenta. Například pokud tržby byly 25 000 Kč, náklady na prodané výrobky 7 500 Kč a celkové provozní náklady 5 000 Kč, Váše čistá marže bude 25 000 Kč – 12 500 Kč = 12 500 Kč; 12 500 Kč / 25 000 Kč = 0,5 = 50%.
Reklama

Varování

 • Pokud provozujete malou firmu z Vašeho domova, ujistěte se, že oddělíte výdaje na domácnost od výdajů na podnikání. Jen část využívaných služeb, internetu a účtu za telefon by měla být zahrnuta do výdajů na podnikání.


Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 13 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 31 517 krát
Kategorie: Finance a Obchod
Stránka byla zobrazena 31 517 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama